اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

گنجینه کتاب - چکیده ها                                                          بازگشت به گنجینه کتاب       

 

Global Biopiracy:Patents, Plants, and Indigenous Knowledge, Ikechi Mgbioji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادامی که جعلیات علمی در حوزه کشاورزی موجب کنار گذاشتن و نابودی سریع بذرهای بومی  در جوامع کهن شده، شرکت های چند ملیتی1 و نظام سلطه در حال گردآوری و تصاحب این ذخایر بوده اند. کتاب سرقت زیستی در جهان به قلم یکی از اساتید حقوق بین الملل در دانشگاه کٌرنِل آمریکاست. این کتاب از تاریخ تصاحب تدریجی ذخایر ژنتیکی جوامع کهن به دست دولت های غربی و شرکت های چند ملیتی و نظام حقوقی ای که این پدیده را میسر ساخته و از آن حمایت کرده پرده بر می دارد. مطالعه این کتاب برای کلیه صاحبنظران در حوزه اصلاح نباتات و ترویج کشاورزی توصیه می شود. برای بحث مفصلی در این مورد تلاش های گوناگون برخی از کشورها برای حفاظت از دانش بومی مرتبط با گیاه شناسی بومی به مقاله پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی در صفحه خواندنی های دانش بومی نگاه کنید. تبتینتیتت نت نت نت نت نت نت نت نست نتس نیت نست نسیت نستی ن سیتنتیا نیناینا نایناینااتبدتتینت نیمنسن سن مسنی

_______________

پی نوشت:ا

ا1. شرکت چند ملیتی (یا فراملیتی) شرکتی است با مسئولیت محدود، که فعالیت های سرمایه گذاری، تولیدی، تبلیغاتی و فروش آن به مرزهای کشور واحدی محدود نمی شود. این نوع شرکت ها در چندین کشور دنیا دفتر دارند و گاه قطعات یا جزییات مصنوعات خود را، به لحاظ مهیا بودن مواد اولیه، نیروی کار ارزان، مقررات زیست محیطی سست تر و مالیات های نازل تر، در چند کشور مختلف تولید می کنند. به لحاظ قدرت اقتصادی فزاینده، این شرکت ها از قدرت سیاسی بالایی نیز برخوردارند و به طرق مختلف بر قوانین ملی کشورهایی که در آنها فعالیت می کنند تاثیرگذار اند. به منظور حفظ قدرت اقتصادی و نفوذ گسترده در بازارهای ملی و محلی، این شرکت ها همواره در تلاشند که شرکت های داخلی و تولید کنندگان خرد محلی رقیب را از میان بردارند. جعلیات علمی، آلودگی اطلاعاتی و تکنولوژی نهادسازی از جمله روش هایی است که این شرکت ها برای همسو کردن خط مشی و قوانین ملی کشورها با منافع تجاری خود از آنها بهره می برند. راه دیگر استفاده از قوانین ثبت اختراعات است تا امتیاز تولید و فروش انحصاری کالاها، حتی اگر کالای مورد نظر برخاسته از فرهنگ بومی کشورهای مورد هجوم باشد، را برای خود به چنگ آورند. انگیزه و محرک اصلی پدیده جهانی شدن برخاسته از منافع تجاری و شرکت های فراملیتی دنیا بوده است که از تضعیف قوانین ملی، و آداب و سنن قومی از یک سو و گشودن بازارهای ملی و محلی برای تولیدات صنعتی خود سود برده اند. تنینتت نتنتنست ینتسی نستی نستی نست ینست نتسینت سینت نسیت نس یتنست 

بازگشت به متن

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ