اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مشارکتی ب    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااااااامعرفی روستا

اااااااااهداف طرح

اااااااانتایج کار

ااااااااصاحبنظران چه می گویند

خدمات پژوهش مشارکتی

آموزش پژوهش مشارکتی

خواندنی ها

 

خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دهستان خورهه با مشارکت مالی معاونت ترویج جهاد سازندگی و اهالی خورهه تاسیس شد. تینت نستن نست ینستینستینست ینس ینس ینس یا

 

انتشارات مرتبط با پژوهش مشارکتی خورهه

حکمت دیرین در عصر نوین: کاربرد دانش بومی در توسعه پایدار

 

دانش بومی و توسعه پایدار: چاره ها و چالش ها

 

گاهنامه علمی- فرهنگی دانش بومی و توسعه (انگلیسی و فارسی)ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف طرح

خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دهستان خورهه

پژوهش مشارکتی رویکردی تحقیقاتی است که اجرای طرح های توسعه را با انجام تحقیقات علوم اجتماعی تلفیق و تسهیل می کند. در این نوع از تحقیق، اهداف طرحِ توسعه از ابتدا مشخص است اما چگونگی رسیدن به این اهداف نامعلوم است و می باید از طریق پژوهش مشارکتی روشن شود. یکی از اهداف طرح کارآفرینی و حل مسایل محلی رفع نیازهای اقتصادی روستاییان به منظور کاستن از فشارهای مهاجرتی بود و هدف دیگر آن، با استناد به آموخته های گذشته جهادگران، توانمندسازی اهالی روستاها برای اشتغالزایی و حل دیگر مسایل روستایی خود بود. فرآیند پژوهش مشارکتی در روستای خورهه محلات، به عنوان طرحی پایلوت برای شناختن ویژگی های فرهنگیِ متنوع و استعدادهای اهالی روستاهای کشور و نیز شناسایی موانع احتمالی و مهارت های مورد نیاز روستاییان آغاز شد تا طرح کارآفرینی و حل مسایل محلی در سطح ملی با آگاهی بیشتری صورت گیرد. همانطور که از ماهیت دوگانۀ اجرایی-تحقیقاتی پژوهشِ مشارکتی برمی آید، آنچه در طی فعالیت های تحقیقاتی انجام می شود هم از لحاظ پژوهشی و هم از لحاظ اجرایی حایز اهمیت است. تینتست سنتیسنیت نستی نستی نست ینست ینست ینتس نیت سنیت سنتی سنیت

با استقبال اهالی روستای خورهه و فارغ التحصیلان این روستا از تحقیقات مشارکتی برای حل مسایل روستا، پژوهش میدانی در این روستا در کلیه حوزه های مورد توجه اهالی آغاز شد. بیکاری و کمی درآمد از جمله مسایلی بود که به نقل از اهالی موجب مهاجرت خانواده ها از روستا به شهر می شد. پس از انجام دور اول مصاحبه با اهالی و بررسیِ منابع و دانش بومی منطقه، طرح کسب و کار برای کارآفرینی در زمینه های زیر با مشارکت اهالیِ علاقه مند به شغل و درآمد تدوین شد: اشتغال و درآمد با مرغ بومی، بافت سفارشی فرش، تولید نان سنتی.  تتینتسنت نت سنت سنتی نست ینسیت بنمینمسس نیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت ت

خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دهستان خورهه (1380 -1377)ا

اگر چه کارآییِ بهره برداری از منابع محلی، به ویژه دانش بومی، در فرآیند کارآفرینی برای همه دست اندرکاران طرح آشکار بود، اما عدم باور به دانش بومی در میان کارشناسان ترویج و توسعه روستایی در آن زمان خود مانعی برای تعمیم دستاوردهای طرح خورهه به دیگر روستاها و استان های کشور به شمار می رفت. نظر به عدم آگاهیِ نخبگان و مسئولان این حوزه در آن زمان به ارزش اقتصادی دانش بومی، لازم بود که یافته های پژوهشی خورهه به زبان علمی بیان و از طریق نشریه ای علمی به مسئولان و کارشناسان ترویج و توسعه روستایی در سراسر کشور اطلاع رسانی شود. به این منظور، با مشارکت و استقبال اهالی روستا، تمامی روستای خورهه به عنوان عرصه پژوهشی دانش بومی در نظر گرفته شد و گروهی به نام گروه خبرگان روستا، متشکل از ریش سفیدان و گیس سفیدان خورهه، تشکیل شد. برای ایجاد مکانی برای تجمع، مشورت، ارائه گزارش های محلی و کلاس های آموزشی و نیز استقبال از گروه های بازدید کننده از دانشگاه ها، ادارات ترویج  سراسر کشور، سازمان های بین المللی و دیگر روستاهای کشور، خانه ترویج و ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی دهستان خورهه با مشارکت مالی جهاد سازندگی و اهالی خورهه تاسیس شد. یتنستن ستی نستی نتس نیت سنیت سنیت نسیت سنتی نستی نستتتن نت نتن تنت

 با هماهنگی، مشارکت و نظارت گروه خبرگان روستای خورهه، فعالیت های پژوهشی دانش بومی در خانه ها و مزارع روستا انجام و نتایج پژوهشی توسط خبرنامۀ علمیِ گاهنامه دانش بومی و توسعه، که در محل ایستگاه تحقیقاتی، توسط جوانان روستا واژه پردازی و تدوین می شد، به بیش از 400 موسسه و سازمان در کل کشور ارسال شد. در پاسخ به تقاضای سازمان ها و دانشگاه ها برای بازدید از مزارع تحقیقاتی خورهه، تورهای محلی نیز از سوی فعالان ایستگاه سازماندهی شد. دیری نکشید که درخواست از سوی سازمان جهاد کشاورزیِ استان ها برای بازدید محلی یا اجرای کارگاه های آموزشیِ روش خورهه به ایستگاه رسید. این کارگاه با عنوانِ رسمی کارگاه برای تسهیل کارآفرینی و حل مسایل محلی در استان های مرکزی، زنجان، چهار محال و بختیاری، هرمزگان و خراسان اجرا شد. تیتسنت سنیت  نستی نستی نستی نست ینست نیت سنیت سنتی سنتی سنیت

با اجرای طرح پژوهش مشارکتی خورهه، نه تنها مجریان دولتی این طرح و اهالی خورهه به اهداف خود دست یافتند، بلکه استعداد دانش بومی و دیگر امکانات و منابع محلی در حل مسایل توسعه کشور در سطحی وسیع تر شناخته شد. چندی از دستاوردهای پژوهش مشارکتی خورهه در زیر معرفی می شود. از منتشرات طرح خورهه، علاوه بر گاهنامه نامبرده در بالا، دو جلد مجموعه مقالات از مبانی نظری و نمونه های عملی بهره برداری از دانش بومی در ایران و جهان به چاپ رسید. برای تینت نست نتسی نتسینتس ینت سین ستین سیتن نوع دیگر اطلاع رسانی که با    

ا دانش بومی که از طریق ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی خورهه مطالعه و یا اطلاع رسانی شد: ا

 ا- دانش بومی به عنوان محک دانش جدید: بذر های بومی و ضرورتِ اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی، رفع اتهام از روغن حیوانی تیتنست نستنتس نت نتنت

ا- دانش بومی به عنوان محرک دانش جدید: اختراع داروی بیهوشی جدید، روش غیر شیمیایی مبارزه با کنه گاوی، مبارزه با آفت یونجه بدون سموم شیمیایی

ا- دانش بومی به عنوان مکمل دانش جدید: تلفیق طب سنتی و مدرن، غذاهای سنتی و فراویژه

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ