اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

فرجام پژوهی: بهره گیری از بصیرت در برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه

نمای بزرگتر

فرجام پژوهی، روشی کارآمد برای ریشه یابی مسایل توسعه است. در این روش، ضمن توجه به مسایل، به مطالعۀ شرایطِ مسئله ساز و ریشه یابیِ نهادیِ مسایل پرداخته می شود. بهره گیری از نگرش سیستمی، که شرایط مسئله ساز کنونی را از زوایای اقتصادی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی می کاود قادر است ضمن ریشه یابی مسایل، اطلاعات علمی لازم جهت نهاد سازیِ مناسب را برای برنامه ریزان و سیاستگذاران نیز فراهم آورد. در این سخنرانی برای تشریح فرجام پژوهی، از مثال شهرهای آلوده استفاده شده و مسایل مرتبط با آن از این چهار منظر بررسی گردیده است. این مجموعه اسلاید، راهکارهای ابداعیِ مؤثر که در کشورهای دیگر منجر به فرجامی بهتر در شهرها شده است را نیز معرفی می کند. بیشتر بخوانید تبینتس نتسنیت سنیت نسیت نست ین سین

 

 

 

نمونه ای از نهادسازی بومی: خانه، خانواده، امید، کار

علاجی که فقط یک مسئله را چاره کند پایدار نیست. گاه معرفی یک فناوری مناسب می تواند شرایطی مسئله ساز و نامطلوب را به شرایطی سرشار از فرصت بدل کند. به موجب اجرای طرح خانه، خانواده، امید، کار، جوانان جویای کار در روستا می توانند با  استفاده از فناوری مناسب ساخت و ساز، با بهره گیری از علم مهندسی روز، با هزینه ای بسیار اندک، صاحب خانه شوند، خانواده تشکیل دهند و با کسب آموزش های لازم اقدام به ایجاد کسب و کار جدید مشخصا برای رفع دیگر مسایل روستا کنند. بیشتر بخوانید.  . به موجب طرح بالا، ساختنِ نهادی بومی

 

 

 

 

نهاد فراملیتی کشاورزی

 

 

 

رسیدن به خودکفایی در کشاورزی، به ویژه در کشتِ مواد غذایی، از ملزومات دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. اما نظام کنونی کشاورزی در کشور ما، و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، که بر گرفته از نهاد فراملیتی کشاورزی است، به گونه ای طراحی شده که وابستگی بیشتر به خارج برای واردات نهاده های کشاورزی مثل بذرِ اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی و ابزار و ادوات آبیاری، و از سوی دیگر، صادراتِ مرغوب ترین محصولات کشاورزی را تشویق می کند. بیشتر بخوانید  بتسن سنتی سنیتنسیت نستی نست ینست ینست ینستینتسینت سنی تن

 

 

 

(متن انگلیسی)  

کشاورزی غیر شیمیایی پاسخگوی نیاز غذایی امروز؟ (برگردان فارسی)ا

آیا واقعا کشاورزی شیمیایی از نظر زراعی و اقتصادی پربازده تر از کشاورزی غیر شیمیایی است؟ تجربه کشاورزانِ جهان و یافته های پژوهشگرانِ مستقل، خلاف این مدعا را به اثبات رسانده است. شواهد ارائه شده در مقاله بالا و یافته های تحقیقاتیِ مندرج در بخش سوم از گزارش پژوهش جامعِ نهاد فراملیتی کشاورزی (باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی) را بخوانید. صنایع غرب، به ویژه شرکت های بزرگ نفتی، از این باورِ نادرست بیشترین سود را برده اند. اننت سنت سنی تنستی نس تینس تینست ین ستنی  

 

 

 

احیای بذرهای بومی، نخستین گام در قطع وابستگی کشاورزی

کشتِ بذر اصلاح شده کشاورزان را به استفاده از کود و سموم شیمیایی و آبیاری بیش از حد مجبور می کند. ترویج بذر اصلاح شده و تراریخته بخشی از طرح نظام سیاسی- اقتصادی غرب برای تحکیم و تعمیق وابستگی های کشورهای ضعیف به قدرت های بزرگ جهان است. نهاد فراملیتی کشاورزی با نام های فریبنده ای چون انقلاب سبز و کشاورزی مدرن رابطه استعماریِ بهره کشی از منابع طبیعی و منابع انسانی کشورهای پیش مستعمره را بدون اعمال قدرت نظامی از سوی کشورهای استعمارگر تداوم بخشیده است. این متن تلاش گروهی از کشاورزان و اندیشمندانِ آگاهِ هندی در احیای بذرهای بومی منطقه خود را توصیف می کند. . بیت نتسنت سنتی نسیت نست ینست ینت سنیت نسیت سنت ی

 

نهاد شناسی و نهاد سازی 

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 

همانطور که در مقدمه این بخش آمد، نهادها، سیستم هایی مؤثر، مقاوم و پایدار در جوامع انسانی اند. توجه به کاربرد نهادسازی در عصر حاضر برخاسته از اِشراف اندیشمندان علوم اجتماعی به توانایی های نوعی تفکر موسوم به تفکر سیستمی (یا تفکر سامانه ای) است. یک سامانه مجموعه ای (یا به عبارت دقیق تر، منظومه ای) از اجزاء است که در آن به طور مستقیم و غیر مستقیم، اجزاء با هم ارتباط و تعامل دارند. برای درکی روشن از تفکر سیستمی، توجه به طبیعت و سامانه های کوچک و بزرگ آن سودمند است. کلیۀ موجودات و پدیده ها در طبیعت از سیستم های کوچکتر تشکیل شده و خود در درون سامانه های حیاتیِ بزرگتری قرار گرفته اند. این موجودات و پدیده ها، چه حیوان باشند چه گیاه و چه سیستم های اکولوژیکیِ وسیعِ منطقه ای و جهانی، ادامه حیات و عملکرد بی نقص آنها، به عملکرد درستِ سیستم های کوچکترِ تشکیل دهندۀ درون آنها و تاثیر سیستم های بزرگتر از بیرون آنها بستگی دارد. بتسنتنس ینسینستینس سنی نستینست نس ین سین سنی تسنی نس ینست ینس ینتسینسین ت سی

بدن انسان نیز مصداقی تمام عیار از یک ساختارِ سامانه ای است. ارتباط و هماهنگی بی عیب و نقصِ سامانه های درونی بدن آدمی مثل سیستم عصبی، گردش خون، غدد درون ریز، گوارش، استخوان ها و عضلات، همگی باهم، ادامه سلامتی جسمانی و روانی و نیز فعالیت های مولد و سازندۀ اجتماعیِ فرد را امکانپذیر می کند. اندیشیدن به سیستم های بیشمار و در هم تنیدۀ طبیعت دارای آموزه های بسیاری برای علاقمندان به تفکر سیستمی است؛ دو نمونه از این درس ها این است که 1) اجزای متشکله یک سامانه با هم ارتباط تنگاتنگ دارند و 2) قوام و دوام سامانه ها، متکی به قوام و دوام سیستم های کوچکترِ درون و بزرگترِ بیرون آنهاست. بستستی نستی سنیت نست ینستی نست ینست ینتس ین سن تسن تینس

بدیهی است که جوامع انسانی نیز از دیرباز بخشی از سیستم طبیعی بزرگ پیرامون خود بوده اند. جوامع انسانی همواره از سیستم های اکولوژیکی (سامانه های طبیعیِ بیرونی) برای تاسیس، توسعه، قوام و دوام خود بهره برده اند. چرخه آب در طبیعت، الگوهای آب و هوایی (تغییر فصول با نظام های پیچیدۀ مرتبط با دما و باد)، چرخه حیات در خاک، چرخش شبانه روز و تنوع زیستی گیاهی و جانوری یک منطقه و هماهنگی و همکاری همۀ آنها با هم، از جمله سیستم های شناخته شدۀ تاثیر گذار بر جوامع انسانی به شمار می آیند. از منظر درونی نیز، تمدن های انسانی در طی قرون از سامانه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، سیاسی، نظامی، رسانه ای/خبری، آموزشی، و غیره (سامانه های درونی) برخوردار بوده اند. قوام و دوام این تمدن ها، همانطور که تاریخ نیز نشان می دهد، به میزان توجه این جوامع به ارتباط تنگاتنگ جامعه با سیستم های درونی (انسانی) و بیرونی (طبیعی) آنها بستگی داشته است. تبیتنست سنت نسیت نست یتن سینتس ینتس نیت سنیت سنتی سنتی سنت نسی نستیبیسیبسیبسبسسیبسیبسبیسیبسبسی

پس در چنین محیطی که از لحاظ اجتماعی و طبیعی برساخته از سامانه های در هم تنیده است، تفکر جزء نگر، یعنی تفکری که به مسائل، چالش ها و فرصت هایِ جامعه جدا از سیستم های بزرگتر و کوچکترِ آن می اندیشد، مثل تقلید از شهاب سنگی است که تنها یک لحظه در آسمان می درخشد و بس. اما نگرش و تفکر سیستمی برای اندیشمندان توسعه به سان الگوی برداری از منظومه شمسی است. اربابان سرمایه داری جهانی این درس مهم را از تاریخ جوامع بشری و از طبیعت فراگرفته اند و در دوران معاصر به جدّ و با موفقیتی بی سابقه در تاریخ بشری از آن به سود خود بهره برده اند.  تبتسن سینت سنی سنیت سن نست نست نست ینست ینست ینت سین سنیت سنی سن

در سده های جلوتر، پیشقراولانِ شرکت های چند ملیتیِِ امروز که از حمایت حکمرانانِ استعمارگرِ اروپایی برخوردار بودند، برای نفود در جوامع غیر اروپایی و بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی آنها عموما به زور و تجاوز نظامی یا تهدید به آن متوسل می شدند. تاریخِ چند قرنِ گذشته (تا پایان جنگ جهانی دوم)، یکسره شامل مصادیق پرشماری از چپاولِ بی پردۀ قدرت های اروپایی در آسیا، آفریقا و سرزمین های جدید (قاره آمریکا و اقیانوسیه) است. اما پس از دو جنگ جهانیِ ویرانگر که عمدتا بین همین قدرت ها رخ داد، نظامی جدید برای ادامه بهره کشی از کشورهای غیر اروپایی شکل گرفت که از ضرورت به اِعمال زور کاست. قابل توجه اینکه، حوزه علمیِ تفکرِ سامانه ای، از جمله مطالعات سامانه های اجتماعی، از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون رشد چشمگیری داشته است. قطعا کاربردِ نهادسازی در اقتصاد توسعه از این رشد علمی و پژوهشی بهره مند شده است. بتستنتبنست سنی ستی سنیت سن ینست ینست ین سن ستست سنتی نست ینست نست ینت سنی

در ادامه: ت نست ینی نتس ینت سینتسنیتسنیت نس ی س

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ