اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

ااااااااااارکان اجماع

اااااااااامراحل سه گانه اجماع

ااااااااااچگونگی رای گیری در اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

تصمیم گیری با اجماع

تصمیم گیری با اجماع روشی است ارتباطی و مدیریتی برای تصمیم گیری یا حل اختلافات گروهی به صورتی که نتیجه کار مورد حمایت همه شرکت کنندگان قرار می گیرد. اجماع در تصمیم گیری از سنت های کهنِ جوامع بشری است که امروزه به لحاظ قابلیت های برتر آن در ایجاد همدلی و همکاری در گروه ها دوباره مورد توجه مدیران در جهانِ صنعت و تجارت و نیز فعالانِ توسعه محلی و الگوهای بومی و نوین پیشرفت قرار گرفته است. تصمیم گیری گروهی از طریق اجماع دارای ویژگی های خاصی است که بدون آنها نمی توان به آن اجماع گفت. مثلا فرآیندِ تصمیم گیری برای رسیدن به اجماع بر این باور اساسی استوار است که تنها از طریق مشارکتِ فکری و تجربیِ همه شرکت کنندگان می توان به تصویری واقعی از وضعیت موجود دست یافت و تنها از طریق ایجاد این فرصت برای مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها می توان انتظار داشت که مشارکت در اجرا نیز رخ دهد.  علاوه بر این باور بنیادین، دستیابیِ به اجماع بر 5 رکن استوار است. تتبتینتن سنت سنتسنتی نت سنیت سنتی نستی سنتی ت سنتسنت سنیتسنیتسنیتس نیتسنیت

سنت سنیت سنیت سینتس نیت سنیت سنت سنت یسنت یسنین ستینین

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ