اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

پیشرفت: تعریفی جدید، شاخصی نو

تعداد رو به رشدی از اقتصاددانان جهان بر این باورند که شاخص های صرفا مالی مثل تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) میزان مناسبی برای سنجش پیشرفت جوامع انسانی نیست. از این رو تلاش برای تدوین جایگزین هایِ مناسب برای این شاخص اقتصادی آغاز شده است. شاخص های تدوین شدۀ جدید نشان می دهد که ملت ها می توانند پیشرفت را بر اساس ارزش های فرهنگی خود تعریف کنند و سپس عملکرد خود را سال به سال از نظر کمّی و کیفی بسنجند. با تدوین جایگزین هایِ مادی و معنویِ پیشرفت در جهان، کاستی های شاخص های صرفا مالی هر چه بیشتر آشکار شده و جذابیت نهادهای بیگانه که مصرف نامعقول را تشویق می کند رنگ می بازند.  بیشتر بخوانید ت  بست  سنتنتنسیت نستی نست نتسین سینتسنیت سن

 

 

(متن انگلیسی)  

کشاورزی غیر شیمیایی پاسخگوی نیاز غذایی امروز؟ (برگردان فارسی)ا

آیا واقعا کشاورزی شیمیایی از نظر زراعی و اقتصادی پربازده تر از کشاورزی غیر شیمیایی است؟ تجربه کشاورزانِ جهان و یافته های پژوهشگرانِ مستقل، خلاف این مدعا را به اثبات رسانده است. شواهد ارائه شده در مقاله بالا و یافته های تحقیقاتیِ مندرج در بخش سوم از گزارش پژوهش جامعِ نهاد فراملیتی کشاورزی (باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی) را بخوانید. صنایع غرب، به ویژه شرکت های بزرگ نفتی، از این باورِ نادرست بیشترین سود را برده اند. اننت سنت سنی تنستی نس تینس تینست ین ستنی  

 

 

نهاد فراملیتی کشاورزی

 

 

 

رسیدن به خودکفایی در کشاورزی، به ویژه در کشتِ مواد غذایی، از ملزومات دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. اما نظام کنونی کشاورزی در کشور ما، و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، که بر گرفته از نهاد فراملیتی کشاورزی است، به گونه ای طراحی شده که وابستگی بیشتر به خارج برای واردات نهاده های کشاورزی مثل بذرِ اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی و ابزار و ادوات آبیاری، و از سوی دیگر، صادراتِ مرغوب ترین محصولات کشاورزی را تشویق می کند. بیشتر بخوانید  بتسن سنتی سنیتنسیت نستی نست ینست ینست ینستینتسینت سنی تن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادشناسی و نهادسازی 

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 

در سال 1944، متفقین در جنگ جهانی دوم به سرکردگی آمریکا در همایشی که به گردهمایی برتون وودز شهرت یافت، نهادهای بین المللی مالی، نظارتی و حقوقی برای برپایی نظام اقتصادی متفاوتی در جهان پس از جنگ را بنا نهادند. از آنجاییکه جنگ دوم جهانی ناشی از رقابتِ تجاریِ قدرت های اروپایی برای گسترش بازار و دسترسی به مواد اولیه ارزان بود، لازم دیده شد که نظام جدید، سامانه ای منسجم تر و کم تنش تر برای این قدرت ها به وجود آورد. در این همایش با تصمیم به ایجاد بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی (در ابتدا موسوم به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) چارچوبی فراگیر برای تحکیم وحدت کشورهای اروپایی (و اروپایی تبار) در عرصه تجارت جهانی و استمرار فعالیت های سودجویانه شرکت های چند ملیتیِِ وابسته به آنها به وجود آمد. تبتسنتسین ستنی نستینت سینتستبتینتسن نسیتنس ینست یی سنتی ستسن تینس

این تحولی کلیدی در تاریخ اقتصاد دنیا بود چرا که پایه و اساس ساختار و روشی نوین در توسعۀ نفوذ غرب را در ابعاد جهانی بنا نهاد. تا قبل از جنگ جهانی دوم هر یک از قدرت ها، به واسطه شرکت های تجاری خود، برای گرفتن امتیاز از پادشاهان و دیگر حکمرانان محلی و ملی، وارد عمل می شدند. گاه این تلاش ها با مخالفت توده های مردم روبرو می شد که در آنصورت اعمال زور ضروری می گردید. اما نظامِ نوین، راه جدیدی برای دستیابی به منابع کشاورزی/طبیعی/کانی و بازارهای فروش در جهان پایه ریزی کرد. امروزه شرکت های بزرگِ چند ملیتی، با اتکا به بازاریابی توده ای، که از طریق روش هایی چون تبلیغات تجاری، جعلیات علمی، آلودگی اطلاعاتی و تکنولوژی نهادسازی صورت می گیرد، تاثیرگذاری مستقیم بر افکار عمومی را سرلوحه تلاش خود قرار داده اند و از این طریق نفوذِ پایدار در نظامِ اقتصادی کشورها را برای خود میسر ساخته اند. تبتستنس نست ینتس ینتسنی تسنیت سنت ینس تینس نیتسنی تسنیت سنت یسسی

واژه های کلیدی برای توجیه این نفوذ، توسعه و رشد است که با مفهوم پیشرفت مترادف قرار داده شده است. همزمان، شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی برای رصدِ سال به سالِ رشد و توسعه کشورها نهادینه گردیده است، شاخصی صرفا پولی که برای محاسبه استانداردِ زندگیِ عامه مردم نیز مبنا قرار می گیرد. نتیجۀ این پیوند نادرست (یعنی پیوند بین مفهوم پیشرفت و تولید ناخالص داخلی) این شده است که در زمینِ بازی جدیدی که برای نظام اقتصادیِ پس از جنگ جهانی طراحی شده، دولت ها به ناچار، تحت تاثیر افکار عمومی مردمِ خود (که به اشتباه، استاندارد زندگی را به جای کیفیت زندگی پذیرفته اند و بر افزایشِ بی پایانِ آن پا می فشارند)، برنامه ریزی و سیاستگذاری می کنند. و همچنین، مادامی که مطالبات کالاهای خارجی از سوی مردم، واردات کشورها را افزایش می دهد، معیارهای پولی دیگری، مشخصا تراز تجاری و ذخیره ارزی، دولت ها را به صادرات بیشتر تشویق می کند. بسبیتسنتسنت سنیتنس سنت  ینست ین سینت سنیتسنی نس ینس ینسین سنی

برای درک بهتر تاثیر عمیق و گستردۀ این تحول در جهان در دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم می باید به یاد آورد که در این دوران، بسیاری از کشورهای جهان هنوز از اقتصادهایِ عمدتا خودکفا و خوداتکا برخوردار بودند که در آن، مردم نیازهای اساسی خود را خود تامین می کردند. به بیان دیگر، نظام های تولیدیِ محلی، دانش بومی، و نهادهای بومیِ مشارکت در بهره گیری از منابع طبیعیِ سرزمین، به صورتی بود که جامعه از بسیاری از محصولات و مصنوعات خارجی بی نیاز بود. موفقیتِ سیستم جدیدِ تجارت جهانی می طلبید که این عدم وابستگیِ اقتصادی پایان یابد و کشورها برای نیازهای اساسی خود وابسته به تجارت جهانی شوند. تبسنتس ینتسنی سنیت سنت سن تسنت نست نست نست نست نس بسبس سیبس

از سوی دیگر، مبارزات آزادیخواهانه ای که پس از جنگ جهانی دوم در دنیا آغاز شد و در جنگ ویتنام به اوج خود رسید، نشان داد که تا زمانی که ملت ها دارای توانایی تولید غذای خود باشند، دستیابی به سلطه سیاسی و اقتصادی بر آنها دشوار است. و از این رو است که ترویج کشاورزی شیمیایی، که در مقدمه به آن اشاره شد، به یکی از گسترده ترین مصادیق بهره گیریِ دولت های استعمارگر از تفکر سیستمی و تکنولوژی نهادسازی برای دستیابی به برتری اقتصادی و سیاسی در جهانِ امروز شده است. جزییات نهاد فراملیتی کشاورزی که طراحی آن از اواسط دهۀ 1950 آغاز و اجرای آن در سراسر دنیا تا به امروز ادامه یافته است قبلا از سوی همین سایت منتشر شده است.  تینس ینتس ینت سنی سنی نست ینس ینت سنیت سنی بیستی ننسسبیتنسنت سنیت سنیت

در ادامه:

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ