اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

ااااااااکارآفرینی

ااااااااآموزش عالی

ااااااامحکِ دانش رسمی

اااااااااصلاح کیفی الگوی مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح کیفی الگوی مصرف و دانش بومی

پژوهش و اطلاع رسانی دانش بومی از ملزومات دستیابی به اصلاح الگوی مصرف در جوامع است. اصلاح الگوی مصرف دارای دو جنبه کلی است: کمّی و کیفی. برای دستیابی به اصلاح در جنبه کمّی الگوی مصرف لازم است که با دور اندیشی، دقت و به قدر ضرورت از منابع استفاده شود. هر یک از ما می توانیم با ایجاد تغییر لازم در عادات مصرفی خود، این جنبه از اصلاح در الگوی مصرف را در زندگی خود محقق سازیم. اصلاح کیفی در الگوی مصرف دارای ابعاد پیچیده تری است که نه تنها ضرورتِ تغییرِ رفتار مصرف کننده را در بر می گیرد، بلکه مستلزم ایجاد تغییر در مصرفِ منابع در فرآیند تولید، ذخیره و توزیع کالاهاست. این نوع اصلاح در الگوی مصرف می طلبد که آموزش عالی، برنامه ریزی و سیاستگذاری، و رفتار مصرف کنندگان در جامعه، بر اساس اطلاعات علمیِ معتبر و فناوریِ مناسب هماهنگ شود. این جنبه از اصلاح در الگوی مصرف، صرفه جویی هایِ کلانِ بالا دستی و پایین دستی در هر یک از بخش های تولید و مصرف اقتصاد کشور را ممکن می کند. تیتنبتیتنت سنت نست نت سیسنت نت نت نت نتس ی ستی نست ینست ینست ی

برای تبیین این نکته مثالِ کود شیمیایی را در نظر بگیریم: سال هاست که عوارض زیست محیطی این نهاده شیمیایی بر کارشناسان و مسئولان کشاوررزی معلوم بوده است و بحث ضرورت جایگزین کردن این نهاده ها با نهاده های طبیعی در کشاورزی به منظور حفاظت از منابع طبیعی (خاک و آب) موضوع تازه ای نیست. ما اکنون می دانیم که استفاده از این نهاده شیمیایی موجب فرسایش خاک، بیابانزایی، افزایش مصرف آب کشاورزی، بی رمق شدن گیاهان و افزایش آفات زراعی و نتیجتا افزایش نیاز به سموم شیمیایی می شود. کشت محصولات خوراکی که به  نهاده های شیمیایی آلوده اند باعث گسترش بیماری های بسیاری در جوامع انسانی شده است. پس چرا به رغم آگاهی مسلم ما  در مورد نادرست بودن استفاده از کود شیمیایی، این الگوی نادرست مصرف کماکان ادامه دارد؟ دقت شود که کنار گذاشتن کود شیمیایی مصداق روشنی از صرفه جویی های عظیمی است که اصلاح کیفی در الگوهای مصرف ممکن می سازد. استفاده از کودهای طبیعی یعنی 1) صرفه جویی در منابع نفتی و انرژی که صَرف تولید کود شیمیایی می شود، 2) صرفه جویی در آب کشاورزی و سموم دفع آفات، و 3) صرفه جویی در هزینه هایی که هم اکنون صرفِ دارو و درمانِ امراض ناشی از خوراکی های آلوده به مواد شیمیایی در انسان ها می شود. پس سؤال کلیدی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود همه آگاهی هایی که ما در مورد عیوب استفاده از کود شیمیای و مزایای ترک آن داریم چرا تا کنون نتوانسته ایم از این الگوی نادرست مصرف در تولید کشاورزی فاصله بگیریم؟ یتستسنت سنتینست ینست ینست ینست ی سنیت سنت ینست ینست ینسنی نس

همانطور که در ارتباط با پژوهش مستقل در ارتباط با بذرهای بومی در صفحه احیا و کشت قیاسی گندمِ بومی این سایت و در مقاله احیای مدیریت مشارکتی برای شکوفایی اقتصادی روستاها: درآمدی به جایگاه نهادشناسی در تبیین الگوی بومی پیشرفت گزارش شده است، دلیل این تضاد بین دانش و عملکرد را باید در جعلیات علمی مرتبط با باور حاکم در حوزه کشاورزی و تاثیر تکنولوژی نهادسازی بر فاصله گرفتن تولیدکنندگان و سیاستگذاران از دانش بومی و روش های مشارکتی بهره برداری از منابع طبیعی جستجو کرد. نهاد فراملیتی کشاورزی و جعلیات علمی که آموزش عالی، سیاستگذاری و برنامه ریزیِ بخش کشاورزی و صنعت را در کشورهای دنیا عمیقا متاثر کرده بر این نکته پافشاری می کند که بذرهای اصلاح شده در مقایسه با بذرهای بومی دارای بازده اقتصادی بالاتری است در صورتی که این باور نادرستی است. پژوهش مستقل در خصوص گندم بومی نشان می دهد که گندم بومی نه تنها از نظر اندازه و رشد ساقه (میزان تولید کاه) از گندم اصلاح شده برتر است بلکه نیازی به کود شیمیایی برای رشد کامل ندارد، از سموم دفع آفات بی نیاز است و با آب کمتری به ثمر می رسد. پژوهش جامع در این مورد روشن کرده است که دلیل اشاعه کشاورزی شیمیایی توسط دولت و صنایع آمریکا در جهان، نه مبارزه با گرسنگیِ جهانی، بلکه حذف نفرات از فرآیند تولید کشاورزی، خالی کردن روستاهای جهان از جمعیت، و نتیجتا تضعیف خودکفایی غذایی و وابسته ساختن کشورهایِ ضعیف به قدرت های بزرگ از یک سو و به خدمت گرفتن منابع انسانی، مالی و طبیعی این کشورها برای تامین نیازهای بازارهای تجاری دنیا، از سوی دیگر بوده است.  تینیتسنت نتسنت سنیت برای تیست یتسنیتسن یسنت ینت سنیت سنتی سن تینس ی نس ینس

 جالب توجه اینکه اصلاح کیفی الگوی مصرف با استفاده از دانش بومیِ کشاورزی و تغذیۀ جوامع کهن جهان، با تلاش پژوهشگران مستقل غربی چون آلبرت هاوارد، رابرت مک کریسون و فرنسیس مور لپه نهضتی جهانی به سوی کشت و فرآوری محصولات خوراکی بدونِ نهاده هایِ شیمیایی (موسوم به اُرگانیک یا بیو) به وجود آورده است. این موفقیت در کیفیت و کمیتِ تولید کشاورزی طبیعی به افشای جعلیات علمی در این حوزه علمی و فنی و ماهیت نهادی آن کمک کرده است. این موفقیت عظیم همچنین الهام بخش پژوهش دانش بومی برای اصلاح الگوی مصرف در دیگر حوزه های علمی و فنی شده است. این صفحه به معرفی این پژوهش ها به منظور ارائه اطلاعات مناسب برای تسهیل اصلاح کمی و کیفی مصرف در ایران اختصاص دارد: تتینت سنیتسنتی نستینستی نست ینست ین سنیت سنیت نس ینست ینت سنی

 غذاهای بومی، میراث فرهنگی

 

  ا   تینتسنت نتس نیت سنیت نستی نست ینست ینست ین ستنیت نسی

مسکن سازی

 

 

سلامت مادر و نوزاد

طب سنتی و مکمل

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ