اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااابذرهای اصلاح شده

ااااکشاورزی شیمیایی و اصلاح بذر

اااااپژوهش مستقل: کشت قیاسیِ گندمِ بومی و گندم اصلاح شده 

ااااتهاجم به بذرهای بومی

اااااحیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی

ااااتلاش برای حفاظت از بذرهای بومی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه موردی - بذرهای بومی

چه بسا ارزشمندترین و آسیب پذیرترینِ میراث فرهنگی هر سرزمین ذخایر ژنتیکی آن است که در شکل بذرها و گونه های گیاهی و جانوریِ بومی از نیاکان برجای مانده است. اما به لحاظ جعلیات علمی در حوزه کشاورزی، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، اهمیت این ذخایر زیستی در احیای خودکفایی اقتصادی و امنیت غذایی و نیز اصلاح الگوی مصرف در تولید کشاورزی مغفول مانده است. بی توجهی نسبت به بذرها و درختان بومی عمدتا برخاسته از این باور غیر علمی و نادرست است که بازدهِ بذرهای اصلاح شده و تراریخته بالاتر از بازده گونه های بومی است. در این بخش از سایت به اختصار به تاریخ و انگیزه های استعماری و تجاری در پژوهش، تولید و توزیع بذرهای اصلاح شده در جهان می پردازیم. امروزه پس از بیش از نیم قرن از آغاز انقلاب سبز در جهان آشکار شده که استفاده از بذرهای اصلاح شده مترادف با نیاز به کود شیمیایی، سموم شیمیایی و آب زراعی بیشتر است. با احتساب کلیه هزینه ها، در مقایسه با  کشت بذرهای بومی، بذرهای اصلاح شده از بازده اقتصادی بسیار کمتری برخوردار است. پژوهشِ جامع مرتبط با نهاد فراملیتی کشاورزی نشان می دهد که انگیزه تولید و توزیع بذرهای اصلاح شده نه به خاطر تولید برتر، بلکه برخاسته از انگیزه نظام سلطه برای ایجاد و تعمیق وابستگیِ غذایی در کشورهاست. تیتنس تنس تینستن نتنست نستی ت ینست ینتس نیت سنیت سن یتسن تین

پژوهش مستقل در مورد بذرهای بومی که مطالعه موردی این سایت را تشکیل می دهد از نمونه های روشنگر این رویکرد پژوهشی است که در صفحات مرتبط با صفحه حاضر (فهرست در حاشیه) توصیف شده است. باور به بازده بالای بذرهای اصلاح شده و تراریخته در میان کارشناسان و صاحبنظران حوزه کشاورزی به قدری قوی است که درست بودن این باور کمتر مورد تردید قرار گرفته است و لذا نخبگان خود را از اجرای پژوهش مجدد بی نیاز می پندارند. اما بررسی پیشینه تاریخی و سیاسی کشاورزی شیمیایی حاکی از ضرورت انجام پژوهش مستقل در مورد بسیاری از باورهای نادرست است که هم اکنون، به نام علم روز، بی چون و چرا پذیرفته می شود.  اینتینتنست نتسیین اتستیتنس سنت ینست ینتس ینت سنی نانا تینتنتت صنتسنا ناسا نساسیا تینتنتصنتثص

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ