اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

توسعه شهری و روستایی، از گونه ای دیگر

چندین دهه از نقش آفرینی مردم در دیگر کشورهای دنیا برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف می گذرد. نتیجه این تلاش ها نشان می دهد که تحقق نقش آفرینی بیشتر مردم در جامعه مستلزم برنامه ریزی و سیاستگذاری های بدیع و مساعد است. برای بهره گیری از تجارب این جوامع به تورهای مقاومتی این سایت بپیوندید. بیشتر بخوانید بازدید از طرح های محلی در دیگر کشورها  ز سوی مردم و دولت ها

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری

آگاهی از جعلیات علمی، آلودگی اطلاعاتی و تکنولوژی نهادسازی از ملزومات حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در جامعه است. مصرف کننده ای که از دو پدیدۀ جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی باخبر است می تواند با اصلاح الگوی رفتاری خود، سلامت خویش را حفظ کند و از مصرف محصولات دارویی و دیگر محصولات غیر ضرور و زیانبار بی نیاز گردد. از سوی دیگر، آگاهی از این سه پدیده به برنامه ریزان و سیاستگذاران توانایی می دهد که از وضع قوانین، اِعمال سیاست ها و یا برقراری استانداردهایی که مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مجبور به مصرف کالایی خاص می کند بپرهیزند. گزارشات پژوهش جامع در خصوص جعلیات علمی و آلودگی اطلاعاتی مرتبط با نمک طعام و فلوراید از نمونه های ارائه شده در این سایت است که چگونگی اعمال فشار بر سیاستگذاری از طریق اطلاعات علمی نادرست را در کشورها نشان می دهد.    تتسنت سیتس نیتس نیت سنیت سنیت سن یتسنبت سنب تسنبتسبنت سبنس بن سبن

تکنولوژی نهادسازی، راهکاری است که به صورت زیرکانه و غیر انسانی از سوی اربابان سرمایه داری جهانی برای گسترش بازار مصرف در جهان و ایجاد وابستگی بیشتر در کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. آگاهی از این تکنولوژی برای همگان در کشورهای مستقل، به ویژه برای برنامه ریزان و سیاستگذاران، ضروری است چرا که بدون شناخت کاملِ این سیاست استعماری، راه برای بهره کشی بیشتر از منابع مالی، انسانی و طبیعی کشورها به دست شرکت های چند ملیتی جهان، به نام پیشرفت و ترقی، همواره باز خواهد بود. قدرت نهادهای تحمیلیِ نظام سلطه در کشورها به حدی است که حتی با افشای مضرات الگوهای نادرست مصرف، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و مسئولان خود را ناگزیر به ادامه رفتار زیانبار خود می بینند و هر عملکرد متفاوتی را غیر منطقی یا غیر عملی قلمداد می کنند. برای تبیین عملکرد نهادهای تحمیلی، به طور مثال، جزییات چگونگی استقرار و تکامل نهاد فراملیتی کشاورزی از طریق نابود کردن توانمندی های بومی و دانش محلیِ جهانیان از سوی همین سایت منتشر شده است. در این گزارش علاقمندان با ریشه های نهادی مسایل امروز کشاورزی و توسعه روستایی آشنا می شوند. تینت سنتس ن بسب سبس تست ستبیتنتسنت نتنستیسنتس ینت سنت سینت ب

به رغم چارچوبِ رفتاریِ اسارت باری که نهادهای تحمیلی نظام سلطه برای مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، نخبگان علمی، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورها تعریف کرده اند، برخی از کشورهای جهان که از خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی بیشتری برخوردارند، از طریق برنامه ریزی و سیاستگذاریِ هوشمندانه اقدام به بستر سازی علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای مقابله با نهادهای تحمیلی کرده اند. ایشان از این طریق راه را برای اصلاح الگوی مصرف و رفتارهای سازنده هموار ساخته اند. در صفحات مرتبط با برنامه ریزی و سیاستگذاری، نمونه هایی از این تلاش مبتکرانه در حوزه کشاورزی، شهرسازی و انرژی را خواهیم آورد.  بمنمن سمنمن  من منسمنی ستت نتنت نت نت نت نت نت نسی سینت سینت سیت سنتسنیت سنیت سینت سن سی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ