اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

گنجینه کتاب - چکیده ها                                                             بازگشت به گنجینه کتاب    

 

Nourishing Traditions, Sally Fallon and Mary Enig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسنت های مغذی از جمله کتاب هایی است که سلامتی را به شیوه ای لذت بخش و مغذی به خانواده ها بر می گرداند.  بخش عمده ای از کتاب شامل توضیحات مؤلفان در خصوص جعلیات علمی صنایع غذایی است که طی نیم قرن اخیر به روغن و چربی های حیوانی اتهامات بی پایه وارد کرده است. نویسندگان این کتاب با استناد به دانش تجربیِ زمان آزمودۀ فرهنگ های کهن جهان از یک سو و شواهد علم تغذیه از سوی دیگر نشان می دهند که چگونه، خلاف باور حاکم، چربی های اشباع در واقع از سلامت قلب حفاظت می کند، غذاهای پرکلسترول برای سلامتی مفیدتر است و رژیم های غذایی کم چرب موجب کمبود ویتامین ها و املاح معدنی در بدن می شود. بخش دیگری از کتاب مجموعه متنوعی از دستور غذاهای سنتی است که به میزان متعادل، انواع مواد غذایی مورد نیاز بدن، از جمله چربی های اشباع، را به بدن می رساند. تت بتنتسنت ننتنت نتنستن سینت سنیت سنیت سنیت تتیتنست نستی سنتیسینت سیسن ی

بسیاری از افرادی که از مزایای بهداشتی روغن حیوانی آگاه شده اند، به رغم آگاهی از مضرات روغن نباتی با پرسیدن سؤال زیر، ادامه مصرف روغن نباتی در جامعه را اجتناب ناپذیر می پندارند. ایشان می پرسند، آیا واقعا ممکن است که روغن حیوانی در مقیاسی که روغن نباتی امروزه تولید می شود تهیه گردد و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد؟ در پاسخ به این سؤال باید یادآوری کرد که معرفی روغن های نباتی به آشپزخانه های دنیا در چند دهه اخیر با تبلیغ غذاهای جدید و پرمصرفِ روغن نیز همراه بوده است. لذا بازگشت روغن حیوانی به آشپزخانه ها نیز باید الزاما با گردآوری و استفاده مجدد از دستور غذاهای سنتی که عموما روغن کمتری می طلبند، همراه باشد. بدینوسیله می توانیم از مصرف روغن به طور کلی بکاهیم و نتیجتا تولید مکفی و استفاده بهینه از انواع روغن حیوانی را  در سطح جامه امکانپذیر سازیم. خاصه اینکه روغن نباتی یکی از عوامل اشاعه اپیدمی بیماری مرگبار دیابت نوع دو است و مصرف آن در جوامع آگاه و مستقل می بایستی هر چه سریعتر محدود گردد. اتیستسیت ستیسمنیت سمشنت شمنستی منتشسیم نتینس ان ناساسا سیرای  تینس سنتس ینتسن سینتسین ستی نتس ی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ