اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

فرجام پژوهی: بهره گیری از بصیرت در برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه

نمای بزرگتر

فرجام پژوهی، روشی کارآمد برای ریشه یابی مسایل توسعه است. در این روش، ضمن توجه به مسایل، به مطالعۀ شرایطِ مسئله ساز و ریشه یابیِ نهادیِ مسایل پرداخته می شود. بهره گیری از نگرش سیستمی، که شرایط مسئله ساز کنونی را از زوایای اقتصادی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی می کاود قادر است ضمن ریشه یابی مسایل، اطلاعات علمی لازم جهت نهاد سازیِ مناسب را برای برنامه ریزان و سیاستگذاران نیز فراهم آورد. در این سخنرانی، از موردِ شهرهای آلوده استفاده شده و مسایل مرتبط با آن از این چهار منظر بررسی گردیده است. این مجموعه اسلاید، راهکارهای ابداعیِ مؤثر که در کشورهای دیگر منجر به فرجامی بهتر در شهرها شده است را نیز معرفی می کند. بیشتر بخوانید تبینتس نتسنیت سنیت نسیت نست ین سین

 

 

 

نمونه ای از نهادسازی بومی: خانه، خانواده، امید، کار

علاجی که فقط یک مسئله را چاره کند پایدار نیست. گاه معرفی یک فناوری مناسب می تواند شرایطی مسئله ساز و نامطلوب را به شرایطی سرشار از فرصت بدل کند. به موجب اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار، جوانان جویای کار در روستا می توانند با  استفاده از فناوری مناسب ساخت و ساز، با بهره گیری از علم مهندسی روز، با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستا کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی با مشارکت جوانان روستا از یک سو و

 

 

نهاد فراملیتی کشاورزی

 

 

 

رسیدن به خودکفایی در کشاورزی، به ویژه در کشتِ مواد غذایی، از ملزومات دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. اما نظام کنونی کشاورزی در کشور ما، و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، که بر گرفته از نهاد فراملیتی کشاورزی است، به گونه ای طراحی شده که وابستگی بیشتر به خارج برای واردات نهاده های کشاورزی مثل بذرِ اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی و ابزار و ادوات آبیاری، و از سوی دیگر، صادراتِ مرغوب ترین محصولات کشاورزی را تشویق می کند. بیشتر بخوانید  بتسن سنتی سنیتنسیت نستی نست ینست ینست ینستینتسینت سنی تن

 

 

نهادشناسی و نهادسازی 

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 

نهادشناسی دانشی ضروری برای تشخیصِ ریشه ایِ مسائل جامعۀ امروز است. بدون شناختِ نهادی، مسایلِ جامعه چونان کلافی سر در گم به نظر می رسند و تلاش برای حل جزیره ای و مقطعیِ آنها ثمربخش نیست. از پایان جنگ دوم جهانی به این سو، برخی از اندیشمندانِ اقتصاد سیاسی غرب، با استفاده از اصطلاحاتی چون نهادسازی، تکنولوژی نهادسازی، انتقال فناوری، تغییراتِ نهادیِ دستوری و تغییر نهادی، به مطالعه و طراحی نهادهای توسعه در عصر حاضر برای اثر گذاری بر الگویِ مصرفِ توده ها، تحکیم تجارت جهانی، و ترویج الگوی غربی توسعه در جهان پرداخته اند. اما نهاد، پدیدۀ جدیدی نیست. نهادها به عنوان سیستم های بادوامِ اجتماعی در طی قرون، به صورت خودجوش و مردم وار به وجود آمده و پایداری جوامع انسانی را بیمه کرده اند. امروزه وقتی سخن از نهاد به میان می آید، معمولا یک اداره یا سازمان رسمی در ذهن تداعی می شود. اما نهادها خیلی گسترده تر از سازمان ها هستند. خانواده، روستا، شهر، مراسم فرهنگی و آیینی و حتی زبان ها را می توان نهاد تلقی کرد. پس نهاد در جوامع انسانی پدیده ای ریشه دار و ضروری است. بیشتر بخوانید بتستس تسنیتسن سنت سنیت سنیت سنیت سنتی سنت نس یتنست یسنت نست ی

یتنس ینتس ینت سنی نتستینتسنت نست ینی نتس ینت سینتسنیتسنیت نس ی سپپپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ