اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی شهری

مطالعه موردی: کشاورزی شهری در کوبا

منابع

موضوع کشاورزی غالبا تصویری از روستا و روستایی را در ذهن تداعی می کند. اما با گسترش شهرها، به ویژه کلان شهرهای دنیا، سخن گفتن از تامین غذا برای جمعیت های میلیونی، با قیمتی که برای همه اقشار جامعه قابل دسترس باشد، الزاما زراعت در حومه و درون محدوده شهرها را نیز در بر می گیرد. اما آیا واقعا می توان در شهرها کشاورزی کرد؟ با کدام زمین و آب؟ توسط چه کسانی؟ چگونه؟ طی دو دهه اخیر، سابقه موفقیت آمیز دولت ها و سازمان های مردمی در جهان، ذخیره ای از تجارب قابل استفاده برای یافتن پاسخ به این سوالات و اجرای طرح های موفق در کشاورزی شهری به وجود آورده است. ا ستست سنت نسیت سنت سنت سنت نست نیست نستی نستی سنتی سنت نسیت ی سنتی سنی

 اما آیا واقعا پرداختن به کشاورزی شهری ضروری است؟ در شرایط اقتصادی کنونیِ جوامع، دو روند آشکار حاکی است که توسعه کشاورزی شهری اجتناب ناپذیر است. در نیم دهه اخیر، با افزایش قیمت نفت و تبعات گسترده آن در اقتصاد جوامع، نبود امنیت غذایی به بحرانی جهانی بدل شده است. به عبارت دیگر، مدل کنونی تولید و توزیع محصولات کشاورزی قادر به تامین غذا به قیمتی که برای همه اقشار جامعه قابل دسترس باشد نیست. از سوی دیگر، با تجمیع نفوس بیشتر در شهرها، آسیب پذیری اقشار مردم نسبت به بالا رفتن قیمت غذا بیشتر گردیده است. تاریخا، اتکای روستانشینان بر تبادل کالا و خدمات، آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نبود نقدینگی را تخفیف می داد. اما امروزه ضعف یا نبودِ درآمد در شهرها مترادف با محدودیت شدید دسترس به غذا و نتیجتا گسترش گرسنگی و شیوع بیماری ها و نا امنی های اجتماعی است. از این رو است که با آسیب پذیری بیشتر جوامع در برابر بالا رفتن بی سابقه هزینه غذا شاهد ظهور نوعی جدید از کشاورزی محلی در قالب کشاورزی شهری هستیم. تیتنتنس سنت نسی نسیت سنت سنت سنت سنت س

این نوع کشاورزی منحصر به کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه یافته نیست بلکه پدیده ای جهانی است. در برخی کشورها، مثل کوبا، این تحول به صورت ملی و با پشتیبانی کامل دولت مرکزی همراه بوده است. و در برخی دیگر، مثل ایالات متحده، ژاپن، انگلستان و بسیاری از کشورهای آفریقایی، سازمان های مردمی و شهروندان به صورت مستقل، اقدام به کشت و زرع در محدوده یا حومه شهرها کرده اند. در این راستا، مردم از فضاهای نسبتا وسیع مثل بوستان های شهری، و نیز فضاهای کوچکتر، از قبیل حیاط، ایوان، بام و دیوار خانه ها برای تولید غذا، جهت مصرف خانواده و فروش به اهالی محل بهره جسته اند.  تسنتی سنتی سنت ینست ینست ینست نت نست نستی سنتی سنت سنتی سنتی نت

برنامه ریزی و سیاستگذاری مساعد برای تسهیل کشاورزی شهری از دو لحاظ مطلوب و الزامی است. مطلوب است چون به تایید سازمان خواربار جهانی (فائو)، برای مقابله با بحران امنیت غذایی در جهان، کشورها می باید دو سیاست همزمان و موازی برای تشویق تولید و مصرف محلی محصولاتِ کشاورزی از یک سو و کشت وسیع محصولات کشاوررزی برای صادرات، از سوی دیگر، را دنبال کنند.  همچنین، تجربه جوامع مختلف نشان داده که کشاورزی شهری نه تنها موجب دسترس بیشتر مردم به غذای تازه و سالم و نتیجتا بهبود سلامتی شهروندان می شود، بلکه دارای مزایای دیگری نیز هست، مثل تشویق بازیافت زباله از طریق تبدیل آن به کود گیاهی (کمپوست) و نتیجتا کاهش هزینه گردآوری و دفن زباله توسط شهرداری، تلطیف هوا و تعدیل دما، ایجاد فضای سبز مولد و نتیجتا بهره برداری اقتصادی از آب شهر، افزایش ارتباط با طبیعت برای شهروندان (به ویژه کودکان و نوجوانان) برای نشاط و سرزندگی عمومی، و نیز ایجاد اشتغال در سطحی وسیع.  تیت ستنست ینتس ینت سینت سینت سنیت نس یتنست ینست ین سنی سنیت

تجارب به دست آمده در دیگر کشورها همچنین نشان می دهد که سیاست های منسجم و هماهنگ از سوی دولت مرکزی و مسئولان استانی و محلی برای دستیابی به این نتایجِ مطلوب، ضروری است. همانطور که در مطالعه موردی زیر از کشور کوبا مشاهده می شود، با اتخاذ یک چارچوب سیاستیِ مساعد، هم افزایی تلاش های مردمی و امکانات آموزشی و زیربنایی دولتی، به اقتدار غذایی، سلامت جامعه و کاهش مصرف نهاده های شیمیایی کشاورزی می انجامد.  برای مطالعه بیشتر در مورد نکاتی که در بالا آمد، به نمونه متون پژوهشی مرتبط با کشاورزی شهری و وب سایت های کشاورزی شهری در صفحه منابع مراجعه نمایید. تینتستسن سنتنسیسنت سنت سنت سنت سن سنت سن سن تسنت سنت سنیت سنت نست سنت سن

در کشور ما، با توجه به تاکیدی که بر حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، پیشرفت همراه با عدالت و نیز پیشرفت بومی شده است، سیاستگذاری مساعد برای تسهیل کشاورزی محلی و در نتیجه فاصله گرفتن از ضرورت استفاده از نهاده های شیمیایی و گرانی غذا از اهمیتی راهبردی برخوردار است. از این رو، آموزش باغچه کاری برای احداث فضای سبز مولد در مدارس، مساجد، مجتمع ها و شهرک های مسکونی، مؤسسات بازپروری و مراکز توانبخشی از جمله خدمات پشتیبانی توسعه محلی این سایت قرار گرفته است.   تتست تنست نستیjkjj skjkjksjf kjskfمینمنممنمسنمسن مسیمس یم،  سیم مسنی مسj skfj  sfk

مطالعه موردی: کشاورزی شهری در کوبا

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ