اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااابذرهای اصلاح شده

ااااکشاورزی شیمیایی و اصلاح بذر

اااااپژوهش مستقل: کشت قیاسیِ گندمِ بومی و گندم اصلاح شده 

ااااتهاجم به بذرهای بومی

اااااحیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی

ااااتلاش برای حفاظت از بذرهای بومی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعمار نوین، تجارت جهانی و تهاجم به بذرهای بومی

اهمیت راهبردیِ حفظ و اشاعه روش های بومیِ کشاورزی، به ویژه ذخایر ژنتیکی کشاورزی، در اقتدار غذایی و استقلال سیاسی یک کشور را می توان از جدیت نیروهای نظامی اشغالگر در ریشه کن کردن کشاورزی بومی این کشورها فهمید. نیروهای اشغالگر در عراق و افغانستان اصرارِ معنی داری در جایگزین کردن هر چه سریعتر کشاورزی شیمیایی و بذرهای اصلاح شده به جای کشاورزی بومی و بذرهای بومی از خود نشان داده اند. برای بیش از نیم قرن، اربابان سرمایه داری جهانی، از طریق تکنولوژی نهادسازی، به تدریج روش های شیمیایی، تمرکز منابع خاک کشورها در قالب واحدهای کشت و صنعت و ترویج بذرهای اصلاح شده و نهاده های شیمیایی را در جهان اشاعه داده اند و از این رهگذر زمینه نابودی خودکفایی ملت ها را فراهم کرده اند. در عراق و افغانستان همین روند را هم اکنون شاهدیم، با این تفاوت که در این کشورهای اشغال شده، تحکمِ نظامی سرعت بیشتری به این فرآیند داده است. تینتنست نست نست نست نتیس نتی سن یتسنت ینست ینست ینتس نیت سنیت سنتی نست نیتسن

تحقیر، رد و نابودی بذرهای بومی که در نهاد فراملیتی کشاورزی بر آن تاکید می شود، در کشاورزیِ تحت اِشغال عراق و افغانستان نیز نقش محوری دارد. برای دستیابی به اهداف سیاسی-اقتصادی اشغالگران، در مدتی بسیار اندک، بنیادی ترین تغییری که نیروهای بیگانه در این کشورها به وجود آورده اند ممنوعیت گردآوری و ذخیره سازی بذرهای بومی توسط کشاورزان برای سال آینده زراعی و نیز دادن امتیازِ انحصاریِ واردات و توزیعِ بذر به شرکت های خارجیِ تولید بذرهای اصلاح شده است. اطلاعات بیشتر در این مورد در مقاله کشاورزی تحتِ اِشغال آمده است.تنتینت ینتینت ینتسنتنتی سنتیی متی مسنتبتتننت نتنت نت نت نت نت نت نت ینت نتسیتن

در عین حال، تحول دیگری نیز زمینه افزایش آگاهی مردم و دولت ها در کشورهای در حال توسعه نسبت به ارزش بالای ذخایر ژنتیکی خود را فراهم آورده است. فناوریِ دستکاری ژنتیکی بسیاری از شرکت های چند ملیتی جهان را ترغیب کرده که بذرهای بومیِ جوامع کهن را، همانند منابع کانی این کشورها در دو قرن گذشته، مورد تهاجم و غارت قرار دهند. این شرکت ها با گسیل داشتن پژوهشگران مزدور به کانون های تنوع زیستی کشاورزی جهان، به گردآوری بذرهای بومی می پردازند. این شرکت ها سپس با بهره برداری از این بذرها و دانش بومی مرتبط با آنها، به ثبت قانونی میراث کهن جهانیان به نام اختراعی جدید اقدام می کنند. از این راه شرکت های غربی از حمایت قوانین ثبت اختراعاتِ سازمان تجارت جهانی بهره مند می شوند. با استناد به این قوانین، شرکت های چند ملیتی بزرگ دنیا قادر شده اند که قانونا کشاورزان و بازرگانان کشورهای پیش مستعمره جهان را از بهره برداریِ اقتصادی از ذخایر ژنتیکی بومی خود محروم کنند. این عملکرد غیر اخلاقی و ظالمانۀ صاحبان سرمایه در غرب با اصطلاحاتی چون سرقت زیستی و استعمار زیستی مشهور شده است. برای مطالعه بیشتر به مقاله پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی، مورد گیاه شناسی بومی مراجعه کنید. تنتی سنتسنت سیسیتسیت سینتسنیت سنتی سنتی سن تینتنتسن

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ