اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

از کشاورزی صنعتی به احیای فرهنگ محلی

آژانس منطقه ای برای توسعه و نوآوری در جنگلداری و کشاورزی مجری سیاست حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی و دامی در منطقه توسکانی در ایتالیاست. خانم گراتزیا ماموچینی مدیر این آژانس و یکی از کشاورزان محلی منطقه، در این مصاحبه که در سال 2009 به چاپ رسید، می گوید که این آژانس وظیفه اصلی خود را تشویق همکاری های نزدیک فنی و علمی با کشاورزان منطقه می داند. در این چارچوب برنامه های متنوع آژانس علاوه بر حفاظت از ذخایر ژنتیکی منطقه، هدف تبدیل کشاورزی این عرصه وسیع کشاورزی و فرهنگی ایتالیا از کشاورزی صنعتی به کشاورزی محلی را دنبال می کند. برای بازدید از سایت این آژانس اینجا را کلیک نمایید. رای بازدید از سایت آژانس و دسترسی به تمامی پربیشتر بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی، توسکانی در ایتالیا

منابع

توسکانی، ایتالیا

توسکانی منطقه ای واقع در شمال غرب کشور ایتالیا نزدیک به 23000 کیلومتر مربع وسعت دارد. با مرکزیت فلورانس و نزدیک به 4 میلیون جمعیت، توسکانی از مراکز بزرگ تولید کشاورزی این کشور است. تاریخا، توسکانی از مراکز پراهمیت فرهنگی و علمی این کشور و اروپا بوده و زادگاه رنسانس محسوب می شود. ا تینتس سنتسنیت سنی سنی سنی سنی نس نسیت نس یتنس ینس ینسی نس ینس ت

قانونی که در ارتباط با حفاظت از ذخایر ژنتیکیِ بومی این منطقه وضع شده است نمونه ای  است از سیاستگذاریِ مساعد برای همکاریِ دستگاه های دولتی محلی و منطقه ای با هم و تشویق مشارکت مردمی در سطحی گسترده. متن این قانون (به زبان انگلیسی) با شماره 2004/ 64 در همین سایت قابل مطالعه است. این سنبتستسنت نستنست نست ینس ینست ینست ینت سینت سین تستس

 هدف اساسی این قانون حفاظت و ترویج انواع بذرهای محلی و تشویق فرهنگِ رعایتِ حقوق جمعی کشاورزان در بهره گیری از این ذخایر ژنتیکی است. به موجب این قانون، تشویق تنوع زیستی بالا در بذرهای مورد استفاده در کشاورزی لازمه تداوم گونه ها و حفاظت از میراث روستایی منطقه تشخیص داده شده است. این قانون دستگاه های ذیربط دولتی را موظف به تهیه لیستی ثبت شده از گونه های بومی منطقه کرده است. قانونگذاران بر این اعتقاد اند که با ایجاد این لیست می توان با قید محدودیت های کمّیِ لازم، به تجاری کردن این بذرها نیز اقدام کرد. این قانون تنوع بذر در کشاورزی را بیمه طبیعیِ آینده جامعه می خواند و کشاورزان را به عنوان گروهی امین برای محافظت از این منبع به رسمیت می شناسد و از حقوق آنها دفاع می کند.  تینتست نتسنت سنیت سنی سنت یسنیت نسیت نسیت نسی تنس

قانون پیشین موسوم به قانون حفاظت از منابع ژنتیکی بومی عمدتا بر اهداف علمیِ مستندسازی گونه های محلی تمرکز داشت. اما قانون جدید به گونه ای تدوین شده است که به جوانب اجتماعی و فرهنگی این مهم نیز می پردازد. قانون حاضر می کوشد تا گونه های شناسایی و ثبت شده توسط قانون قبلی را برای دستیابی به تنوع زیستی بیشتر در کشاورزی منطقه، با شعار بهره برداری از میراث مشترک منطقه، در میان کشاورزان محلی ترویج دهد. این قانون اجازه می دهد که مقادیر محدودی از بذرها که هم اکنون به صورت تجاری مهیا نیستند بین کشاورزان تبادل شده یا در بازار فروخته شود. این قانون چندی از اصول مهم دیدگاه توسعه پایدار را همزمان در بر می گیرد. از این جمله، می توان از حفاظت ِمحیط زیست، ریشه کن کردنِ فقر، و سازگار ساختنِ همزمانِ اهداف زیست محیطی، توسعه و اقتصاد در منطقه نام برد. بتسنتس ستن سنیت سنی تسنی تسنی تسنیت نسیت نست ینس ینس ین سین سنی س

در مرحله اجرا، این قانون شناسایی منابع (از طریق بررسیِ میدانی بذرهای موجود)، حفاظت (در مزرعه و در مراکز گردآوری بذر خارج از مزرعه) و دست آخر ترویج بذرها و کسب اطمینان از استفاده مشارکتی از آنها در منطقه (از طریق اجرای پروژه های محلی و اطلاع رسانی) را در برمی گیرد. مصوبات این قانون همچنین اقداماتی چون ایجاد بانک های بافت های گیاهی، معرفی کشاورزانِ متصدی (با وظایف تعریف شده) و ایجاد شبکه های صنفی از کشاورزان منطقه را شامل می شود. ایجاد مارک های تجاری برای گونه های منطقه ای به منظور بازاریابی بهتر، و تشکل محافل گفتگو برای تعامل اجتماعی بیشتر بین کشاورزان و نیز ایجاد پیوندهای مستحکم تر بین عاملین تحقیق و توسعه نیز بخشی از این مصوبات اند. ثبت گونه های بومی و ترویج هر چه گسترده تر این گونه ها در بخش کشاورزی نیز مورد تاکید این قانون است. از نظر فلسفی، این قانون بر این دیدگاه استوار است که تنوع زیستیِ بذرها برای بقای نسل بشر، حفاظت از میراث روستایی و ایجاد قوام و برگشت پذیری بیشتر در نظام های کشاورزی در برابر آسیب های محیطی الزامی است. این قانون به اهمیت تامین دسترسیِ کشاورزان محلی به بذرهای بومی به منظور پایه ریزی کشاورزی سالم و امرار معاش  مکفی برای کشاورزان با توجه به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی اشراف کامل دارد. تیتستنس نست نست ینست نس تینست نست نست ینت سین سنی نسینس یسی

این قانون نقش های مشخصی برای دولت منطقه توسکانی، وزارت کشاورزی، آژانس توسعه و نوآوری در بخش کشاورزی و جنگلداری، کشاورزان متصدی و دیگر کشاورزان، سازمان های غیردولتی و جامعه محلی تعریف کرده است. در این راستا، به طور اخص بر اصول مشخصی جهت تسهیل تعاملات بین بازیگران و اقشار مختلف تاکید شده است، مثل اصل شفافیت، دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری ها، سازماندهی محلی، امنیت انسانی، و اصل جلوگیری از ثبت زیستیِ بذرها به عنوان اختراعی جدید. با تاکید بر این اصلِ آخر، قانونگذاران توسکانی کوشیده اند که از استفاده انحصاری صنایع از منابع مشترک ژنتیکی منطقه جلوگیری کنند. همچنین این قانون دستیابی به بذرهای بومی منطقه و دانش بومی مرتبط با کشت آنها را حقی جمعی برای کلیه کشاورزان می داند. تیتسنت سنتسنت نستی نست نست ینس تینتسنتن ستنست ینستی نس تینس نست ینس ی

توسکانی همواره در خط مقدم جبهه مبارزه با بذرهای تراریخته (و دیگر ارگانیسم های دستکاری شده)، ترویج کشاورزی ارگانیک و حفاظت از میراث ژنتیکی منطقه گام برداشته است. مشارکت بین جامعه مدنی و دولت در شکل گیری شبکه ای از سازمان های دولتی و خصوصی و نهضت های مردمیِ علاقمند به نظام های کشاورزیِ پایدار، متنوع و عاری از محصولاتِ ژنتیکی نقش بسزایی بازی کرده است. نتیجه این تلاش ها تشکیل کمیسیون بین المللی آینده غذا و کشاورزی در سال 2003 بود، گروهی که هدف خود را ایجاد نظام کشاورزیِ نوینی قرار داده که در آن کشاورزان آینده ای مطمئن، از لحاظ پایداری منابع طبیعی، و جایگاه اجتماعی و فرهنگیِ مستحکمی برای خود تصور می کنند. بتیتنست نتیتسست سنت نسست نست نست نست ینتس ینت سنیت بتینتسسنیت سنیتنسی سیت

از نتایج قابل توجه اجرای این قانون می توان به ثبت صدها گونه در لیست بذرهای ثبت شده منطقه که هم در مزرعه و هم در بانک های ژنتیکی خارج از مزرعه مورد کشت و ذخیره سازی قرار گرفته نام ببریم. اگر چه در حال حاضر شواهدی دال بر تعمیم این قانون برای اجرا در سطح ملی دیده نمی شود (عمدتا به لحاظ مقرراتِ بازدارنده اتحادیه اروپا و احتمال بروز اختلاف با منافعِ  صنایع مرتبط)، اما بسیاری دیگر از دولت های محلی و منطقه ایِ کشور، از الگوی موفقیت آمیز توسکانی الهام گرفته اند. تیتسنتن ستنست نست نست نستینس ینست ینست ینست ینس نی سنی س

می توان گفت که اشاعه این الگوی مؤثر به دیگر کشورها نیز، به رغم تفاوت های فرهنگی، قابل تصور است. عده ای می گویند که در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ایده حق مالکیت و استفاده جمعی از چیزی، مفهومی جا افتاده نیست. اما نخبگانی که با آنها مصاحبه شده است بر این اعتقاد اند که همان روحیه مالکیت جمعی موجود در ایتالیا که موجب حمایت گسترده از  این قانون در ایتالیا شده است در اسپانیا هم دیده می شود. نشانه هایی، گر چه ضعیف، از چنین فرهنگ رفتارِ جمعی در فرانسه، بلژیک، و هلند هم دیده می شود. در دیگر نقاط جهان، مثل آفریقا، مفهوم حقوق جمعی هنوز از پیشینه سنتی آنها پابرجاست. لذا الگوی به دست آمده در توسکانی به سادگی به کشورهای آفریقایی و آسیایی قابل تعمیم است. تیت سنتس نتس نسنی نس یسن یتنس سن سیتتبتسنت نتن نست نستی نستی نس یتنس ی

بسیاری از کشاورزان خرد که به واسطه نظام متداول (شیمیایی) کشاورزی برای تولید محصولات غذایی به حاشیه رانده شده اند معتقدند که جایگاه ایشان در حاشیه تولید، دقیقا از کاستی های اساسی الگوهای فعلی توسعه است. حقوق مالکیت و استفاده جمعی از بذرها ابزاری مهم در توانمندسازی کشاورزان برای نوآوری در حل مسایل موجود است. مشارکت مردمی از یک سو و اراده قوی از سوی دولتمردان از سوی دیگر از ملزومات این حرکت الهام بخش در توسکانی محسوب می شود که به تمامی عاملین این پدیده، توان نوآوری در استانداردهای متداول در کشاورزی شیمیایی و حرکت در خلاف جریان غالب و غیر عادلانه در اتحادیه اروپا و پیمان های بین المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی داده است. بتنتسنت سنتنس نستی نست ینست ینس یتنس ینست ینس ینسی سنی

 برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی

مزایای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشاورزی

گزینه ها در سیاستگذاری

نگاهی تاریخی به حفاظت از ذخایر ژنتیکی در بانک های بذر

حفاظت از بذرهای بومی با مشارکت کشاورزان: مطالعات موردی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ