اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اطلاع رسانی مکمل

غالبا این منابع متعلق به سازمان های علمیِ متعهد، انجمن های مردمی،  یا حرفه مندان علاقمندی است که به طور مستقل در جهت آزمونِ اعتبار علمیِ داده های موجود در منابع اطلاعاتی رسمی دست به تحقیق زده اند. متاثر از عواقب ناگوارِ اطلاعات جعلی و نگران از لطمات گسترده تر به محیط زیست و اقشار آسیب پذیرتر جامعه، این منابع اطلاع رسانی به گردآوری و اشاعه اطلاعات معتبر علمی می پردازند. دستیابی به بسیاری از اینگونه مطالعات علمی از طریق منابع اطلاعاتی رسمی جهان به دلایل زیر دشوار یا ناممکن است: یکی اینکه گاه نظرات این پژوهشگران به حدی با باور حاکم مغایر است که مقالات این نویسندگان بدون داوری توسط ویراستاران نشریات کنار گذاشته می شود. دیگر اینکه، به علت کثرت مقالات نگاشته شده توسط نویسندگانِ تحتِ امر صنایع ذینفع، مقالات پژوهشگرانِ مخالف، به لحاظ تعداد قلیل آنها و پیچیدگی های مرتبط با جامعیت و مانعیت کاوش در محیط های سایبری، به آسانی یافت نمی شود. و دلیل دیگر تهدیدِ دعاوی حقوقی صنایع و شرکت های بزرگ بر علیه نشریاتی است که مقالات مندرج در آنها، به ادعای این شرکت ها، خلاف منافع اقتصادی آنهاست. هزینه دفاع در برابر این دعاوی به قدری کمرشکن است که نشریات علمی ترجیح می دهند از چاپ مقاله ای برجسته بگذرند تا از هزینه دفاع از خود در دادگاه پیشگیری کنند. در دهه اخیر، تکرار وقوع این عملکرد از سوی شرکت های قدرتمند داروسازی و اجرای آزمایشات دارویی هدفمند، نشریات حوزه پزشکی را عملا به بخشی از بازوی بازاریابی این شرکت ها بدل کرده است. برای نمونه ای از اعتراضات سردبیران متعهدِ این نشریات در مورد نفوذ صنایع داروسازی در تولید علم، مطالعه مقاله آموزنده زیر با عنوان نشریات پزشکی به مثابه امتداد بازوی بازاریابی شرکت های داروسازی سودمند است.  سیت ببیسنیتب  نس ی  تسنی  تتس  ینت سنتتنیتنستننتسنت سنت سنیتسنیت سنت سین سین تسین

Richard Smith. "Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies" PLoS Medicine 2:5, May 2005, p. 0364-6. [accesssed October 25, 2010]

 

از آنجاییکه که به دلایل بالا نتایج تحقیقاتِ پژوهشگران متعهد و مستقل، کمتر به پایگاه های اطلاعاتیِ دانشِ رسمی راه می یابد، کاوشگرانی که جستجوی الکترونیکی خود را فقط به این منابع محدود می کنند عموما قادر به یافتن نظرات علمی مخالف و روشنگر نیستند. با توجه به روند فزایندۀ نفوذ اطلاعات جعلی و آلودگی اطلاعاتی در منابع اطلاعاتی رسمی جهان، انجام پژوهش جامع با بهره گیری از منابع اطلاع رسانی مکمل و دانش تجربی، به ویژه در انجام مطالعاتِ علمیِ پشتیبان در برنامه ریزی و سیاستگذاری بیش از پیش الزامی است. تطت ظظنت نظتط ظنطت نظطت ظنتط ظنتط ظنتط ظنطت ظنتط ظنتط ظنتط ظنتط نظت طنظت طنظت ط.

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ