اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش جامع    

 

مقدمه

جعلیات علمی

آلودگی اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی رسمی

منابع اطلاع رسانی مکمل

منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی

تاثیر جعلیات علمی بر الگوی مصرف

خدمات پژوهش جامع

آموزش پژوهش جامع

 

 

 

 

جعلیات علمی (تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر)آ

معرفی

وب سایت

کتاب

مقاله

وب سایت

 

اتحادیه دانشمندان آگاه 

Union of Concerned Scientists

 انجمن علم در جامعه

Institute of Science in Society

 

دانشمندان با مسئولیت جهانی

Scientist for Global Responsibility

 

    اخبار علمیِ مستقل

Independent Science News

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ