اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

جعلیات علمی از پرنفوذترین، گسترده ترین و پایدارترین انواع تبلیغات در جوامع مصرف کننده است. این نوع تبلیغ نرم، نافذترین نوع تبلیغات به شمار می رود چون بر خلاف تبلیغاتِ تجاری، نه تنها افکار عمومی را هدف قرار می دهد بلکه نخبگان علمی را نیز با خود همراه می کند. تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف در جامعه گسترده ترین است چون با ایجاد همسویی فکریِ بین عمومِ مردم و نخبگان علمی نیروی سیاسیِ عظیمی در جوامع به وجود می آورد که سیاستگذاران چاره ای جز همراه شدن با آن ندارند و همانطور که در مورد استاندارد نمک در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان دیده می شود، به واسطه قوانین، مقررات و استانداردهایی که از سوی دستگاه های دولتی بر اساس اطلاعات علمی نادرست اتخاد می گردد، مصرف کالایی خاص در سطح کلان ملی اجباری می شود. تیتنت نت نتنت نت نتی نتس ینت سینت سنیت سنیت نستی نستی نستی نست

علاوه بر نفوذ و گسترشِ بی نظیر، تبلیغ نرم از پایدارترین انواع تبلیغات نیز هست. به دو دلیل: یکی اینکه با اشاعه جعلیات علمی از سوی رسانه ها و ایجاد آلودگی اطلاعاتی در جامعه، کمتر کارشناسی حاضر است که اعتبار علمی و حرفه ای خود را با ابراز مخالفت با باور حاکم، هر چند که  این باور از نظر علمی بی اساس باشد، به خطر بیندازد. مثلا به ندرت می توان نخبه ای را یافت که به صراحت، با وجود تجربه فرهنگی و تاریخی انسان ها در جوامع گوناگون بشری در حمایت از فواید سلامتبخش نمک طبیعی، از این ماده غذایی مفید دفاع کند و با اشاره به مستندات علمی به توصیف مضر بودن نمک صنعتی تصفیه شده بپردازد. و دوم اینکه، حتی اگر عضوی از جامعه نخبگانی جرأت مخالفت با افکار عمومی و همکاران را به خود بدهد، واهمۀ دستگاه های دولتی از دست دادن اعتبار علمی و سیاسی خود به قدری است که مقاومت شدیدی در برابر پذیرش اشتباه و اصلاح کار به وجود می آورد. این مانع سیاسی موجب می شود که هر گونه حمایت از معتبر شمردن جعلِ علمیِ مورد نظر توجیه پذیر شود. اینتسنت نتسنت نستی نستی نست ینستی نست ینست ینست ینست ینست

اما در کشورهای مستقل و انقلابی مانند ایران که در آن دولت و مردم، هر دو، در مورد فریب های نظام سلطه هوشیارند، دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی کشور می توانند با اطلاع رسانیِ به موقع به عموم مردم، تاثیر این نوع  از تبلیغات را به طور مؤثر خنثی کنند. خوشبختانه، شناسایی جعلیات علمی و دستیابی به واقعیت علمی در حوزه های علمیِ گوناگون از طریق پژوهش جامع و پژوهش مستقل کاملا عملی است. خلاصه ای از گزارشات پژوهش جامع در چند مورد از جعلیات علمی که به الگوهای نادرست مصرف در ایران و جهان منجر شده است در صفحه دیگری از این سایت آمده است. در صفحه مجموعه مقالات بخش خدمات پشتیبانی نشرِ این سایت نیز مقالات بیشتری که حاصل پژوهش جامع و مستقل در ایران و جهان است مفصلا به زوایای مختلف جعلیات علمی و تبلیغ نرم و تاثیر آنها بر الگوی مصرف در جوامع می پردازد. یتنتست ست نستی نستین تسی نستی نستی نستی نستی سنیت سنیت سینت سنیت سنتی سنت یس

عدم توجه به جعلیات علمی نه تنها پیامدهای نامطلوب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در پی دارد، بلکه از لحاظ راهبردی نیز آسیب گذار است. از آنجاییکه هدف نظام سلطه ایجاد وابستگی در جوامع است، آسیب پذیری در برابر جعلیات علمی به معنی تن دادن به وابستگی است. تنتنت نتنت نت نت نت نت نت اتتنت نتنت نت نت سنیت نت نت نتیس نت نت سینت نتس ینت سنیت سینت سنیت سنیت

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ