اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی پژوهش  

 پژوهش جامع               پژوهش مستقل               پژوهش مشارکتی              صفحه اصلی

پژوهش مستقل    

 

مقدمه

مطالعه موردی

اااابذرهای اصلاح شده

ااااکشاورزی شیمیایی و اصلاح بذر

اااااپژوهش مستقل: کشت قیاسیِ گندمِ بومی و گندم اصلاح شده 

ااااتهاجم به بذرهای بومی

اااااحیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی

ااااتلاش برای حفاظت از بذرهای بومی

خدمات پژوهش مستقل

خواندنی ها

 

 

 

 

Global Biopiracy:Patents, Plants, and Indigenous Knowledge, Ikechi Mgbioji

کتاب سرقت زیستی در جهان به قلم یکی از اساتید حقوق بین الملل در دانشگاه کٌرنِل آمریکاست. این کتاب از تاریخ تصاحب تدریجی ذخایر ژنتیکی جوامع کهن به دست دولت های غربی و شرکت های چند ملیتی و نظام حقوقی ای که این پدیده را میسر ساخته و از آن حمایت کرده پرده بر می دارد. بنتست نستنس تینستی نست ینست ینست ین تسنیت ن

 

 

احیای بذرهای بومی، نخستین گام در قطع وابستگی کشاورزی

کشتِ بذر اصلاح شده کشاورزان را به استفاده از کود و سموم شیمیایی و آبیاری بیش از حد مجبور می کند. ترویج بذر اصلاح شده و تراریخته بخشی از طرح نظام سیاسی- اقتصادی غرب برای تحکیم و تعمیق وابستگی های کشورهای ضعیف به قدرت های بزرگ جهان است. نهاد فراملیتی کشاورزی با نام های فریبنده ای چون انقلاب سبز و کشاورزی مدرن رابطه استعماریِ بهره کشی از منابع طبیعی و منابع انسانیِ کشورهای پیش مستعمره را بدون اعمال قدرت نظامی از سوی کشورهای استعمارگر تداوم بخشیده است. متن بالا تلاش روستاییانِ آگاهِ هندی در احیای بذرهای بومی از طریق گردآوری و احیای بذرهای اصیل و بومی منطقه را توصیف می کند. . بیت نتسنت سنتی نسیت نست ینست ینت سنیت نسیت سنت ی

 

احیا، تکثیر و کشت بذرهای بومی: ضرورتی راهبردی و زیست محیطی

ضرورت گردآوری و احیای بذرهای بومی جهت تضمین خودکفایی و اقتدار غذایی در کشورهای مستقل جهان نکته ای بدیهی است. انجام این ضرورت بدون مشارکت و تلاش جهادی مردم در روستاها جهت تکثیر و توزیع این بذرها امکانپذیر نیست.  نظر به مزایای محصولات خوراکی به دست آمده از بذر های بومی از لحاظ مزه، غذاییت و دوام از یک سو، و استعداد این محصولات برای کسب درآمد بیشتر به لحاظ بی نیازی از نهاده های شیمیایی و مصرف آب کمتر از سوی دیگر، احیای این بذرها و تکثیر و تداوم تولید محصولات بومی را هم به صلاح مصرف کننده و هم به سود تولید کننده کرده است.  اینتسنتسنت سنتسنیت نسی تسن یتنسی تسنی تسنت سنیت سنت یس یسن یسن ی

 در چنین شرایطی، ایجاد همکاری بین این دو گروه بزرگِ اثرگذار به منظور برقراری الگوی مصرف بهتر و نتیجتا پیشگیری از زوال و فراموشی ذخایر ژنتیکی ارزشمند کشاورزی بومی ایران دشوار نخواهد بود. راه اندازی بانک اطلاعاتیِ راهنمای محصولات سالم (یا بازارچه اینترنتی محصولات بومی) در این سایت تلاشی نوپا در کمک به اینگونه بازاریابی ویژه است. این راهنما می کوشد که ارتباط لازم بین مصرف کنندگانِ علاقمند به محصولات سالم و تولیدکنندگان روستاییِ این محصولات را به وجود آورد، محصولاتی که تولید آنها با کشت بذرهای بومی میسر می شود. شرکت در حفاظت از ذخایر ژنتیکی ایران به فرد فردِ تولیدکنندگان در روستاها و مصرف کنندگان شهر نشین فرصت می دهد که در مسیرِ تلاشی ملی برای احیای بذرهای بومی و روش های اصیل و پایدارِ کشت و زرع  و نیز حرکت ملی به سوی اصلاح الگوی مصرف در تغذیه گامی مؤثر بردارند، کما اینکه مردم در دیگر کشورهای دنیا با خودباوری فرهنگی و اقتدار علمی مدتی است که این حرکت را آغاز کرده اند. تاینتنتنت نتیتینسنت نستی نستی نستی نستینسیت نسی ت نیت نستینت نستی نست ینت نتیسنتنناسناسنایسنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ