اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل چیست؟

قابل توجه کشاورزان، مسئولین کشاورزی، فعالان محیط زیست و خیرین سلامت ساز، هر زمین آسیب دیده از کشاورزیِ شیمیایی را می توان از طریق فناوریِ تبدیل احیا و از آن برای تولید محصولات کشاورزیِ سالم (یعنی محصولاتِ عاری از کود و سموم شیمیایی و بذرهای تراریخته) بهره  برد. بیشتر بخوانید. نتبست سنت سنتب نت سنت سبنست سنت بسنب تسنبت سنبت سبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

انواع فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی، پیشبرد گذار از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم را در کشورها تسهیل کرده است. در زیر به معرفی برخی از زمینه های کلیدی این گونه فعالیت ها می پردازیم. اتین نتنیت نتسن تنسیت نستی نسیت نست نست نست نستنست ینتس نت سنی تستنتنت نتنتنت سنتی سنتنست

اطلاع رسانی عمومی در مورد شأن و اهمیت کشاورزی محلی

پیش از سلطه نهاد فراملیتی کشاورزی بر اقتصاد کشورها، مکان تولید و مصرف محصولات کشاورزی به هم نزدیک تر بود. به واسطه پافشاریِ کشاورزی شیمیایی بر کشت مکانیزه و مقیاس وسیع (عمدتا به خاطر اهداف تجاری و نه به لحاظ برتری فنی)، کشتزارها از مراکز جمعیتی فاصله گرفتند. از سوی دیگر، با گسترش شهرها و مراکز صنعتی در قرن گذشته، بسیاری از اراضی زراعی و باغ ها با تغییر کاربری به مناطق مسکونی و صنعتی تبدیل شدند. علاوه بر اینها، پیروی از الگوی غربی توسعه نیز بر فاصله گرفتن مردم از فعالیت های کشاورزی تاثیر گذار بوده است. پشت میز نشینی، کار صنعتی و شهر نشینی به خودی خود نشانه های پیشرفت فردی و اجتماعی تلقی می شود و کار بر روی زمین برای کشت محصول یا پرورش دام مترادف با توسعه نیافتگی جامعه و عدم پیشرفت فردی تصور می شود. حتی کشاورزی با ابزار و ادوات مکانیزه دارای به اصطلاح کلاس بالاتری نسبت به کار با بیل و ادوات غیر مکانیزه شخم محسوب می شود. تیت نت نتسنتنتب ینت سنیتب نسبت سنبست بنسبت سنبت سنبت سنبست ب

اطلاع رسانی به گروه های ذینفعِ تولیدکننده و مصرف کننده در مورد انگیزه های ترویج فناوری های نامناسب در کشاورزی و تاثیر جعلیات علمی، آلودگی اطلاعاتی و تکنولوژی نهادسازی بر برنامه ریزی و سیاستگذاری در کشورها امری ضروری است. در این فعالیت ها دلایلِ ریشه ایِ افزایشِ بی مورد فاصله ها بین مراکز تولید و مصرف، به وجود آمدن هزینه هایِ غیر ضرور در کشاورزی مرتبط با نهاده های شیمیایی، و نهایتا انتقال این هزینه ها به خریداران می باید تبیین گردد. انجام اینگونه اطلاع رسانی به شناخت و احترام عموم مردم برای کشاورزیِ غیر شیمیایی به عنوان تنها راه دستیابی به مواد غذایی سالم، تازه و قابل استطاعت برای همگان کمک می کند. همچنین ترجمه و نشرِ گسترده تر گزارشاتِ موجود پیرامون آموزشِ رسمی کشاورزی محلی در بسیاری از دانشگاه های دنیا، به رفع تعصبات بی پایه در مورد شأنِ کار و حرفۀ کشاورزی می انجامد.  بتنس سنتسنت نسیت نسیت نس یتنست ینست ین ستنی سنیت نس ینست ینست ینس ین س

 آموزش به جامعه مصرف کننده (به ویژه خانه داران)

آموزش به این قشر عظیم در مورد مزایای استفاده از محصولات سالم دارای اهمیت کلیدی برای پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی سالم است. آگاهی مصرف کنندگان در مورد مزایای بهداشتی و غذایی محصولات سالم به تقاضای ایشان برای اینگونه محصولات می افزاید. مسلما در آغاز دوران گذار به سوی کشاورزی سالم، عرضۀ محصولات سالم کمتر و قیمت آنها بالاتر است. لذا ارائه آموزش به جامعه مصرف کننده، انگیزه جستجو برای محصولات سالم در بازار و خریداری آنها را به وجود می آورد تا اینکه میزان عرضه به تدریج به سطحی برسد که فراهم بودن اینگونه کالاها در کنار محصولات کشاورزی شیمیایی عمومیت پیدا کند و از قیمت های متعادل تری برخوردار گردد. مسلما با جابجا کردن یارانه ها از بخش شیمیایی به بخش سالم در کشاورزی و نیز پرداخت یارانۀ ویژه خریداری محصولات سالم به اقشار کم درآمد جامعه موجب انتقالِ کشاورزان بیشتری به بخش سالم می شود و نتیجتا افزایش عرضه و کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت. تینستن نست سنت نست نستی سنتنسیت سنتی نسیت نستی نستی سنتی نست ی

 اطلاع رسانی به نخبگان علمی و دانشگاهیان

با اطلاع رسانی در محیط های پژوهشی و آموزش عالی، راه برای انجام تحقیقات مرتبط با کشاورزی سالم باز خواهد شد. یکی از حوزه های اطلاع رسانی، ارائه اطلاعات مستند در مورد تاریخ کشاورزی، پیش و پس از انقلاب سبز در دنیا، نقش تکنولوژی نهادسازی در ظهور و سلطه نهاد فراملیتی کشاورزی، و انگیزه های استعماری آن است. از این طریق اساتید و دانشجویان با جعلیات و ابهامات علمی در حوزه  کشاورزی آشنا می شوند. ایشان همچنین از نفوذ صنایع بزرگ در نظام پژوهشی و دانشگاهی غرب، در تعیین زمینه های تحقیقاتی که مشخصا در مسیر تامین منافع سرمایه داری جهانی قرار دارد، با خبر می گردند. با کسبِ این آگاهی عمیق از عملکرد تبلیغاتِ علمی در تشویق مصرفِ مصنوعات غیر ضرورِ غربی، ایشان از ارزش راهبردیِ انجام پژوهش مستقل برای دستیابی به اطلاعات معتبر در حوزه علمی و فنی خود مطلع می شوند.  تبتنست سنت نستی نستی نسی تسنت نست سنتنست سن سنت سنت سنتسنیت سن تسن سنت نس نستی نستی س

  آموزش به کشاورزان و داوطلبان جوان برای ورود به عرصه کشاورزی

علاوه بر آموزش مهارت های کشاورزی سالم به دانشجویان کشاورزی در دانشکده های کشاورزی، این مهارت ها در کنار فنون صنعتی و اداری، مثل برقِ ساختمان، کامپیوتر، تاسیسات و حسابداری، در مراکز فنی و حرفه ای به علاقمندان آموزش داده می شود. این آموزش ها به جوانانِ دوستدارِ پرورشِ گل و گیاه و کاشت درختان مثمر فرصت می دهد که به شکوفایی استعداد خود بپردازند و حرفه زراعت، باغچه کاری و باغداری را برای کسب معاش در شهر و در روستا انتخاب کنند. تتتن نتستتنتس تسنیت نسیت نت نتسنیت سنیت سنیت نسیت نست ینست ینس تین

اگر چه خبرگان سالمند در روستاها با روش های غیر شیمیایی پرورش محصولات زراعی و باغی به خوبی آشنایی دارند، در دو سه دهه اخیر، کشاورزان جوان عمدتا با روش های شیمیایی سروکار داشته اند. ارائه آموزش های مرتبط با کشاورزی غیر شیمیایی، کشاورزان جوان را به آزمودن این روش ها در مزرعه و گذار تدریجی از کشاورزیِ پرهزینه، زیانبار و رقابتی ِشیمیایی به کشاورزیِ سالم که پایدار، کم هزینه و مشارکتی است رهنمون می سازد.   نتینت سنتسنت سنیت سنیت سنیت نسیت نست ینست ینست نست نسی سی ن

 آموزش فنون کسب و کار به کشاورزان محلی

در کشاورزی محلی، کشاورز، هم تولید کننده، هم بازاریاب و هم مامور فروش است. معمولا با تقسیم کار در بین اعضای خانواده تمامی این وظایف به صورت هماهنگ و با تعهد کاری بالا صورت می گیرد. در عین حال، ارائه خدمات آموزشی در بسیاری از زمینه های کسب و کار، همچون بازاریابی، فروش، اجرای تبلیغات، مهارت های ارتباطی در کسب و کار، و نیز فنون حسابرسی و حسابداری، به موفقیت کشاورزانی که در این زمینه ها تجربه قبلی ندارند کمک می کند. ت نتینت سنت سنتب سنبتس نست نست سنبت سبنست نستبسنبت سنبت سبن

آموزش فنون تشکل سازی، ارتباطی و تصمیم گیری گروهی برای مشارکت بیشتر

در کشاورزی سالم، اهمیت هم اندیشی و همکاری در بهره برداری مشارکتی از منابع در کشاورزی محلی، یادگیری فنونی چون تشکل سازی، تسهیلگری برای کارآفرینی و حل مسایل ، ارتباط انسانی روشن و محترمانه و تصمیم گیری گروهی با اجماع را الزامی کرده است. تجربه نشان می دهد که تشکیل انجمن های صنفیِ کشاورزان محلی، به اجرای مراحل مختلف طرح های عملیاتیِ دولت ها کمک می کند. این انجمن ها در کشورهایی که توسعه کشاورزی سالم را به جد آغاز کرده اند بخش عمده ای از ارائه خدمات ترویجی و آموزشی را عهده دار شده اند. از دیگر سو، این انجمن ها در ایجاد ارتباط روشنِ بین کشاورزان غیر شیمیایی با دستگاه های اجرایی نقش مهمی بازی کرده اند. آموزش فنون ارتباطی و تصمیم گیری گروهی کارابزارهای اجتماعی لازم برای تشکیل گروه های همیار در روستاها و تشکل های صنفی در سطوح مختلف تصمیم گیری را میسر می سازد.  تتنتبنت سنتنتیتنتبنیت تسنت سنتبسنت بس نستی نسیتنست ینست ینست نستینس تنست

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی- کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ