اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

ااااااااااارکان اجماع

اااااااااامراحل سه گانه اجماع

اااااااااچگونگی رای گیری در اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل سه گانه دستیابی به اجماع

فرآیند رسیدن به اجماع شامل سه مرحله است: 1) معرفی، 2) بحث و بررسی، و3) تصمیم گیری. کلیه ایده ها و پیشنهاداتی که از سوی اعضای جلسه جهت تصمیم گیری و تایید گروه در دستور کار جلسه قرار می گیرد، پیش از رسیدن به اجماع از این سه مرحله عبور می کند. ین تسنت سنیتن سیتن سیت نس تینستی نسیت نتیت سنتن  نسیت نست ینس ی

- معرفی: این مرحله کوتاه ترینِ مراحل رسیدن به اجماع است. در این مرحله، فردی که معرف ایده یا پیشنهاد است مطلب خود را به اختصار، در یک یا دو جمله، با این کلمات من پیشنهاد می کنم که ... بیان می کند.  واکنش گروه به پیشنهاد مطرح شده تعیین می کند که آیا گروه، پیشنهاد مورد نظر را مستحق بحث و بررسی می داند یا خیر. چنانچه هیچ علاقه ای از سوی گروه ابراز نشود، معرف پیگیر نمی شود. اما چنانچه مورد توجه اعضا قرار گیرد، موضوع برای بحث و بررسی در نظر گرفته می شود. ی تیت سنتس ینتنس یت سنیت نسیت نسیت تسینت سینت سنیت تیت سنیتس یتنس

- بحث و بررسی: در این مرحله، اعضا با استفاده از نظم جلسه و محیط پذیرا و آرامی که تسهیلگر به وجود می آورد به تفکر، گفت و شنود، بررسی و تحقیق می پردازند. بحث و بررسی احتمالا طولانی ترین مرحله است. بحث و بررسی ممکن است چند جلسه به درازا بکشد. در این مرحله، شرکت کنندگان در مورد نظرات، انگیزه ها و نتایج احتمالی تصمیم به تفکر و مشورت با یکدیگر می پردازند. تینتسنت سینتس ینتسنیت سنیت سنیتسنیت سنیتنستینست ینستی نست ینس ینسینت

- تصمیم: در این مرحله تسهیلگرِ جلسه می کوشد که شرکت کنندگان را به سوی دستیابی به اجماع سوق دهد.  در اینجا، بر اساس هم اندیشی ها، بحث ها و تحقیقات مرحله پیشین، تسهیلگر ویرایش جدیدی به پیشنهاد اولیه می دهد و به عنوان پیشنهادی جدید به گروه عرضه می کند. بر اساس کلیه آموخته هایِ ناشی از هم اندیشی و تحقیقِ مشارکتی گروه است که در این مرحله فرد فرد شرکت کنندگان یکی از سه انتخاب در رای گیریِ اجماع را برای پیشنهاد مورد نظر بر می گزینند. انیتنست نتسینتس ینت ستینت سنتنستی نستی نستیمتسبمت بمست ستی سمبت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ