اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

گنجینه کتاب - چکیده ها                                                             بازگشت به گنجینه کتاب    

 

 

 

 

Shattering: Food, Politics , and the Loss of Genetic Diversity, Cary Fowler and Pat Mooney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار این کتاب در سال 1990 یکی از جامع ترین پژوهش ها در مورد دلایل تاریخی و پیامدهای نامطلوب ناشی از ظهور کشاورزی صنعتی که با ترویج بذر های اصلاح شده و نهاده های شیمیایی همراه بوده را به علاقمندان این رشته ارائه کرد. نگارندگان از انگیزه های سیاسی و اقتصادی ای که به این تحول تاریخی دامن زده به طور مستند پرده برمی دارند. مطالعه این کتاب به کلیه صاحبنظران، اساتید، دانشجویان، مدیران، سیاستگذاران و نخبگان علاقمند به بخش کشاورزی قویا توصیه می شود. ننتتنت نت نت نت نت نت تنبت سنتس ینت سنت ینتس نتی نتس نتیتس تینتسن تثنت سنت نت نتبنتی

نگارندگان این کتاب در تحلیل مستند خویش پدیده ظهور بذرهای به اصطلاح پربازده را به سیاست دوران جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی ریشه یابی می کنند. تا دهه های بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد بخش عظیمی از دنیا در کشورهای در حال توسعه هنوز معیشتی بود. پس از پایان این جنگ، با مشاهدۀ گسترش قدرت شوروی در جهان از یک سو و وقوع انقلاب کمونیستی در چین از سوی دیگر، اربابان سرمایه در ایالات متحده پیوستنِ میلیون ها هکتار از اراضی زراعیِ دنیا به بازار جهانی محصولات کشاورزی را راهی ضروری برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در میان جمعیت های دهقانی کشورها تشخیص دادند. اگر چه تولید بذرهای به اصطلاح پربازده گندم و برنج در مکزیک و فیلیپین با شعارهایی نوعدوستانه چون مبارزه با گرسنگی و فقر در جهان آغاز شد، اما از ترویج این بذر ها در جوامع زراعی دنیا، از لحاظ عدالت اجتماعی و دستیابی عموم مردم به غذا، سیستمی برتر حاصل نشد چون برای تحقق بازده بالاتر از این نوع بذر مقادیر زیادی کود شیمیایی و آبیاری لازم بود که فقط زمینداران بزرگ قادر به پرداخت هزینه آن بودند. پس بدین سبب فاصله طبقاتی بیشتری در جوامع زراعی بوجود آمد. اگر چه میزان تولید غلات در بسیاری از این کشورها بالا رفت ولی این افزایشِ تولید توان خرید عموم مردم را بالا نبرد. از دیدگاه فنی نیز کشت بذر های اصلاح شده نتایج نامطلوبی در پی داشت. بذرهای اصلاح شده عملا به افزایش هزینۀ تولید منجر شد چون با افزودن کود و آب بیشتر به اراضی، رشد علف های هرز افزایش یافت و نتیجتا استفاده از علف کش های شیمیایی را الزامی ساخت. همچنین همزمان با گسترش تک کشتی با بذرهای اصلاح شده (برعکس کشت های متنوع در نظام های سنتی کشاورزی) آفات نباتی نیز محیط مناسب تری برای تغذیه و تکثیر پیدا کردند و نتیجتا کشاورزان صنعتی را وادار به استفاده از حشره کش های شیمیایی کردند. تینت نت  نت نت نت نید سمندمکیمئسمئ صمئیمئص مئیمئصمئیمئصم تیتن نت ن

ناگفته نماند کهپربازده بودن بذر های اصلاح شده از جعلیاتِ عملیِ ریشه دار در علوم کشاورزی است. به نقل از نگارندگان این کتاب این بذرها را باید بذرهای خوش جواب نام داد چون هر چه بیشتر به آنها کود شیمیایی و آب داده شود بازده  بالاتری برداشت می شود، اما بدون استفاده از کود شیمیایی برای پرورش، و بدون کاربرد سموم شیمیایی برای حفاظت از آنها در برابر آفات، بهره چندانی نمی توان انتظار داشت. پدیده بیابانزایی که هم اکنون یکی از بحران های زیست محیطی جهان شناخته می شود از پیامدهای استفاده فزاینده از نهاده های شیمیایی در کشاورزی صنعتی است. خسارت دیگر اینکه با گسترش استفاده از بذر های اصلاح شده به تدریج بذر های بومی کنار گذاشته و منقرض شدند و بدین صورت از ذخائر ژنتیکی جهان به طرز فاحشی کاسته شده است. به لحاظ مقاوم بودن بذر های بومی به انواع عوامل محیطی از جمله خشکسالی و انواع آفات محلی و متناسب بودن محصولات زراعی با نیازهای جوامع سنتی (مثلِ نیازِ روستاییان ایران به ساقۀ بلند گندم بومی که مصارف ساختمانی و علوفه ای داشت) این خسارت ژنتیکی از تاسف آورترین اشتباهات بشر معاصر به شمار می رود. درردیندسم یدسمدی مدس یمدسمید دریدسدیس سدندرنیدنتث  ن ث  نتثنتثنتث نتثنتث نتثتثنثب 

برای دیگر آثار کری فاولر و پت مونی و دیگر پژوهشگران مستقل در رشته کشاورزی و راه های پیشنهادی ایشان برای اصلاح روش های کشاورزیِ امروز با ما تماس بگیرید. همچنین، مطالعات علمیِ متعددی توسط پژوهشگران مستقل به چاپ رسیده که  برتری روش های کشاورزی سنتی (زراعت بدون بذرهای اصلاح شده، نهاده های شیمیایی و آبیاری اسرافی) بر کشاورزی شیمیایی از لحاظ مصرف انرژی، بازده اقتصادی، کیفیت غذایی خوراکی ها، ایجاد گازهای گلخانه ای و حفاظت از عدالت اجتماعی را نشان می دهد. نمونه های این مطالعات که علمی و عملی بودن اصلاح الگوی مصرف در تولید و توزیع غذا با کنار گذاشتن نهاده های شیمیایی و بذر های اصلاح شده را مستند ساخته است را از ما بخواهید. تبدت تی نتتیت سنتسنت نتنست سی نیمنسن سن مسنی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ