اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی برای گذار از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

در برنامه ریزی راهبردی به منظورِ گذار از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم در کشورها، سندی با نام طرح عملیاتی تدوین می شود. در طرح عملیاتی، اطلاعاتی پیرامون چشم انداز، گروه های ذینفع، اهداف آماری و لیستی کامل از سیاست ها و مقررات مورد نیاز  گنجانده می شود. طرح های عملیاتی برای اجرا در مدتی محدود تدوین می شوند. تدوین این طرح، بسترِ سیاسی و اداریِ لازم برای هماهنگ سازی سازمان های دولتی، پرهیز از موازی کاری و جلب اعتماد کلیه گروه های ذینفع را فراهم می سازد. معمولا مدت اجرای این نوع طرح ها از دو تا چهار سال است. دستاوردها و احتمالا کاستی های اجرای چنین طرحی در مدتی محدود، به برنامه ریزان و مسئولان اجرایی فرصت می دهد که برای دوره های بعدی اصلاحات لازم را در آن به عمل آورند.  بتنت نت نستنت سینت سنیت سنیتسنیت سنیت سنیتنسیت سنت نست ینست ینست ینت

معیارهای سنجش پیشرفت و موفقیت طرح در اهداف آماری آن مستتر است. این اهداف، به طور مثال، شامل میزان رشد تولید محصولات سالم (نسبت به کل محصولات کشاورزی)، درصد بازار مصرف که توسط محصولات سالم تامین می شود، مساحت زیر کشت محصولات سالم و درصد رشد مصرف داخلی محصولات سالم است. این اهداف آماری همچنین می تواند بر حسب میزان تولید محصولات مشخصی چون سبزیجات و صیفی جات، میوه جات و انواع گوشت نیز تعریف شود. انست سنتس ینتس نیت سنیت سنیت نستی نستی نست ینست ینست ینست ی

ناگفته نماند که به لحاظ درک عمیق ترِ صاحبنظرانِ کشاورزیِ سالم از ماهیت اقتصادی-اجتماعی-فرهنگیِ فرآیند تولید و توزیع محصولات غذایی، برنامه ریزان و سیاستگذاران از نظرات و مشارکت مردمی (از سوی تولید کنندگان و دیگر گروه های ذینفع) در تدوین طرح عملیاتی استقبال می کنند. لذا در این طرح ها، سیاست ها و مقررات بر اساس ویژگی های نظام کشاورزیِ سالم، اهداف آماری مورد نظرِ برنامه ریزان، و با عنایت خاص به نظراتِ گروه های ذینفع، در نظر گرفته می شود. در زیر، به عنوان نمونه، مثال هایی از اهداف سیاستگذاری و مجموعه مقررات و سیاست هایی که اجرای آن ها در دیگر کشورها برای توسعه کشاورزی سالم سودمند افتاده است را می آوریم:  انیت سنتنسیت نیستب نستب نسبت سنبت سنبتس نبت سبن ستبنست بنست بس

نمونه اهداف سیاستگذاری:

ا- پایان دادن به اتکای کشاورزان به نهاده های شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و تراریخته. ا

ا- محوریت کشاورزی در رونق اقتصادی و قوام اجتماعی روستاها و شهرهای کوچک.  ا

ا- ایجاد ارتباط بی واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محلی.  ا

ا- اولویت دهی به تامین امنیت و سلامت غذایی داخلی بر صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای بیگانه.   ا

ا- حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع آب برای بهره برداری محلی توسط کشاورزانِ جوان.  ا

ا- ارتقا جایگاه کشاورز در جامعه به صورتی که کشاورزی حرفه ای کلیدی در تامین دسترس عادلانه مردم به غذای سالم و تازه تلقی شود.  تتبیت نتسنبنیمنمسن مسن یمنس مینسمین سمی نسمنی مسین سم سن یم

ا  نمونه سیاست های تسهیل کننده برای دستیابی به اهداف نامبرده:ت

ا- حمایت از فرآوری محلی مواد غذایی از جمله گوشت

ا- اتخاذ سیاست های شهری برای تشویق و توسعه کشاورزی شهری تن

ا- توسعه فعالیت های آموزشی با محوریت باغچه کاری شهری، کشاورزی محلی و تغذیه سالم ت

ا- حمایت از برپایی بازارهای روز و دیگر مجراهای فروش بدون واسطه محصولات کشاورزی به مصرف کننده. ا

ا- اتخاذ سیاست ها در سطح استان و شهرستان برای حفاظت از اراضی زراعی در برابر رشد شهرها و کاربریِ صنعتی. ا

ا- جابجایی یارانه ها از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم و به مصرف کنندگان برای تسهیل خریداری محصولات سالم. ا

ا- اتخاذ سیاست هایی که از متمرکز شدن منابع آب و خاک جلوگیری می کند. ایننستنست سنتیسنتیسنیتنسیت سنتی سنیت سنیت

برای مطالعه نمونه هایی از طرح های عملیاتی که برای گذار از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم در دو کشور ایرلند و هلند تدوین و اجرا شده به این پیوندها مراجعه نمایید. تتنت تست ینتسنیتسنیت سنیتسنیت سنیت نسیت نسیتنسیت نستی نستین ستینست ینسین سنت نتس نیت سنیت سنیت

تا کنون متون پرشماری در مورد تجربیات کشورها در خصوص مسایل مرتبط با کشاورزی شیمیایی و ملزومات گذار به کشاورزی سالم به چاپ رسیده است. گزیده ای از این متون در صفحه منابع آورده شده است. موضوعاتی چون ضرورت جابجایی یارانه ها از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم، حمایت از برپایی بازارهای روز جهت عرضه بی واسطه محصولات کشاورزان محلی و اتخاذ و اجرای سیاست های مرتبط با پرهیز از تمرکز منابع آب و خاک (و خطراتی که استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهایی که به تمرکز این منابع استراتژیک تن داده اند را تهدید می کند) در این متون مورد بحث قرار گرفته اند. در صفحه بعد، به لحاظ اهمیت کلیدی آموزش، به تبیین چندی از زمینه های آموزشی و اطلاع رسانیِ توسعه کشاورزی سالم در کشور می پردازیم.  تتنیت نتسنت نت سنتی نستی نستی نستی نستی نستی نستینستینستیسنتینسی ت

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ