اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

   ا مهارت های ارتباطی 

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه     تصمیم گیری گروهی با اجماع       پادرمیانی و میانجیگری       صفحه اصلی

ارتباط انسانیِ روشن و محترمانه   

 

مقدمه

احساسات: بستر درک متقابل و همکاری

خوب شنیدن

ااااااپرهیز از انفعال در شنیدن

ااااااکامل شنیدن

ااااااتامل در شنیدن

واکنش به رفتار یا گفتار دیگران

دیگر سرفصل ها

کارگاه آموزشی

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

تامل در شنیدن

هر که تأمل نکند در جواب        بیشتر آید سخنش ناصواب

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسعدی

عموما واکنش ما به کسی که عقیده یا نظری مخالف دارد این است که از پذیرش نظر او سرباز زنیم و برای اثبات درستی نظر خود با او بحث کنیم. در فرآیند بحث، انگیزه ما این است که نشان دهیم که چرا نظر ما درست و نتیجتا نظر او غلط است. اما راه های دیگری هم برای واکنش به کلام دیگران وجود دارد. یکی از این راه ها تأمل است. ما می توانیم قبل از بیان نظر خود، یعنی بیان آنچه تنها وجه معتبرِ واقعیت می دانیم، به این سؤال بیندیشیم که آیا ممکن است که نظر دیگران وجه دیگری از واقعیت مشترکی باشد که در آن زندگی می کنیم. مزیت دیگر تأمل این است که به جای جهت دادن به احساساتِ منفیِ خود علیه گوینده، این احساسات را به طور پویا در درون خود دنبال کنیم تا بیاموزیم که چرا این اختلاف نظر به چنین احساساتی دامن زده است. اینسنت نتسنت سنیت نسیت سنیت سنیت سنیت سنیتس نیت سنیتن ست سنتنس نتسنیت

رعایتِ تأمل مهارت دشواری است چون غالبا نظرات و باورهای خود را بخشی از شخصیت و هویت خود می دانیم. مخالفت با نظراتمان را غالبا حمله مستقیم به شخصیت خود پنداریم یا حداقل آن را مترادف با نفی درک و قضاوت صحیح خود تعبیر می کنیم. حفاظت از تصویر اجتماعی ای که برای خود ساخته ایم نیز عامل دیگری است که تأمل در شنیدن را دشوار می کند: چطور می توانم ساکت بنشینم وقتی کسی با بیان نظری مخالف، چیزی نمانده آبرو و اعتبار حرفه ای مرا به باد دهد؟ اگر من واکنشی فراخور حمله او از خودم نشان ندهم، آیا این سرآغاز حملات گران تر بعدی او نخواهد بود؟ تینتتتن نت نتنت نت نت نت نتنت نت نت نت نت ن ن تن ن  نست نتسنتسنیت سنیتسنیت سنیت سنیت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ