اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

گنجینه کتاب - چکیده ها                                                             بازگشت به گنجینه کتاب    

 

Fluoride: The Aging Factor, John Yiamouyiannis

The Fluoride Deception, Christopher Bryson

The Case Against Fluoride, Paul Connett, James Beck, H. Spedding Micklem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااز دهه 1940 میلادی، در آمریکا، فلوراید را به بهانه اینکه عنصری لازم برای تقویت دندان ها است به خمیر دندان، برخی خوراکی ها و حتی آب آشامیدنی اضافه کرده اند. این الگوی نادرست از سوی دیگر کشورها نیز مورد پیروی قرار گرفته است. این سه کتاب در تبیین جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی در مورد افزودنی فلوراید به انتشار رسیده است. اولین عنوان که ترجمه فارسی آن فلوراید: عاملی برای پیری زودرس است از پژوهش های مستقل پیشگام در این حوزه محسوب می شود. در این کتاب مؤلف به طور مستند به رد مدعای سودمند بودن فلوراید برای سلامت دندان می پردازد. در این کتاب خواننده مطالب سودمندی در مورد عوارض فیزیکی تماس بدن با فلوراید می یابد. همانطور که در مطالعات متاخرتر هم آشکار شده فلوراید از عوامل شیمیایی زیانباری است که به لطمات جدی به سیستم عصبی بدن، استخوان ها و مفاصل و ابتلا به سرطان در جوامع منجر شده است. بسیاری از پژوهشگران حوزه فلوراید گسترش بیماری پوکی استخوان را از ویرانگرترین پیامدهایِ افزودنیِ فلوراید می دانند. تنست نت نتتتت نت نتنتنت ن تسنت سنت نستی سنتی نتسی نستی نستی نستی نتسسی

 عناوین دوم و سوم فلوراید: فریب بزرگ و فلوراید: چگونه پسماندی صنعتی و خطرناک به آب آشامیدنی ما راه یافته به بررسی مستند انگیزه های سیاسی و اقتصادی جعلیات علمی در مورد فلوراید می پردازد. در این دو کتاب از مستنداتی که اخیرا با انتشار مدارک محرمانه دولت آمریکا که شامل مرور زمان شده و هم اکنون در دسترس محققین قرار گرفته استفاده شده است. بر اساس یافته های این دو کتاب، افزودن پسماند صنعتی فلوراید به آب آشامیدنی و دیگر مواد مصرفی خانواده ها، مثل خمیر دندان، اقدامی از جنس روابط عمومی برای بی ضرر جلوه دادن این سم مهلک بوده است. این سم که از ضایعات صنعت آلومینیم سازی و ملزومات صنایع تسلیحات اتمی آمریکا بوده است در دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم موجب صدمات فیزیکی زیادی به کارگران این صنایع و اهالی مناطق مجاور شد که با دعاوی قانونی بسیار و پرداخت خسارات هنگفتی از سوی صنایع همراه بود. برای بی اثر کردن این دعاوی در دادگاه و همراه کردن افکار عمومی، پژوهشگران دولتی اقدام به حمایت از نظریه مفید بودن فلوراید برای دندان کردند. در این نظریه به مفید بودن فلوراید کلسیمِ طبیعی موجود در آب در برخی از مناطق کشور آمریکا و سلامتی دندان ساکنین این مناطق استناد کرده اند و بدینوسیله تفاوت بین تاثیر فلوراید کلسیمِ طبیعی و فلوراید سدیم که ماده ای شیمیایی و زیانبار برای بدن است را مبهم ساخته اند. تینتتیتن تن نت نت سنت سنیت سنیت س سنت سنت نسنت ساین ماسناسانا ناسنا یسناسیناسینا

علاوه بر این سه عنوان کتاب، صدها مقاله تحقیقاتی مستند در مورد عوارض بیماری زای فلوراید در سایت فصلنامه انجمن بین المللی تحقیقات فلوراید قابل مطالعه است. برای اطلاع بیشتر و دستیابی به نام کشورهایی که افزودن این ماده سمی به آب آشامیدنی را ممنوع کرده اند به سایت های زیر، که از همچون سایت بالا از منابع اطلاع رسانی مکمل در این حوزه محسوب می شوند، مراجعه نمایید. برای اتینتنستنستینتینتسنتسنتس یتسنیت سنتی سنیت سنتیسنتی نستی نست

Fluoridation.com 

NoFluoride.com 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ