اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااابذرهای اصلاح شده

ااااکشاورزی شیمیایی و اصلاح بذر

اااااپژوهش مستقل: کشت قیاسیِ گندمِ بومی و گندم اصلاح شده 

ااااتهاجم به بذرهای بومی

اااااحیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی

ااااتلاش برای حفاظت از بذرهای بومی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احیا و کشت قیاسی گندمِ بومی در دهستان خورهه 

عطر و طعم بی نظیر گندم ریحانی (معروف به گندم قرمزه) هنوز در خاطر سالمندان دهستان خورهه در شهرستان محلات زنده است. در سال 1379 با نظارت ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی، مقداری بذر گندم ریحانی در منطقه پشتگدار محلات در استان مرکزی احیا شد. در خلال کشت این گندم، یافته های پژوهشی جالب توجهی به دست آمد که مؤید برتری قطعی بذر گندم بومی بر انواع اصلاح شده آن است. کشت گندم ریحانی در خورهه با رعایت کامل اصول کشاورزی بومی انجام شد، یعنی از هیچ نهادۀ شیمیایی، اعم از کود یا سم، استفاده نشد. همزمان، مزرعه ای که در آن گندم اصلاح شده، با رعایت اصول کشاورزی شیمیایی، کشت شده بود برای مقایسه مد نظر قرار گرفته شد. این نمونه ای است از پژوهش مستقل که در مورد دیگر بذرها و دیگر روش های نوظهور قابل تکرار است. یتست نست نتسنیتس نتی سنیت نسیت نست ینست ینستی نستی نست نیس تینستین سی

در این تجربۀ قیاسی، گندم ریحانی طبق روشِ سنتی، دو ماه دیرتر در زمین کاشته شد. با این کار گندم از بارندگی های آخر پاییز بهره مند شد و نیاز به آبیاری دستی در مراحل آغاز کشت نداشت. در طی مراحل رشد نیز، در حالی که کشت اصلاح شده هر 10 روز یکبار آبیاری می شد، کشت بومی هر 14 روز یکبار به آب نیاز داشت. محصول در هر دو کشت تقریبا همزمان برداشت شد. با در نظر گرفتن سرعت رشد، طول ساقه (که تعیین کننده میزان کاه تولید شده است) و اندازه سنبله و دانه، گندم ریحانی از گندم اصلاح شده عملکردی به مراتب بهتر داشت. این پژوهش مستقل که توسط دیگر پژوهشگران حوزه کشاورزی و گیاه شناسی قابل تکرار است، نشان می دهد که بازده اقتصادیِ بالاترِ گونه های اصلاح شده ادعایی غیر علمی است که در مورد تمامی بذرهای اصلاح شده عمومیت ندارد. پژوهش مستقل نظیر این به دست دانشگاهیان، دیگر مؤسسات تحقیقاتی و کشاوزان محلی، ابعاد این مورد از جعل علمی را روشن تر خواهد ساخت و از وارد شدن خسارت بیشتر به منابع اقتصادی و طبیعی کشور با نابودی کامل بذرها و گونه های بومی کشور جلوگیری خواهد کرد.  اتنتیتب  بمینتنت نتسنت نستی نسیت نسیتنسی نسی بتینتسنت سنتی نسیت سنیت نسیت سنیت سنتینست ینست ینت سینت سنیت سنیت

عکس های کشت قیاسیِ گندم بومی و گندم اصلاح شده

  اااا

نمای بزرگتر

نمای بزرگتر

کارآیی برگ در تولید غذا برای گیاه، تابعی از اندازه و سلامتی آن است. این کارآیی بر کیفیت و میزان محصول اثر گذار است. همانطور که در این دو تصویر همزمان دیده می شود، وقتی که برگ گندم اصلاح شده (چپ) رو به زردی می رفت، برگ گندم بومی (راست) هنوز سبز و مولد بود. تنینمیتینتنت نت نتسنت نسیت نسیت نسیت نسیت نستی نسی سیت نسیت نست ینمنمص تنتنتثنت  صن تث ت بنتص

ااااااا

 

نمای بزرگتر

نمای بزرگتر

 

 

 

این دو عکس که همزمان گرفته شده است نشان می دهد که رشد ساقه های گندم بومی (راست) از رشد ساقه های گندم اصلاح شده (چپ) به میزان قابل توجهی بیشتر است. ساقه بلندتر در گندم یعنی برگ بیشتر و کاه بیشتر. تنیتننتنت نت نتی نتسنت سنتی نستی نستی سنت ین سنتی سنتیسنت یسنت ینت ن تنتن نت  ن ت ن تتا

اااانمای بزرگتر  اا

کودکی از اهالی روستای خورهه، تفاوت اندازه دانه دو نوع کشت (گندم بومی در دست راست و گندم اصلاح شده در دست چپ کودک) را نشان می دهد.ا

گندم ریحانی در آزمایشِ خورهه بدون نیاز به کود و سموم شیمیایی کشت شد. گندم اصلاح شده، علاوه بر نهاده های شیمیایی، نیازمند به آبیاری بیشتری نیز بود. با توجه به عملکردِ برترِ گندم بومی بدون این هزینه های اضافی، کشت گندم اصلاح شده مترادف با اسراف منابع است. نتیت نتسنت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت نسی تنس یتنستی نسی نس یتتین نتص نت نتصنتن تث نتص صتنت ینتصی تثا

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ