اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

 ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 معرفی ارتباط انسانی روشن و محترمانه

کارآفرین فردی اجتماعی است. او در طی روز با افراد بسیاری سرو کار دارد. همکاران، مشتریان، فروشندگان، توزیع کنندگان، کارمندان دستگاه های دولتی، همسایگان تنها نمونه های معدودی از افرادی هستند که کارآفرین در خلال کار خود با آنها تعامل دارد. چنانچه کارآفرین با مهارت و هنر ارتباط انسانی روشن و محترمانه آشنا باشد می تواند هر تعامل اجتماعی را به فرصتی برای دوستی و همکاری بدل کند. اجرای رایگان این کارگاه آموزشی ارتباط انسانی روشن و محترمانه در شهرستان خود را از اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان درخواست کنید. تیتنتنتن نت نتنتسینست نتس ینت یسنت سیت نتس ینست ینتسنتس نیت ست سنتین ستینت سینس تینستی

 نتس ینت سینت سنیت سنی تسنی تی

 

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت

 

 

 

 

 نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ