اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل چیست؟

قابل توجه کشاورزان، مسئولین کشاورزی، فعالان محیط زیست و خیرین سلامت ساز، هر زمین آسیب دیده از کشاورزیِ شیمیایی را می توان از طریق فناوریِ تبدیل احیا و از آن برای تولید محصولات کشاورزیِ سالم (یعنی محصولاتِ عاری از کود و سموم شیمیایی و بذرهای تراریخته) بهره  برد. بیشتر بخوانید. نتبست سنت سنتب نت سنت سبنست سنت بسنب تسنبت سنبت سبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایای کشاورزی سالم

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

 اگر چه برتری کمی و کیفیِ کشاورزی سالم بر کشاورزیِ شیمیایی همواره برای کشاورزان با تجربه آشکار بوده است، اخیرا تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات میدانی توسط پژوهشگران مستقل نیز این واقعیت را به طور مستند و مکتوب ارائه داده است. تا چندی پیش باور حاکم این بود که کشاورزی غیرشیمیایی قادر به تامین نیازمندی های خوراکی جمعیت چندین میلیاردی جهان نیست و لذا کنار گذاشتن روش های شیمیایی، به رغم مسایل زیست محیطی که به وجود آورده اند، قابل تصور نیست. آثار تحقیقاتی پژوهشگران مستقل بر این مدعا خط بطلان کشیده است و راه را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها برای گذار از کشاورزی صنعتی و شیمیایی به کشاورزی محلی و سالم باز کرده است. تیتست ستسنتی سنتی نستنست ینست ینست ینست ینست ینست ینتس نیتس نیت سنیت  سی

تردید برخی از صاحبنظران حوزه کشاورزی پیرامون عَملی بودنِ جایگزین سازیِ کشاورزی سالم به جای کشاورزی شیمیایی عمدتا به عدم شناخت کافی در مورد چگونگی کارکرد کشاورزی سالم از لحاظ فنی و مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن باز می گردد. در اینجا به اختصار به ویژگی های کشاورزی سالم می پردازیم تا برتری فنی آن بر کشاورزی متداول و مزایایِ اجتماعی و فرهنگی آن روشن تر شود. اگر چه معتبرترین گواه کارآیی و برتریِ نظام های کشاورزی غیرشیمیایی این است که طی قرون نیازمندی های غذایی، پوشاکی و غیره مراکز جمعیتی کوچک و بزرگ دنیا را تامین کرده بدون اینکه موجب تحلیل رفتن و آلوده شدن منابع طبیعی سرزمین ها، به صورتی که هم اکنون شاهد آنیم، گردد.تینتسنت ستسنتس نیبتس نتس نبتس نستسنتب سنت سنتسن تسنب ستنبتس نبستنبس

 کشاورزی سالم، نظامی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی است که:

 از کودهای شیمیایی بی نیاز است. به جای استفاده از این نوع کود، کشاورزان سالم از روش های زمان آزموده متنوع و بی ضرر برای حفظ سلامت و باروری خاک استفاده می کنند. این روش ها شامل کشت همزمان محصولات متنوع، رعایت تناوب کشت، افزودن مواد آلی (طبیعی) به خاک مانند کمپوست، انواع کودهای حیوانی، خاک برگ و خاک سوخته، و کشت محصولاتی چون شبدر برای تثبیت نیتروژن در خاک است. در کشاورزی سالم، تاکید کشاورز به جای خوراندن عناصرِ شیمیایی محلول در آب به گیاه، بر غنی سازی خاک و تشویق حیات میکربی در آن است. تجربه نشان داده است که خاک سالم و بارور گیاه سالم می رویاند که از سموم دفع آفات بی نیاز است. تت نتنتس سنت نبت نت بنست نستین ستین سینت سیبنتس بنتسنیب سبنتس بنست

 از مصرف آب زیاد بی نیاز است. در امر آبیاری نیز، توجه کشاورزی سالم به باروری و سلامت خاک است و نه بر نقطه پژمردگی گیاه. کیفیت اسفنجی خاک سالم در کشاورزی غیرشیمیایی، رطوبت حاصله از آبیاری را به مدت بیشتری در خود نگه می دارد، ضمن اینکه خاکِ غنی، گیاهان را در برابر کم آبی محافظت می کند. تیتنتس نست نیتس نیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت نسیت سنیت سنتی سنیت سنیت سیت نسی نسین سی

 از مصرف سموم دفع آفات بی نیاز است. در کشاورزی غیر شیمیایی تاکید بر پیشگیری از آفات است. با رعایت تناوب و تنوع کشت و ادغام دامِ مناسب در محیط زراعت و باغبانی، کشاورزان محیط را برای ظهور و گسترش سریع آفات و امراض نامساعد می کنند. در موارد بروز آفات، کشاورزان می کوشند که از راهکارهای غیرشیمیایی برای کنترل آنها استفاده کنند. تتن نت نست نست نست ینتس نیت سنت سنتیسنتی سنیت نس ینس ت

  از بذرهای اصلاح شده و تراریخته بی نیاز است. کشاورزی سالم بر استفاده از کشت بذرهای بومی و اصیل تاکید دارد. همانطور که در پژوهش جامع پیرامون نهاد فراملیتی کشاورزی معلوم شده است، ترویج بذر اصلاح شده در کشاورزی شیمیایی عمدتا برای تشویق کشاورزان به استفاده از کود شیمیایی بیشتر در رقابت با همکاران خود در بهره برداری از منابع آب و خاک بوده است. تجربه کشاورزان و شواهد علمی حاکی است که بذرهای اصلاح شده و تراریخته در مقایسه با بذرهای اصیل نه تنها فاقد مزیت اقتصادی است بلکه موجب آسیب به ذخایر ژنتیکی جوامع زراعی نیز شده است. پس با کشت بذرهای بومی در کشاورزی سالم، کشاورز از مصرف نهاده هایی پرهزینه، غیر ضرور و زیانبار بی نیاز می شود. تتست ست نسیت سنت نست ینستی نست ینست ینستی نست ینست ی

 مشوق همکاری و مشارکت بین کشاورزان است. احیای کشاورزی سالم مترادف با احیای فرهنگ مشارکت است. کشاورزان خرد با همفکری و همکاری قادرند به صورت مشارکتی از منابع طبیعی بهره برداری کنند. روش های تعاونی کار در میان کشاورزان سالم ایشان را از رقابت با یکدیگر و اتکا به وام های بانکی برای خریداری کلیه ملزومات کاشت، داشت و برداشت به صورت انفرادی بی نیاز می سازد. تنستنتس سنیت سنیت سن س سنت سنت سنیت نسیت سنت سنیت سیت سینت یست سیتسنیت سنتی

 حامی مصرف کننده محلی، سلامت جامعه و عدالت اجتماعی است. ارائه مستقیم محصولات کشاورزی به مصرف کننده از ویژگی هایِ اقتصادی واجتماعی کشاورزی سالم است. حذف واسطه ها و توزیع محلی محصولات کشاورزیِ سالم، محصولاتی با کیفیت برتر و با قیمتی مناسب را به دست مصرف کننده می رساند. فراهم شدن محصولات سالم، با کیفیت و به قیمت قابل استطاعت برای جمیع طبقات، به امنیت غذایی و عدالت اجتماعی نزدیک تر است. تینستن سنست نتسنیس نتسنتس نتسنتسنت سنت یسنیت سنیت سن یتسن ینست ی

 ● اشتغالزاست. صنعتی سازی فرآیند تولید در هر بخش از اقتصاد به معنی حذف نیروی کار و جایگزین کردن فرآیندهای شیمیایی یا ماشین آلات به جای آن است. با محلی سازی کشاورزی و تمرکز زدایی از فرآیندِ تولید و فرآوری محصولات غذایی، بر تعداد فرصت های شغلی افزوده می شود. تی سنتی سنتی سنت یسنت سنت سن سسی

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ