اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در کشاورزی

با شناخت هر چه بیشتر توانمندی ها و مزایای کشاورزی سالم (غیر شیمیایی یا ارگانیک) و روشن شدن زوایای استعماری نهاد فراملیتی کشاورزی، لزوم برنامه ریزی وسیاستگذاری در راستایِ محلی سازیِ کشاورزی بیش از پیش احساس می شود. زمانی چنین تصور می شد که جوامع ناگزیرند که از روش های کشاورزی شیمیایی پیروی کنند چون کشاورزی غیر شیمیایی قادر به تامین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد دنیا نیست. اما اخیرا، مطالعات دانشگاهی و تجارب کشاورزان دنیا، که از طریق منابع اطلاع رسانی مکمل و منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی منتشر شده خلاف این مدعا را ثابت کرده است. به طور اختصار، رشدِ محصول مناسب، از لحاظ کمی و کیفی، نیازی به نهاده های تجاری کشاورزی چون بذرهای اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی ندارد. پس بخردانه است که با حذف این نهاده های غیرضرور و زیانبار، از مصرف بیهوده انرژی و منابع معدنی (به ویژه نفت) برای تولید آنها پرهیز کنیم. از سوی دیگر، با احیای کشاورزی غیرشیمیایی، تولید و مصرف محلی تشویق می شود و از نیاز به مصرف منابع انرژی برای ذخیره سازی و حمل و نقل محصولات کشاورزی کاسته خواهد شد. اتینشن نت نسیت نبت نب تسنب سبنت بنست سنت سنبت سنب سبنست بسنت بسس

حال سوال اینجاست که چگونه می توان با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب راه را برای گسترش کشاورزی محلیِ سالم و کاستن نیاز کشاورزان به مصرفِ نهاده های شیمیایی و حمل و نقل غیر ضرورِ محصولات هموار کرد. در این بخش به سه مورد مشخص در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری کشاورزی می پردازیم: حمایت از کشاورزی سالم، حمایت از کشاورزی شهری، حفاظت از ذخایر ژنتیکی.  ایتنست ستنست نست نست ینست نست سنت سنت سنیت سنتی سنیت سنت سنیت سنیت سنتی سنتی سنتی سنت یسنت سنت سن سسی

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ