اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااابذرهای اصلاح شده

ااااکشاورزی شیمیایی و اصلاح بذر

اااااپژوهش مستقل: کشت قیاسیِ گندمِ بومی و گندم اصلاح شده 

ااااتهاجم به بذرهای بومی

اااااحیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی

ااااتلاش برای حفاظت از بذرهای بومی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بذرهای اصلاح شده بازده بالاتر ندارد

در نیم قرن اخیر، استفاده تبلیغاتی از مؤسسات دانشگاهی و متون علمی در حوزه کشاورزی به این باور نادرست در میان متخصصان انجامیده که در مقایسه با بذرهای بومی، بذرهای اصلاح شده و تراریخته دارای بازده بالاتری است. اما این باور از نظر علمی و تجربی توجیه پذیر نیست. واقعیت این است که کشت بذرهای اصلاح شده بدون استفاده از نهاده های شیمیایی نا ممکن است. به عبارت دیگر، کشت بذرهای اصلاح شده بدون هزینه کردِ کشاورز برای کود شیمیایی، حتی در زمین هایی که از نظر مواد آلی غنی است، ثمردهیِ چشمگیری ندارد. از سوی دیگر، به لحاظ عدم تطابق اقلیمی، بذرهای اصلاح شده برای مقابله با آفات، نیازمند به سموم شیمیایی است. همچنین، به لحاظ محلول بودن کود شیمیایی در آب، کشت محصولات اصلاح شده نیازمند به آب زراعی بیشتری است. علاوه بر این، قبل از متداول شدن بذرهای اصلاح شده، کشاورزان پولی بابت خریداری بذر هزینه نمی کردند. ایشان قادر بودند از محصول امسال، بذر کشت سال آینده را کنار بگذارند و برای بذرهایی که در اختیار نداشتند، با کشاورزان دیگر بذر مبادله کنند. وانگهی، در فرآیند اصلاح نباتات، با بهبود یک ویژگی در گونه های گیاهی، معمولا از دیگر ویژگی های مطلوب گیاه کاسته می شود که موجب نقصان در بازده کلی محصول می شود. تیتس نتسنتسنیت سنیت سنی تسنیت سنیت سنیت سنیت سنیت سنت ینس یتنستی

پس با یک حساب سرانگشتی آشکار می شود که کشت اصلاح شده به مراتب پرهزینه تر از کشت بومی است و لذا بازده اقتصادی آن بسیار کمتر است. اما از آنجاییکه در بسیاری از کشورها، هزینه مرتبط با بذر، کود و دیگر نهاده های شیمیایی و نیز آب زراعی مشمول یارانه های دولتی است، هزینه های واقعی کشاورزیِ شیمیایی پنهان می ماند. پژوهش مستقل انجام شده در کشت قیاسی گندم بومی و گندم اصلاح شده در دهستان خورهه استان مرکزی، که در مورد دیگر محصولات زراعی قابل تکرار است، معلوم کرده که بذرهای بومی یقینا  برترند چون ضمن داشتنِ باروری و بازده کمی و کیفیِ بالا، هزینه نهاده های شیمیایی را بر کشاورز، دولت و جامعه تحمیل نمی کند. باید پرسید، اگر بذرهای اصلاح شده تا این درجه نامطلوب اند پس چرا استفاده از این نوع بذر امروزه متداول شده و در دروس دانشگاهیِ حوزه کشاورزی بر استفاده از آن تاکید می شود؟ پاسخ به این سؤال را باید در تاریخ معاصر تحولات پژوهش و ترویج کشاورزی و اصلاح بذر جستجو کرد.انینتنت نتنتی نتیتنستنس نیتس نتی سنیت  تنتننت نتینت نتسنیت ینتس ن ینت سنت س تس نت سینت

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ