اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااتسهیلگری برای حل مسایل محلی  

اااااااگسترش فضای سبز شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

زیرساختِ فرهنگیِ لازم برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در جامعه، توسعه انسانیِ سازگار با این هدف است. پخش پیام های آموزشی و برنامه های آموزنده از رسانه ها اطلاعاتِ کاربردیِ مفیدی جهت بالا بردن آگاهی مصرف کنندگان در مورد مزایای فردی و جمعیِ اصلاح کمّی الگوی مصرف در اختیار ما قرار می دهد. با ارائه آموزشِ مهارت های ارتباطی، فنی و فکریِ مناسب می توان بر عمق فرهنگ آموزی و توانمندسازی کلیه اقشارِ عامل و اثرگذار افزود و دستیابی به اصلاح کیفی الگوی مصرف را نیز ممکن ساخت. برای انگیزشِ فراگیران، کارگاه های آموزشی معرفی شده در این سایت با توجه ویژه به استعداد کنونی کشور برای گسترش کارآفرینی، تقویت سلامت خانواده، افزایش توانایی فردی و سازمانی برای همکاری و مشارکت، حفاظت از پاکیزگی و سلامت محیط زیست و نیز کاستن از هزینه های تولید و زندگی طراحی شده است. این کارگاه ها برای بهره برداری گروه ها، از جمله شرکت های بزرگ، سازمان ها، انجمن ها، مجتمع ها و شهرک های مسکونی و نیز متولیان آموزش و پرورش، توسعه روستایی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، شهرداری ها و دیگر دستگاه های دولتی مهیاست. برای بهره برداری گروهی، این کارگاه ها، با هماهنگی قبلی، در محل ارائه می گردد. برای گروه ها و افراد علاقمند به این آموزش ها، کارگاه های کارآفرینی و مهارت های ارتباطی چهار بار در سال در شهرستان محلات، یکی از قطب های گردشگری استان مرکزی، نیز اجرا می شود. کارگاه های ویژه بانوان در محل و در شهرستان محلات مهیاست. تینستی نتسنت سنیت نسیت نسیتنسیت نسی تیتسنت ینتس یمس میس

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ