اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

 ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

خدمات پشتیبانی سایت برای کارآفرینان   

 

مقدمه

تهیه بروشور

طراحی برچسب

معرفی سی ثانیه ای

مشاوره دانش بومی

راهنمای محصولات سالم

معرفی محصولات سالم به گروه های مصرف کننده

تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

ارتباط انسانی روشن و محترمانه

 

 

 تسهیل کارِ گروهی با دانش بومی

گروهی کار کردن از ملزومات تولید موفقیت آمیز و سودآور در روستاهاست. بسیاری از منابع موجود در روستاها مشارکتی است و لذا با مشارکت دادن دیگران می توان به منابع بیشتری دست یافت. اما برخی از ما ترجیح می دهیم که کار را به صورت انفرادی پیش ببریم چون از اختلاف نظر و بگو مگو و دیگر پدیده های اجتماعی نامطلوب که گاه در کارهای گروهی رخ می دهد واهمه داریم. کارآفرینان موفق به خوبی می دانند که اختلاف بخشی از زندگی است و هرگز نمی توان از آن اجتناب کرد. اما راه هایی وجود دارد که از آن طریق می توان از اختلاف به عنوان فرصتی برای استحکام دوستی ها استفاده کرد. آموختن مهارت های ارتباطی یکی از این روش هاست. روش دیگر، استفاده از تسهیلگری و تصمیم گیری گروهی از طریق اجماع برای پیشگیری از بروز اختلاف است. فرهنگ بومی ما سرشار از اندرزها و رسوماتی است که محیط اجتماعی ما را برای دوستی، مودت و گذشت مهیا می کند. علاوه بر پیوندهای بالا اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه های آموزشی ما برای بهره برداران روستایی را در این صفحه بیابید. هم اکنون 26 شهرستان در خراسان رضوی از فنون تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایلِ محلی این سایت بهره می برند. اجرای رایگان این کارگاه ها را در شهرستان خود از اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان درخواست کنید. تیتنستیتنت سنت نست نت نت ت سنتین ستینت سینس تینستی نستی نتس ینیتنت نتنتنت  تسینت سنیت سنی تسنی تی

 

نستنتسنس ینت سنیتنسیت نسیت نسیت نسینت نتنت نتنت نتنت نت نت نت نت نت

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ