اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

تصمیم گیری گروهی با اجماع   

 

مقدمه

تصمیم گیری، چه کسی و چگونه؟

تصمیم گیری با اجماع

ااااااااااارکان اجماع

اااااااااامراحل سه گانه اجماع

ااااااااااچگونگی رای گیری در اجماع

تسهیلگری جلسات

خدمات تسهیلگری

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی رای گیری برای دستیابی به اجماع

روش رای گیری در فرآیند دستیابی به اجماع و روش رای گیری که بیشتر متداول است متفاوت است. در روش رای گیریِ متداول، افراد بین دو یا چند گزینه از پیش تعیین شده به یکی رای می دهند. اما در دستیابی به اجماع، شرکت کنندگان در مورد پیشنهادی که خود با همفکری یکدیگر ساخته و پرداخته اند رای می دهند. لذا رای نه، که اصطلاحا سد کردن خوانده می شود، بسیار نادر است و تنها بر اساس دلایل اخلاقی یا دیگر ملاحظات بنیادین استوار است. تیتنتنتسنیت نسیتنیست نسیت نسیت نسیت نسیت نسیت سنیت نسیت نتس یسنتی نتس ینتسنیت سنیتسنیت

رای آری، که با سکوت بیان می شود، به معنی رضایت از نتیجه فرآیند هم اندیشی و تصمیم سازیِ جمعی است. کسی که سکوت می کند ممکن است با برخی از جزییات تصمیم موافق نباشد ولی اجرای آن را حرکتی می داند که برای رسیدن به اهداف گروه الزامی است. این سکوت رضایتمندانه همچنین به معنی اعلام آمادگی کامل فرد برای مشارکتِ مجدانه در اجرای تصمیم پیشنهادی است.  تین نست سیتن ستینی نیتنتس نتسینتسنیت سنیت سیتست نستی نتس ینت ینست نیت

علاوه بر نه و آری، رایِ نوعِ دیگری نیز در تصمیم گیری با اجماع وجود دارد. این رای توسط کسانی داده می شود که با اتخاذ تصمیم توسط گروه موافق نیستند ولی در عین حال، نه تمایلی به مانع شدن از اتخاذ تصمیم مورد نظر دارند و نه حاضرند در اجرای آن مشارکت داشته باشند. این افراد، در زمان رای گیری، به اصطلاح، کنار می ایستند. آنان الزامی به بیان دلیل خود ندارد. این نوع رای به افرادی که تمایلی به مشارکت در اجرای تصمیمات گروهی ندارند اجازه می دهد که بدون مخالفت با دیگران در تصمیم گیری یا توجیه عدم مشارکت خود در اجرای آن، مانع حرکت جمعی گروه به جلو نشوند. تیتسنت ستینسی نسی تنس تینست نستین ستین ست ینستنت ینتسنیت سنیت

دستیابی یا عدم دستیابی به اجماع در مورد هر تصمیم توسط تسهیلگر جلسه اعلام می شود. در زیر توضیح بیشتر در مورد سه نوع رای، اعلام نهایی تسهیلگر و الفاظ مناسب برای هر یک آمده است. نیتسنتس ینت سنیت سنیت سنیتنسیت نسیت سنیت نست ینست ینست ینستینتس ینست ی

- سد کردن: من نمی توانم با این تصمیم موافقت کنم چون ...ا کلماتی است که شرکت کننده ای که قصد سد کردنِ پیشنهادی را دارد از آن استفاده می کند. توجیه سد کننده برای انتخابِ رای منفی می باید منطبق بر یک یا چند دلیل زیر باشد:  تصمیم مورد نظر1) با موازین اخلاقی مغایر است، 2) با ارزش ها و آرمان گروه مغایر است، 3) امنیت یا آسایش گروه، سازمان، جامعه، یا محیط زیست را به مخاطره می اندازد. بیان روشن و مستدل یکی از این دلایل کافی است که این شرکت کننده عملا مانع رسیدن گروه به اجماع و رد تصمیم مورد نظر شود. سد کردن این فرصت را به گروه می دهد که بصیرت یک نفر بتواند انحراف از مسیر را مشخص کند و گروه را دوباره به راه مستقیم خود باز گرداند. تینتنست سنتینتیس نتسی نستی تسی نستی نستی نتیسنت سیتنسیت نسیت نسیت نستینتس ی

- رضایت دادن: رضایت شرکت کنندگان با اتخاذ تصمیم با سکوت بیان می شود. معنی رای سکوت این است که رای دهندگان به رغم مخالفت های احتمالی با برخی جزییات تصمیم، از آن حمایت می کنند و خود را به مشارکت در اجرای آن متعهد می دانند. سنیتتینتسنت سنتی نستیننست نستیسنت نت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیتسنیت سنیت نسیت

- کنار ایستادن: من کنار می ایستم و تمایلی به شرکت در اجرای این تصمیم ندارم. اسامی افرادی که در رای گیری کنار می ایستند در مینوت جلسه یادداشت می شود تا در آینده عدم مشارکت ایشان در اجرای تصمیم اتخاذ شده موجب بروز اختلاف نشود.  ناتیتنت نینت ستنستی نتسی نستی نتس ینت سینت سینت سنیت نسیت نسیت

- اعلام رسمی نتیجه جلسه: پرسش زیر در واقع فرآیند رای گیری برای دستیابی به اجماع را آغاز می کند. پس از بیانِ پیشنهادِ اصلاح شده گروه، تسهیلگر خطاب به گروه می پرسد: آیا نگرانی، اعتراض یا مسئله خاصی در مورد این پیشنهاد هست که بیان نشده باشد؟ اگر پاسخ به این سؤال سکوت کامل باشد، وی اعلام می کند: اگر جوابی نیست، پس اجماع به دست آمده!  اگر اعتراضی یا مسئله خاصی مطرح باشد، اجماع حاصل نشده و پیشنهاد دوباره به مرحله بحث و بررسی باز می گردد. اگر تعدادی از شرکت کنندگان سکوت کنند ولی یک یا چند نفر سد کنند و دلیل خود را روشن و مستدل بیان کنند، اجماع حاصل نشده و پیشنهاد به طور کلی رد می شود. اگر آرای اکثریت سکوت باشد ولی یک یا چند نفر کنار بایستند، اجماع به دست آمده و پیشنهاد مطرح شده به عنوان تصمیم گروه رسمیت می یابد.    اگر تیتنتتینjfj skjsj skdjskdj skdjsdkj skj skjd skj skdj skdj تست سنتسسنتی سنیتنسننسینت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ