اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات پژوهش مستقل این سایت

پژوهش مستقل، همانند پژوهش جامع، از رویکردهای تحقیقاتی ای است که به علت اشاعه جعلیات علمی در منابع اطلاعاتی رسمی دنیا الزامی گردیده است. از آنجاییکه سیاستگذاری ها در جوامع امروزی بر اساس باورهایِ حاکمِ در حوزه های علمیِ مختلف شکل می گیرد، برای پیشگیری از خسارات اقتصادی، فرهنگی و بهداشتیِ ناشی از الگوهای مصرفِ نامناسبِ مبتنی بر سیاستگذاری های نادرست، ضروری است که در مطالعات علمی پشتیبان از پذیرش بی چون و چرای انتشاراتِ علمی خارجی خودداری شود و سیاستگذاری ها بر معلوماتی قرار داده شود که اعتبار آنها از طریق انجام پژوهش مستقل تایید شده باشد. اینتستنست نت نت سنت نسیت نتس نت نسیت سنیتس نیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنیت

اما صرفا آگاه بودن از این دو رویکرد پژوهشی برای مقابله با جعلیات علمی کافی نیست. بدون خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی، پژوهشگران و نخبگان علمی در کشورهای واردکننده علم، به سادگی مرعوب انتشارات علمی خارجی می شوند و بدون تایید درستی آنها به تکثیر، تدریس و اطلاع رسانی آن می پردازند. در بسیاری از موارد این مطالعاتِ ناآزموده پایۀ سیاستگذاری های کشور، از جمله قوانین، مقررات و استانداردها، قرار می گیرد و زمینه اجباریِ الگوهای نادرست مصرف در جامعه را به وجود می آورد. در جای دیگر از این وب سایت آورده ایم. در این بخش از سایت نیز مطالعه موردی ارائه شده به طور مثال به تشریح جزییات پژوهش مستقل در مورد بذرهای بومی اختصاص داده شده است.  همین تلاش برای کسب اطمینان از درستی دیگر باورهای علمی و فنی میسر است. مراحل زیر فرآیند انجام پژوهش مستقل را برای علاقمندان معرفی می کند. کاربرانِ خدمات پژوهش مستقل این سایت از این خدمات در مراحل جداگانه یا با هم بهره مند می شوند. بتینتسنتس نتنستی نتس ینتس ینتس نیت سنیت سنیت سنیت نست ینس تینت سی

ا پژوهش مقدماتیِ متون در این مرحله با اجرای پژوهش جامع، کاربران از وجود متون منتشر شده توسط دیگر پژوهشگران مستقل جهان باخبر می شوند. یافته های این مرحله از تحقیق نه تنها پژوهشگران ایرانی را از فعالیت های پژوهشی انجام شده در زمینه مطالعاتی خود مطلع می سازد بلکه ایشان را برای تدوین طرح تحقیقاتی پیشنهادی خود آماده تر می کند. پژوهش جامع، مسایل توسعه که ریشه در جعلیات علمی دارد را شناسایی می کند و از این رهگذر جزییات لازم برای توجیه طرح تحقیقاتی را برای پژوهشگر روشن می کند. به طور مثال، با اشاره به مطالعه موردی این بخش از سایت، فرسایش اراضی زراعی، افزایش هزینه تولید کشاورزی، تخلیه روستاها، تحلیل رفتن بی سابقه منابع آب، تماس بیماری زای کشاورزان و مصرف کنندگان با سموم شیمیایی و وابستگی کشور به بذرهای وارداتی برای تولید غذا از جمله مسایل توسعه است که با متداول شدن کشت بذرهای اصلاح شده در جوامع به وجود آمده است. پژوهش مقدماتی متون در باورهای غیر علمیِ نخبگان تردید ایجاد  و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر را به ایشان تفهیم می کند.  ایبه طورنتس نتس نتنت نتنتن تنت ستی نسیت نست تیتنتنتس نیت نسیت ینس

  ا تدوین طرح تحقیق در این مرحله، با مشارکت کاربر، طرح تحقیقاتی پژوهش مستقل تدوین می شود. غالبا فقدان مشاوره لازم در این مرحله پژوهشگران را وادار به استفاده از معیارها و استانداردهای خارجی می کند. این معیارها و استانداردها پژوهشگران مستقل را، به رغم عدم وابستگی ایشان به صنایع، به نتایجی مشابه با آنچه در متون غالب پژوهشی یافت می شود رهنمون می شود.  در صورتی که می توان معیارها و استانداردها را با توجه به ارزش های اخلاقی و بومی کشور از نو تعریف کرد. استفاده از معیارهای و استانداردهای بومی از ضرورت های پژوهش مستقل است. پژوهش مقدماتیِ متون: در این مرحله با اجرای پژوهش جامع، کاربران از وجودتنیت سنت نستین سنیت نسیتنس ین

  ا نظارت بر اجرای طرح در این مرحله علاوه بر نظارت بر روند اجرای طرح، خدمات مشاوره جهت مستندسازی و تدوین گزارش نهایی طرح نیز ارائه می شود.   پژوهش مقدماتتیتنست نست نست ینست ین ستین سینتسین سنییِ متون: در این

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ