اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادشناسی و نهادسازی 

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

برای مطالعه بیشتر، منابع برگزیدۀ زیر پیشنهاد می شود. برای دستیابی به دیگر متون، کلید واژه های انگیسی زیر مناسب اند. در صورت لزوم، برای دستیابی سریع به هر یک از متون زیر با ما تماس بگیرید. ا

Institution building, institution-building technology, institutional change, induced technical change, induced institutional, innovation, technology transfer

 

مقاله

Belke, Ansgar, et al. 2009. Prospective membership and institutional change in transition countries. Kiel Working Papers. Kiel Institute for World Economy.

Blue, Richard. 1975. Institution building and the foreign aid relationship. United States Agency for International Development.

Chang, Ha-Joon. 2009. Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent. Journal of Peasant Studies 36 (3):477-515.

Chang, Ha-Joon. 2007b. Stranger than fiction? Understanding institutional changes. Policy Brief 6: 2-7, 7.

Chang, Ha-Joon. 2006. Understanding the relationship between institutions and economic development: Some key theoretical issues. Discussion Paper No. 2006/05, July. United Nations University, UNU-WIDER.

Ruttan, Vernon W. 1986. Cultural endowments and economic development: what can we learn from anthropology? Bulletin No. 86-7, Economic Development Center, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Minnesota.

Ruttan, Vernon W. 1973. Technology transfer, institutional transfer, and induced technical and institutional change in agricultural development. Staff Paper P73-16, Department of Agricultural and Applied Economics, University of Minnesota, Institute of Agriculture.

Ruttan, Vernon W. 1968. Organizing research institutions to induce change: the irrelevance of the land grant experience for development economies. Staff Paper P68-6, University of Minnesota, Department of Agricultural Economics.

Ruttan, Vernon W. 2005. Social science knowledge and induced institutional innovation: an institutional design perspective. Staff Paper P05-11, University of Minnesota, Department of applied economics college of agricultural, food, and environmental sciences.

Ruttan, Vernon W. and Yujiro Hayami 1984. “Toward a Theory of Induced Institutional Innovation.” Journal of Development Studies 20: 203-23.

Siffin, W. J. 1973. Institution-Building and Science/Technology Transfer to Developing Countries. United States Agency for International Development.

Siffin. W. J. 1976. Institution building: feasibility and techniques. United States Agency for International Development.

کتاب

ا- نهادهای مشارکتی بومی

فرهادی، مرتضی. 1373. فرهنگ یاریگری در ایران: درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون. جلد اول: یاریگری سنتی در آبیاری و کشتکاری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.ا

فرهادی، مرتضی. 1388. انسان شناسیِ یاریگری. تهران: نشر ثالث.ا

 

ا- نهاد شناسی و نهادسازی

Blase, Melvin G. 1973.Institution Building: A Source Book. Washington, DC: Agency for International Development, U.S. Dept. of State.

Chang, Ha-Joon, ed. 2007a. Institutional Change and Economic Development. United Nations University Press.

Mann, Amy G., ed. 1975. Institution Building: A Reader. Bloomington, Ind.: Program of Advanced Studies in Institution Building and Technical Assistance Methodology, 1975

Ruttan, Vernon W. 2001. Technology, Growth and Development: An Induced Innovation Perspective. New York: Oxford University Press.

Ruttan, Vernon W. 2003. Social Science Knowledge and Economic Development. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
 

در ادامه:

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 ©آ