اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

ااااااااکارآفرینی

ااااااااآموزش عالی

ااااااامحکِ دانش رسمی

اااااااااصلاح کیفی الگوی مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومی

دانش بومی دانشی تجربی است که طی قرون، پایداری و اعتبار خود را به اثبات رسانده است. در عین پایداری، در صورت تغییر شرایط محیطی، روش های بومی  تغییر می کند تا کارآمد باقی بماند. هدف دانش بومی حل مشکلات محلی با امکانات موجود است لذا این دانش به غایت خلاق و منطبق بر نیازها و شرایط محلی است. انگیزه دانش بومی اساسا فروش کالا نیست و لذا از لحاظ تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر به اندازه دانش رسمی آسیب پذیر نیست. د دیمد تیدص مصی دیدمص دمیدمدم  دردرشم د م ئرشدمردر مشد ر د 

به لحاظ زمان آزمودگی دانش بومی و مهیا بودنِ روش های تجربی، این نوع اطلاعات و روش ها، جایگزینی مطمئن برای بسیاری از راهکارهای پرهزینه، ناکارآمد و زیانبار تجاری امروز است. همچنین در مواردی که جعلیات علمی یا آلودگی اطلاعاتی منجر به متداول شدن روشی زیانبار در جامعه شده باشد، شیوه های زمان آزمودۀ دانش بومی و تجربیات محلی می تواند به عنوان محکی قابل اعتماد برای شناسایی و اثبات نادرستیِ جعلیات علمی به کار گرفته شود. دزتبنیت نتس نتس نیتسنیت سن ید تینت سن ت نت سیمد زش دنم شدزم مدن مددمدئ 

اگر چه در گذشته دانش جوامع سنتی و اقوام بومی به علت ناشناخته بودن ارزش آن در توسعه بی ارزش و خرافی تلقی می شد، امروزه دانش بومی به عنوان شاخه ای ارزشمند از دانش بشری شناخته می شود. مباحث مربوط به چگونگی گنجاندن این دانش ارزشمند در نظام اطلاع رسانی رسمی دنیا در نشریه زیر منعکس شده است. دتینسین سیتن سین سنتسن س رشودر وشد دیر ورشد رشودر ودرش ود رش

Australian Academic and Research Libraries 3, no. 2 (June 2005) [accessed March 8, 2009]

در چهار دهه اخیر، پژوهش و کاربرد دانش بومی در امر توسعه نشان داده است که این میراث فرهنگی بشر نه تنها می تواند در حل مسایل کنونیِ توسعه صنعتی، از جمله الگوهای نادرست مصرف و بیکاری مورد استفاده قرار گیرد، بلکه از ملاحظات فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی کلان توسعه محسوب می شود. به لحاظ کارآیی عظیم دانش بومی در کارآفرینی، در این وب سایت بخش ویژه ای به آن اختصاص یافته است. تیتنست سنیتنستی نستی نستی نستی نستی نست ینتس ینت سنیت سنیت نستی نستی ن

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ