اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جعلیات علمی  (تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر)ا

 معرفی

وب سایت

کتاب

مقاله

معرفی

جعل یا تفسیر غرض ورزانۀ داده های تحقیقاتی، اعلام نتایج نادرست قبل از نهایی شدن آزمایشات علمی و همچنین نسخه برداری غیر مجاز از یافته ها و اختراعات دیگران از معمول ترین انواع تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر است. این تخلفات با انگیزه های گوناگونی رخ می دهد. اگر چه تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر در ایران موضوعی کم شناخته است، در آمریکا و اروپا دخالت شرکت های بزرگ تجاری در مطالعات دانشگاهی، که با هدفِ شکل دهی به افکار عمومی، همسو کردن نخبگان علمی و نتیجتا تاثیرگذاری بر نهادهای سیاستگذاری در این کشورها صورت می گیرد، سال هاست که مورد پژوهش و اطلاع رسانی قرار گرفته است. بر اساس متونی که در این مورد منتشر شده، اشاعه اطلاعات و توجیهاتِ بی پایه علمی، از طریق نشریات علمی و جراید عمومی موجد مشروعیت کاذب برای مقررات و استانداردهای نادرست و تشویق الگوهای زیانبار مصرف در سطحی گسترده در جوامع غربی شده است. تینتنت نتصنت ثصنت صنتصن صثت صثت صثنت صثنت صنثت صنثت صنث ت

مسلما تاثیر جعلیات علمی ای که تا کنون وارد شبکه های علمی، دانشگاه ها، انجمن های حرفه ای، سازمان های بین المللی، پایگاه های اطلاعاتی رسمی دنیا، و خبرگزاری ها شده به سیاستگذاری ها و الگوهای رایج مصرف در کشورهای غربی محدود نمی شود. این جعلیات در کشورهایی که تاریخا دنباله رو معلوماتِ علمیِ وارداتی و مطیع بی چون و چرایِ برنامه های توسعه پیشنهادی از سوی سازمان های بین المللی چون سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار جهانی (فائو) بوده اند نیز آثار زیانباری داشته است. این کشورها بدون انجام پژوهش جامع، پژوهش مستقل، یا پژوهش مشارکتی، با اعتماد کامل به درستیِ تمامی منتشرات دانشگاه های غربی، آنچه در منابع اطلاعاتی رسمی یافت می کنند را در توجیه سیاستگذاری های کلان ملی و اجرای طرح های توسعه مورد استناد قرار می دهند. به عبارت دیگر، از طریق جعلیات علمی شرکت های چند ملیتی قادر بوده اند که الگوهای نادرست مصرف را، ابتدا در جوامع غربی و سپس در سطح جهانی، با شکل دهی به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر رای نخبگان علمی و نهایتا جهت دهی به سیاستگذاری ها، نهادینه کنند. جعلیات علمی را می توان موذیانه ترین روش تبلیغاتی، یا تبلیغ نرم، نامید. تسنیت سنتسنت سینت سیسنتیت سنت سنت سنیتسنیتسنی سنیت ستیتنست سنتی نسینی

نفوذ جعلیات علمی به منابع اطلاعاتی رسمی دنیا به این معنی نیست که میراث علمی بشر که در چندین دهه اخیر عمدتا توسط نهادهای دانشگاهی دنیا پژوهش، نگارش و ذخیره سازی شده تماما بی ارزش و غیر قابل استفاده است. اما آگاهی از نفوذ منافع تجاری در پژوهش و نشر به این معنی است که دانشمندان و پژوهشگران در کشورهای وارد کننده علم، از جمله ایران، نباید در برابر مقادیر عظیم تولیدات علمی که در حوزه های گوناگون علم و فناوری از کشورهای غربی صادر می شود خودباوری علمی و فرهنگی خود را از دست بدهند و قبل از محک زدن به نتایج این مطالعات با استفاده از منابع اطلاع رسانی مکمل و منابع دانش تجربی، از این اطلاعات برای سیاستگذاری استفاده کنند. ا نسنت نتسنتنستبتسنت سنتنتسینی سنتی نت سینت سینت سنیت سنی

منابعِ برگزیده این بخش، وب سایت، کتاب و مقاله، توسط اندیشمندان متعهد دنیا به منظور تبیین جزییات و پیامدهای نامطلوب جعلیات علمی و برای آگاهی رسانی به نخبگان علمی، عامه مردم و سیاستگذاران در غرب منتشر شده است. در مواردی که چکیده فارسی برای این منابع تهیه شده، روی پیوند مربوط به منبع کلیک نمایید. در صورت تمایل، متن کامل و یا برگردان فارسی این منابع را از ما بخواهید. تعدادی از مقالات زیر از کتاب آلتمن و هرنان اقتباس شده است. دیگر منابع با ما تماس بگیرید. به این مبحث در ایران است.  در کشورهای غربی به

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ