اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

ا[متن اصلی و ترجمه منابع مورد نظر خود را از خدمات پژوهش جامع این سایت بخواهید. برای خدمات مشاوره با ما تماس بگیرید.]ا

کاستی های کشاورزی شیمیایی

ا- آسیب به منابع طبیعی، محیط زیست و سلامت جامعه

ریفکین، جرمی. 1382. عوارض ناشناخته محصولات دستکاری شده ژنتیکی. مجله سیاحت غرب. آذر، 6: 94-90

Altieri, Miguel. 2000. Ecological impacts of industrial agriculture and the possibilities for truly sustainable farming [accessed 4 July 2011]

Conway, G.R. and Pretty, J.N. 1991. Unwelcome harvest: agriculture and pollution. Earthscan Publisher, London.

Gibson, McGuire. 1974. Violation of Fallow and Engineered Disaster in Mesopotamian Civilization. In Irrigation’s Impact on Society, edited by Theodore M. Downing and McGuire Gibson. University of Arizona Anthropological Papers, no. 25. Tucson, Arizona: University of Arizona Press.

Goldsmith, Edward and Nicholas Hildyard. 1984. Salting the earth: the problem of salinisation (chapter 11) in The Social and Environmental Impacts of Large Dams. Cornwall, UK: Wadebridge Ecological Centre.

Hare, F. Kenneth, et al. 1977. The Making of Deserts: Climate, Ecology and Society. Economic Geography 53: 332-46.

Magdoff, Fred et al. eds. 2000.  Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, Food, and the Environment.  New York: Monthly Review Press.

Pimentel, David and Marcia Pimentel.1990. Comment: Adverse environmental consequences of the Green Revolution. Population and Development Review 16: 329-332. http://www.jstor.org/stable/2808081 (accessed 27 March 2012).

Singh, R.B. 2000. Environmental Consequences of Agricultural Development: A case study from the Green Revolution state of Haryana, India. Agriculture, Ecosystems and Environment 82: 97 - 103.

Squires, Victor R. and Edward P. Glenn. n.d. Salination, desertification and Soil Erosion in The Role of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries in Human Nutrition, Vol.III,. Encyclopedia of Life Support Systems [accessed 27 March 2012]

 

ا- تمرکز و تخریب منابع آب

پاپلی یزدی، محمد حسین و مفید شاطری. 1383. سنت مدرنیته: اثرات اجتماعی زیست محیطی چاه های عمیق و نیمه عمیق. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 75: 151-129.

 جلیلوند، مریم. 1390. سونامی فرونشست زمین در سفره های زیرزمینی 7 شهر ایران در راه است. خبرگزاری میراث فرهنگی، 19 شهریور. [دسترسی در 27 اسفند 1390]

سمایی، سپیده. 1386. فرونشست زمین: حتی خطرناک تر از زلزله. همشهری آنلاین. 12 تیر.

 [دسترسی در 27 اسفند 1390]

صابری فر، رستم. 1385. ییامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نابودی قنات ها در بخش باخرز شهرستان تایباد مجله رشد آموزش جغرافیا. 75. نسنتس تس نتی سمنتی سمینت سمتی مسنت

فرهادی، مرتضی. 1368. انهدام منابع سنتی آب و پیامدهای ناشی از آن. جهاد، 115 و 116

Sampat, Payal. 2000. Groundwater Shock: The Polluting of the World's Major Freshwater Stores. World Watch Magazine. 13:1 (January/February)  [accessed 16 June 2011]

World Commission on Dams. 2000. Dams and Development: A New Framework for Decision-making, the report of World Commission on Dams. UK and USA: Earthscan Publications Ltd.

 

ا- آلودگی منابع غذایی

همشهری آنلاین. 1389. از هویج و اسفناج در سوپ کودکان استفاده نکنید! 29 آذر

   [دسترسی در 27 اسفند 1390]

Santamaria, Pietro. 2006. Review Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. Journal of the Science of Food and Agriculture 86: 10-17

Spiroux de Vendômois, Joël  et al. 2009. A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health. Int J Biol Sci 5 (7): 706–726. [accessed 27 March 2012]

WHO (World Health Organization). 2007. Nitrate and nitrite in drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. [accessed 27 March 2012]

 

ا- تضعیف امنیت غذایی

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2008. The State of Food Insecurity in the World 2008: High food prices and food security – threats and opportunity. Rome.

Moore Lappe, F. et al. 1998. World Hunger. New York: Food First.

Moore Lappe, F. et al. 1978. Food First: Beyond the myth of scarcity. New York: Ballentine

Shah, Anup. 2008. Global food crisis [accessed 12 June 2011]

Wiggins, S. and S. Levy. 2008. Rising Food Prices: A Global Crisis (London: Overseas Development Institute.

 

ا- نواقص بذرهای اصلاح شده و تراریخته و نابودی ذخایر ژنتیکی

Engdahl, F. William. 2007. Seeds of Destruction: The hidden agenda of genetic manipulation. Global Research.

Fowler, Cary and Pat Mooney. 1990. Shattering: Food, Politics, and the Loss of Genetic Diversity. Tucson: The University of Arizona Press.

GRAIN. 2010. “Why hybrid rice continues to fail Asia’s small farmers?” April. [accessed 15 January 2012]

GRAIN. 2007. Hybrid rice in China - A great yield forward? January,  [accessed 24 March 2012]

GRAIN. 2005b. Fiasco in the field – an update on hybrid rice in Asia. March 8.  [accessed 24 March 2012]

Holdrege, Craig. 2004. The Trouble with Genetically Modified Crops. In Context 11, Spring.

Mellon, Margaret and Jane Rissler. 2004. Gone To Seed: Transgenic Contaminants in the Traditional Seed Supply. Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists.

 

ا- پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

 GRAIN. 2005a. USAID: Making the world hungry for GM crops. April 25.  [accessed 16 March 2012]

Holt-Giménez, E. et al. 2009. Food Rebellions. Oakland: Food First/Fahamu.

Holt Gime´nez, Eric. 2008. Out of AGRA: The Green Revolution returns to Africa. Development 51 (4):464-471, 465.

Hooglund, Eric J. 1982. Land and Revolution in Iran, 1960-1980. Austin: University of Texas Press, 26.

Korovkin, Tanya. 2005. Creating a Social Wasteland? Non-traditional Agricultural Exports and Rural Poverty in Ecuador. European Review of Latin American and Caribbean Studies 79, October.

Moore Lappe, F. et al. 1978. Food First: Beyond the myth of scarcity. New York: Ballentine

Newman, Bryan. 2007. A Bitter Harvest: Farmer suicide and the unforeseen social, environmental and economic impacts of the Green Revolution in Punjab, India. Oakland: Institute for Food and Development Policy, 9.

Pearse, Andrew. 1980. Seeds of Plenty, Seeds of Want: Social and economic implications of the Green Revolution. Oxford: Clarendon Press.

Rockefeller Foundation (the). 2006. Africa’s Turn: A new green revolution for the 21st century. The Rockefeller Foundation, July

Shiva,Vandana.1991. The Violence of the Green Revolution. London: Zed Books Ltd.

Shiva, Vandana. 2000. Stolen Harvest. Cambridge, MA: South End Press.

UNCTAD. 2006. Tracking the trend towards market concentration the case of the agricultural input industry. Geneva: UNCTAD.

 

مزایا و استعدادهای کشاورزی سالم (غیرشیمیایی) نت سنت سنت سنت سنت سن

Albrecht, William A. 2000. The Drought Myth: An absence of water is not a problem. Acres, USA, November.

Badgleya, Cathrine et al. 2007. Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems 22, 86-108. این مقاله گزارش تحقیقاتی دانشگاه میشیگان در ایالات متحده است که کارآیی کشاورزی غیرشیمیایی را به طور علمی، مستند ساخته است. بر اساس یافته های این تحقیق این مدعا که برای تامین غذای جمعیت فعلی دنیا چاره ای غیر از ادامه کشاورزی شیمیایی نیست کاملا منتفی است.انیتتنتن نت     تن ستن

Chappell, M. Jahi. 2008. Shattering Myths. Food First Backgrounder 13, no. 3.  [accessed 12 February 2012]سنت سنیت سنت سنستنس

FAO (Food and Agriculture Organization of he United Nations). 2001. Small-holder Irrigation Technology: Prospects for Sub-Saharan Africa. Rome.

Gliessman, Stephen R.1998. Agroecology: Ecological processes in sustainable agriculture. Chelsea: Ann Arbor Press.

Local Harvest. Community Supported Agriculture / CSA. [accessed 14 March 2012] تعاونی های حمایت از کشاورزی محلی (یا به اختصار سی اِس اِی، نوعی تعاونی تولید به مصرف است که اعضای مصرف کننده به طور مساوی ریسک تولید کشاورزی را با کشاورز سهیم می شوند و در عوض، در طول سال، از محصولات سالم و تازه کشاورزی بهره می برند. به علت کارآیی و موفقیت این نوع تعاونی، برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در آمریکا، تعاونی های حمایت از کشاورزی محلی یکی از سریع رشد ترین سازمان های مرتبط با کشاورزی در آمریکا محسوب می شوند.  در این اینسنتسن سنت سنت ینسیت نسی تنسیت نسیت نسی تنسیت نسیت نستی نست ینست ی

Pretty, J. et al. 2006. Resource-conserving agriculture increases yields in developing countries. Environmental Science & Technology 40, no. 4: 1114-19.

Ramprasad, Vanaja. 2002. The Path of Rediscovery in Ancient Roots, New Shoots; Endogenous Development in Practice. Bertus haverkort et al. (eds) Leusden: ETC/Campas. [accessed 1 June 2009] توصیف مفصلی از تلاش این گروه برای احیای بذرها و زراعت بومی در کشور هند در این صفحه از وب سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف آمده است. انیتنتسنت تنست سیتنستینستی نست ینتس ینتس ینست ینتس ین سنیت سنی سن ی

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 ©آ