اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

ا کارآفرینی با دانش بومی                                                           متن پی دی اف

کارآفرینی و ویژگی های آن         دانش بومی و روش پژوهش آن         بازاریابی برای محصولات سالم

خدمات پشتیبانی برای کارآفرینان           خواندنی ها               صفحه اصلی

دانش بومی و روش پژوهش آن (ویژه کارآفرینان و پژوهشگران روستا) ا  

 

مقدمه

دانش بومیِ زراعت و باغداری

اااااااکودهای طبیعی

اااااااابذرها و گونه های بومی

ااااااااتنوع کشت 

دانش بومی دامداری

دانش بومی تغذیه

سایر دانش های بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاک ورزی با کودهای طبیعی

رمز سلامتی گیاه در پرورش خاک غنیِ زراعی است. طبیعت خواهان سلامت و سلامتی است و از این رو از راه های مختلف برای از میان بردن موجودات ضعیف (چه گیاه و چه حیوان) اقدام می کند. شاید کشاورزِ امروزی انواع حشرات، نماتدها، قارچ ها و بیماری های گیاهی را مانعی بر سر راه موفقیت خود ببیند، اما از دیدگاه طبیعت، محصولات ضعیف و بی رمق کشاورزیِ شیمیایی ارزش ماندگاری و تغذیه حیوانات و انسان را ندارد و باید از میان برود. از دیدگاه طبیعت، محصولات بی رمق و آلوده به موادِ شیمیایی موجب گسترش یافتنِ فقدان سلامتی به دیگر اعضای جامعه طبیعت می شود. پس در واقع آفات و امراض زراعی، عاملان سخت کوش طبیعت برای از میان بردن محصولات بی ارزش است. این در حالی است که با خاک ورزی مناسب می توان به طور مؤثر محصولات سالم و مغذی پرورش داد و از بروز امراض و آفات نباتی کاملا پیشگیری کرد. پس یکی از مهم ترین زمینه های پژوهش دانش بومی در روستاها، پرسش از سالمندان و دیگر خبرگان محلی در مورد شیوه های طبیعی غنی سازی خاک برای محصولات گوناگون است. این شیوه ها شامل زمان و نوع کودها و دیگر افزودنی های طبیعی به خاک، زمان و عمقِ جابجا کردن (شخم زدن و اسپار کردن) خاک و نظایر آن است. کشاورزان سنتی گاه به خاک کود برگ (خاک برگ) می دادند و گاه کود حیوانی، آهک، خاکستر یا خاک سوخته (خاک آفتاب خورده). این اطلاعات را برای کشت طبیعی محصولات سالم گردآوری و یادداشت کنید. با کاربست این اطلاعات، شما عملا خود و روستای خود را از نیاز به سموم دفع آفات و امراض گیاهی بی نیاز خواهید کرد. تیتستنتتیتستنت ست سنتنستی سنتنست نستنست نستی نستنست سنتنت ست سینت سیینس ت ین سنیت سنی سن ینتس نیت

نت نیت

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ