اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی شهری

مطالعه موردی: کشاورزی شهری در کوبا

منابع

ا[متن اصلی و ترجمه منابع مورد نظر خود را از خدمات پژوهش جامع این سایت بخواهید. برای خدمات مشاوره با ما تماس بگیرید.]ا

Altieri, Miguel and Fernando R. Funes-Monzote. 2012. The Paradox of Cuban Agriculture. Monthly Review 63, 8, January

Badgleya, Cathrine et al. 2007. Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems 22, 86-108. این مقاله گزارش تحقیقاتی دانشگاه میشیگان در ایالات متحده است که کارآیی کشاورزی غیرشیمیایی را به طور علمی، مستند ساخته است. بر اساس یافته های این تحقیق این مدعا که برای تامین غذای جمعیت فعلی دنیا چاره ای غیر از ادامه کشاورزی شیمیایی نیست کاملا منتفی است.انیتتنتن نت     تن ستن 

Bakker, N, et al. 2000. Growing Cities, Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda. A Reader on Urban Agriculture, Deutsche Stiftung fur internationale Entwicklung (DSE), Germany.

Brown, Lester. 2009. Feeding Eight Billion People Well (Ch. 9) in Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization. New York: W.W. Norton and Company.در این فصل از این کتاب آمار مختلف در مورد رشد سریع  جنبه های مختلف نظام کشاورزی محلی از جمله بازارهای روز برای حذف واسطه ها و پایین نگه داشتن هزینه خوراکی ها، باغچه کاری در مدارس برای کشت میان وعده های مغذی برای دانش آموزان و نمونه های دیگری از کشاورزی شهری در کشور آمریکا آمده است.  تبنیتنست ستب سنتسنب ستنیب سبتسن یبسنت بسنتب سنیبت سنبتس نتب سنت

De la Salle, Janine. Agricultural Urbanism: Handbook for Building Sustainable Food Systems in 21st Century Cities, 2010.

FAO (The United Nations Food and Agriculture Organization). 2008 Smallholder agriculture for poverty reduction. In The State of Food Insecurity in the World 2008: High food prices and food security, threats and opportunities. Rome: Food and Agriculture Organization.

Fernando Funes, S. et al. eds. 2002. Sustainable Agriculture and Resistance: Transforming Food Production in Cuba. Oakland/Havana: Food First/ACTAF/CEAS.

Hancock, Trevor. People, partnerships and human progress: building community capital. Health Promotion International 16, no.3. در این مقاله نقش باغچه کاری در ایجاد نشاط، سرزندگی و تمایل بیشتر مردم در مشارکت در امور جامعه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. به اعتقاد نویسنده، پیشرفت واقعی یک جامعه نه فقط در گرو رشد سرمایه اقتصادی آن بلکه بر اساس رشد سه نوع سرمایه دیگر، یعنی سرمایه  طبیعی، اجتماعی و انسانی قابل سنجش است.  حامیان کشاورزی شهری به پیشرفت یک جامعه با رشد در هر چهار سرمایه می اندیشند. اینتن نتسنت      نتینت ستست سنتسیت سبتت سنیت سنتب سنبت سنبتسنب سنتبسنب تسنبتسنبست نبست بنست بسنب سنبستنستب سنبت نبتس بنت سبنت س

Heinberg, Richard and Michael Bomford. 2009. The Food and Farming Transition: Toward a Post Carbon Food System. Sebastopol, CA: Post Carbon Institute. در این گزارش به طور مفصل دلایل ضروری بودن گذار از کشاورزی مقیاس وسیع به کشاورزی محلی توضیح داده شده است. تینس نت سنت نستی نس یتنست نس تینت سنیت سنیت سنیت سنت ینست نس تینت سنی تسنی

Lee-Smith, Diana. 2010. Cities feeding people: an update on urban agriculture in equatorial Africa  Environment and Unbanization 22, no. 2, October.

Rosset, Peter et al. 2011. The Campesino-to-Campesino Agroecology Movement of ANAP in Cuba. Journal of Peasant Studies 38: 161-91.

Sawio CJ. 1998. Managing urban agriculture in Dar es Salaam. Cities Feeding People Report Series 20. Ottawa: IDRC.

Viljoen, Andre, et al. Continuous Productive Urban Landscapes. Oxford: Architectural, 2005. امروزه کشاورزی شهری به عنوان بخشی از شهرسازی پایدار به رسمیت شناخته شده است. در این نوشته و مقاله بعد زوایای مختلف قرار گرفتن کشاورزی شهری در برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. تینتست ننمت نستن سنت سنتب سن ستبنس بسنستی ست بسنبت سبس بنس نب سنس بت

Zeeuw H de. et al. Integrating Agriculture into Urban Planning and Action: Some options for cities. Web source. [accessed 15 June 2012]

سازمان خواربار جهانی (فائو)ت

2008. Smallholder agriculture for poverty reduction. In The State of Food Insecurity in the World 2008: High food prices and food security, threats and opportunities. Rome: Food and Agriculture Organization.

2007. Profitability and Sustainability of Urban Agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization.این گزارش ضمن بررسی زوایای مختلف کشاورزی شهری به ویژه سودآوری و پایداری این فعالیت تولیدی، در فصل چهارم مفصلا به جوانب مختلف سیاستگذاری، از جمله روش های تامین زمین در محدوده شهرها برای زراعت و اهمیت مشارکت دادن مردم در برنامه ریزی و سیاستگذاری می پردازد. استت ستنت بست سنبت سنبت سنبت بنست سنت سنتی سنتب سینتب تبتیت سنتنست ینستینست

وب سایت

http://www.cityfarmer.info این سایت یکی از قدیمی ترین منابع اطلاع رسانی در حوزه کشاورزی شهری است. وب سایت رسمی مرکزی تحقیقاتی و آموزشی به نام باغ تبدیل زباله (کمپوست) برای تولید و آموزش در شهر ونکوور در کشور کانادا، این وب سایت طی سال های فعالیتش، به تدریج به دروازه ای اینترنتی برای دست یافتن به اخبار، انتشارات و مطالعات مرتبط با کشاورزی شهری در سراسر دنیا بدل شده است. تنتنسنت نتنت نتی نت نست نت سنت ینسیت نسیت نست نست نتس ینت سینت سنیت سنیت سنتی سنیت سن تینست ینتس ین سنی

http://communitygarden.org این سازمان وظیفه خود را آموزش، پژوهش و حمایت از باغچه کاری شهری در کشور آمریکا و کانادا می داند. تحقیقات این سازمان مزایای اجتماعی و بهداشتی باغچه کاری شهری را مستند ساخته است. اطلاعات ارائه شده نشان می دهد که علاوه بر سلامت بدنی بیشترِ اهالی، باغچه کاری شهری تاثیر شگرفی بر نشاط و سرزندگی اهالی محله های شهری نیز دارد.  اینت نتنتنست نستی نتسینست ین تسینت سن تسنیت سنیت نستی نستی نست ینتس

http://www.justfoodnow.org/urbanfarm.htmبسیاری از دانشگاه های جهان، آموزش کشاورزی شهری را به دروس خود افزوده اند. حتی برخی از این دانشگاه ها اقدام به ارائه آموزش از راه دور ا ز طریق اینترنت کرده اند. دانشگاه ماساچوست یکی از این دانشگاه هاست که برنامه آموزشی خود را، کشاورزی مبتکرانه برای قرن بیست و یکم نام نهاده است. ایتنس ستنستی نستی نستینست نست نست ینست نیتس نیت سن تنست ینت

http://www.gatewaygreening.org/our-programs/resources   برخی از سازمان های مردمی که در ابتدا برای باغچه کاری در یک محله به وجود آمده اند به لحاظ موفقیت چشمگیر، با استقبال سازمان های دولتی روبرو شده و به کانونی آموزشی در سراسر شهر بدل شده اند. پیوند نامبرده متعلق به یکی از این سازمان هاست که در شهر سنت لوییس ایالت میزوری در آمریکا تاسیس شده است. این سایت حاوی دستورالعمل های مختلف برای طراحی و نگهداری از انواع باغچه است. اطلاعات بیشتر در مورد این سازمان به زبان فارسی در این صفحه از سایت حاضر آمده است. نیتنست نستی نتینستنیتس نیت سنیت سنت ینست بنست نستب سنبت سنبت سنب تسنبتسنب تسنبت سنب سنب سبن سنبسنب سبن ستین

US Department of Agricutlure, National Agricultural Library. Urban Agriculture. [accessed 20 July 2013]

Food and Agriculture Organization /FAO. Food for the Cities. [accessed 20 July 2013]

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی شهری

مطالعه موردی: کشاورزی شهری در کوبا

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ