اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

 

اکمپوست بسازیم، چرا و چگونه

این متن، خودآموزِ کاملِ ساختِ نوعی کود طبیعی است که برای بارورسازی خاک و بی نیاز کردن کشاورزان از هر گونه کود شیمیایی کاربرد دارد. بیشتر بخوانید  نیسنت سنیت نسیت نسیت سنیتسنیت

  نتس نیتس ن

 

آموزش باغچه کاری در مدارس شهر برلین

آموزش کشاورزیِ شهری به خردسالان و جوانان از ملزومات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اصلاح الگوی مصرف در جوامع است. برای بازدید از این مدرسه و دیگر طرح هایِ مولدسازیِ فضای سبز به برلین سفر کنید. بیشتر بخوانید تبستسنی تسنتی نسی تنسیت نست ینستی نستی سنتی نست ینست ینس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه های آموزشی گسترش فضای سبزِ مولد در شهرها  (ویژه مدارس، مجتمع ها و شهرک های مسکونی، بوستان ها، مساجد، آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی و بازپروری)ا

باغچه کاری و درختکاری از مهیاترین فعالیت های تولیدی است که ضمنِ ترویج فرهنگِ نقش آفرینی در جمیع اقشار سِنیِ جامعه، امری لذت بخش، آموزنده، ثمربخش و سلامت زاست. ایجاد فضای سبز با کاشت گیاهان و درختان مثمر در هر محیطی، مثل مدارس، مجتمع های مسکونی، بوستان های شهری، مساجد، ادارات و غیره، علاوه بر تقویت خوداتکایی و خودکفایی غذایی، موجب افزایش نشاط اجتماعی، پاکیزگی هوا و اعتدال دما می شود و تغذیه سالم تر، تحرک فیزیکی بیشتر و اشتغالزایی در شهرها را تشویق می کند. باغچه کاری در شهر بخشی از توسعه زیرساخت سبز جامعه است که ضمن تسهیل اصلاح کمّی و کیفی الگوی مصرف، کیفیت زندگی در کلان شهرها را نیز بهبود می بخشد.  بتبس سیبسی بس بسبس بسبس بسبسس سبن سیت نتس ت نت نت صنتدبی دید نیدس دصمدیمصدیدصنیدی

در جوامع سنتیِ دیروز نیازی به تبلیغ برای اصلاح الگوی مصرف نبود چون مصرف کنندگان غالبا خود تولیدکننده بودند. مردم عموما با ارزشِ منابع طبیعی و انسانی که صَرف تولیدِ غذا و دیگر مواد مصرفی جامعه می شد از نزدیک آشنا بودند و از این رو اسراف و زیاده روی، خود بخود، نکوهیده و غیر اخلاقی محسوب می شد. به عبارت دیگر، در قدیم، پرورشِ وجدانِ مصرفِ بهینه در جامعه بخشی از فرهنگ عمومی بود. برای حرکت مؤثر به سوی اصلاح الگوی مصرف در جامعۀ امروز، گفتگو، آموزش و تبلیغاتِ رسانه ای لازم است، اما کافی نیست. برای تقویتِ وجدان مصرف در جامعۀ امروز باید بکوشیم که تا حد امکان، جمعیت مصرف کننده (یعنی همه ما، به ویژه آندسته از ما که در شهرهای بزرگ ساکنیم) به فرآیند تولید مواد مصرفی، به ویژه خوراکی ها، نزدیک تر شویم. تینتسنت سنت سنتسننس نس نس نس تینس نت سنی سن نست نستی نستی نسیت سنتی نست ینس

از سوی دیگر، باغچه کاری همراه با روش های دیگری چون کشاورزی شهری، جنگلکاری شهری، احداث زیستگاه های طبیعی در شهر و بام سبز، از جمله راهکارهای مؤثر برای رویارویی با تبعات نامطلوب پدیدۀ  تغییرات آب و هوایی و نیز مقاومتِ اقتصادی در برابر زیاده خواهی هایِ اقتصاد جهانی است. به مجموعۀ این اقدامات در رشته شهرسازی و معماریِ نوین زیرساخت سبز می نامند. با گسترش روزافزون شهرها، مساحت عظیمی از اراضی کشاورزی، مراتع، زیستگاه های کوهپایه ای و جنگل ها، زیرِ ساختمان سازی و جاده های جدید مدفون می شوند. کارگاه هایِ آموزشیِ این بخش از سایت که متناسب با اهداف آموزشی، رفاهی، اجتماعی و حرفه ای سازمان های نامبرده طراحی شده، به منظور گسترش فضای سبزِ مولد در شهرها به علاقمندان ارائه می شود. با بهره گیری فعالانه از مهارت هایی که در این کارگاه ها آموخته می شود، هر یک از ما شهروندانِ شهرهای کوچک و بزرگ کشور، قادریم در بازآفرینی منابع طبیعیِ از میان رفته، در درون شهر مشارکت کنیم. حرکت هایی نظیر این در دیگر کشورهای دنیا برای احیای منابع طبیعی و اصلاح الگوی مصرف مدت هاست که آغاز شده به طوری که بسیاری از تحصیلکردگان این جوامع با مشارکت و همکاری سازمان های دولتی، به باغچه کاری و درختکاری در شهرها رو آورده اند. برای اطلاع بیشتر در مورد بهره گیری شهرنشینان جهان از مولدسازیِ فضای سبز شهری به بخشِ محله های سالمِ قرن 21 در شهرهای جهان در صفحه تورهای مقاومتی مراجعه نمایید. نسبسب بسبسبسبس سسیبسیبس سیسبسبسیبسبسبس سیبست ینست ینت نت سنت ینت سنیت تصثت ند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ