اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

فرجام پژوهی: بهره گیری از بصیرت در برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه

نمای بزرگتر

فرجام پژوهی، روشی کارآمد برای ریشه یابی مسایل توسعه است. در این روش، ضمن توجه به مسایل، به مطالعۀ شرایطِ مسئله ساز و ریشه یابیِ نهادیِ مسایل پرداخته می شود. بهره گیری از نگرش سیستمی، که شرایط مسئله ساز کنونی را از زوایای اقتصادی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی می کاود قادر است ضمن ریشه یابی مسایل، اطلاعات علمی لازم جهت نهاد سازیِ مناسب را برای برنامه ریزان و سیاستگذاران نیز فراهم آورد. در این سخنرانی، از موردِ شهرهای آلوده استفاده شده و مسایل مرتبط با آن از این چهار منظر بررسی گردیده است. این مجموعه اسلاید، راهکارهای ابداعیِ مؤثر که در کشورهای دیگر منجر به فرجامی بهتر در شهرها شده است را نیز معرفی می کند. بیشتر بخوانید تبینتس نتسنیت سنیت نسیت نست ین سین

 

 

 

 

 

 

پیشرفت: تعریفی جدید، شاخصی نو

تعداد رو به رشدی از اقتصاددانان جهان بر این باورند که شاخص های صرفا مالی مثل تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) میزان مناسبی برای سنجش پیشرفت جوامع انسانی نیست. از این رو تلاش برای تدوین جایگزین هایِ مناسب برای این شاخص اقتصادی آغاز شده است. شاخص های تدوین شدۀ جدید نشان می دهد که ملت ها می توانند پیشرفت را بر اساس ارزش های فرهنگی خود تعریف کنند و سپس عملکرد خود را سال به سال از نظر کمّی و کیفی بسنجند. با تدوین جایگزین هایِ مادی و معنویِ پیشرفت در جهان، کاستی های شاخص های صرفا مالی هر چه بیشتر آشکار شده و جذابیت نهادهای بیگانه که مصرف نامعقول را تشویق می کند رنگ می بازند.  بیشتر بخوانید ت  بست  سنتنتنسیت نستی نست نتسین سینتسنیت سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادشناسی و نهادسازی 

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

 نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 

قابلیت شناسایی نهادهای استعماری برای پیشرفت واقعی کشورها مطلقا ضروری است. غالبا نهادهای استعماری که تولید کننده با تولید کننده، مصرف کننده با مصرف کننده و دولت ها با دولت ها را به رقابتِ سرسختانه بر می انگیزد، به علت محدودیت منابع طبیعی، در مدتی نسبتا کوتاه به مسایل پرشمارِ زیست محیطی، منابع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان انجامیده است. جدی ترین این مسایل، گرم شدن کره زمین و پدیدۀ تغییرات آب و هوایی است که خسارات اقتصادی فراوانی بر تمامی جوامع تحمیل کرده است. غفلت از شناساییِ ریشه های نهادیِ مسایل امروز، به تلاش بیهوده برای حل مقطعی و جزیره ای مسایل منجر می شود، که نه تنها تغییری در شرایط نامطلوبِ موجود نمی دهد، بلکه احتمالا بر هزینه ها و بروز مسایل بیشتر می افزاید. برای تبیین این گفته به موضوعِ نهاد فراملیتی کشاورزی بازگردیم: در بسیاری از کشورها برای مقابله با بالارفتن هزینه های تولید کشاورزی و مقابله با بیماری های مرتبط با نهاده های شیمیایی کشاورزی، اقدام به استفاده از روش هایی چون کودهای آلی، کودهای ریزمغذی و روش های بیولوژیکی مبارزه با آفات کرده اند. و از سوی دیگر، برای کاستن از نیاز به آبِ کشاورزی (که به موجب استفاده از کود شیمیایی افزایش یافته)، اقدام به ترویج کشت گلخانه ای و آبیاری بارانیِ تحت فشار نموده اند. تبتننسیت نستی نسی نس ینست نس ینتس ین سنیت سنی نست ینس ینس ت

اما این راهکارها، صرفا خریداری کالاهای تجاری بیشتری را تشویق می کند، بدون اینکه در ریشۀ مسایل مرتبط با کشاورزی تغییری ایجاد کند. شناخت نهادیِ مسایل کشاورزی امروز مشخص کرده که مُخِ مسائل، استفاده از فناوریِ نامناسبِ بذر اصلاح شده است. تا زمانی که بذرهای اصیلِ بومیِ هر منطقه جایگزینِ بذرهای اصلاح شده نشود، حل مسایل کنونی کشاورزی امکانپذیر نیست. کما اینکه، تلاش وزارت جهاد کشاورزی در کشور ما برای تشویق کشت ارگانیک، بدون اینکه توجهی به ضرورتِ ترویج بذرِ بومی شود، منجر به اُفت شدید بازده، نارضایتی تولید کنندگان و نتیجتا پرداخت یارانه های بیشتر به کشاورزان گردیده است. موفقیتِ کشت ارگانیک تنها با بهره گیری از کودهای آلی و کودهای ریز مغذی ممکن نیست. بدون بهره گیری از بذر بومی، کشاورزی غیرشیمیایی از نظر اقتصادی ثمر بخش نیست و بدون پرداخت یارانه، کشاورز عملا از چرخه تولید بیرون رانده می شود. بتسنتنس ینتس ینتس ینست ینت سنی تسنیت نست ینستبیتنستین تسینسین سنیت نست ینس ینس نی سنی

کشت گلخانه ای نیز به استفاده چند برابری از سموم (به ویژه  قارچ کش ها) می انجامد و این مسلما در راستای کشت غیر شیمیایی نیست. آبیاری بارانی نیز، به علت عدم سازگاری با اقلیم گرم و خشک ایران، موجب اتلاف بسیار شدید آب می شود و در شرایط بادی، رویش نابرابر محصول در نقاط مختلف مزرعه از تجارب مشترک کشاورزان در عرصه عمل است. (برای اطلاع بیشتر در مورد کاستی های آبیاری بارانی به بخش سوم گزارش مفصلِ نهاد فراملیتی کشاورزی، تحت عنوان باورهای نادرست، تکنولوژی نامناسب و رفتارهای نامعقول در کشاورزی مراجعه نمایید.)  تبنتسنیت سنیتنسی نسیتنسیت نستی نسیت نست ینستی نست ینست ینست ینتس

مصداق دیگری که نشانگر ضرورت نهادشناسی در حل مسایل توسعه است شرایط بسیار نامطلوبی است که زندگی در کلان شهرهای دودآلود جهان را از سلامت و کرامت انسانی دور ساخته است. غفلت از ریشه های نهادی این شرایط نامطلوب، موجب می شود که برنامه ریزان، سیاستگذاران و دیگر مسئولان، راه حل را در اقداماتی مقطعی و جزیره ای مثل ارتقای استاندارد سوخت، جمع آوری خودروهای فرسوده، اجرای طرح زوج و فرد، تعریض معابر و احداث بزرگراه ها بجویند. این در حالی است که، پژوهش سیستمیِ چگونگیِ به وجود آمدن این شرایط نامطلوب ریشه نهادی این معضل را آشکار کرده است. نهادِ شهر مدرن مشخصا برای ایجاد وابستگی به کالایی صنعتی به نام خودرو طراحی شده است و نتیجه مشهود آن نیز ازدیاد خود روهای تک سرنشین است که از سوی جمیع کارشناسان، عامل اصلی آلودگی هوا تشخیص داده شده است. تبستنتس ینتسنتسنیت نسیت نست ینست ینست ینت سینت نستی ست یست

یکی از جنبه های کلیدی ایجاد و استمرار نهادِ ظالمانۀ شهر مدرن، منطقه بندی است. پیرو این روش در طراحی شهری، شهر به مناطق انحصاری و جداگانه (مثل مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری) تقسیم می شود. این جدایی و دوریِ مکانِ زندگیِ شهروندان از محل خرید، کار، تفریح و غیره موجب افزایش نیاز به تردد موتوری در میان شهروندان می شود. از سوی دیگر، با اختصاص دادنِ اراضی بیشتری از زمین های شهری به احداث بزرگراه ها و پارکینگ ها و تعریض معابر، رشد سرطانی شهرها سال به سال شدت می یابد و موجب نیاز بیشتر شهروندان، به ویژه حومه نشینان، به وسیله نقلیه شخصی می گردد. (اجزای دیگر این نهاد مرگبار در مطلبی تحت عنوان فرجام پژوهی معرفی شده است.)  بتسنتنسی نستی نسیت نستی نست  ینست نست ینست ینسین سن یت

لازم به ذکر است که بررسیِ نهادشناختیِ کلان شهرِ آلوده، به برخی از طراحان شهری و شهرداران پیشرو کمک کرده تا به حل ریشه ای این معضل جهانی بپردازند. کارآیی این رویکردِ نهادی به حل مسئلۀ آلودگی هوا و تاثیر بسیار مثبتی که بر رفتار شهروندان داشته، ماهیت نهادی شهرِ مدرن را به صورت غیر قابل انکاری فاش کرده است. مثلا اقدام به حذف بزرگراه ها در تعداد روبه رشدی از شهرهای جهان نشان داده است که شهروندان از فضای سبز شهری، رونق محله های تجاری و هزینه پایین تر مسکن که از این طریق در شهرها میسر گردیده استقبال می کنند و از میزان اتکا  به خودرو شخصی خود داوطلبانه می کاهند. تغییر روش کاربری زمین و بهره گیری از منطقه بندی مختلط در شهرهای پیشرو نیز تغییر فاحشی در رفتار شهروندان در بهره گیری از خودرو به صورت تک سرنشینی در پی داشته است تبتسنتسنیت سنیت نسیت نسیتنس یتنست ینست ینست ینس تینس تینست ین سنی ستنیسیسیب

مثال های متعددی از این دست نشان می دهد که رویکرد جزء نگر در پژوهش و چاره جویی برای حل جداگانۀ مسایل توسعه، کارآمد نیست و می باید ابتدا در جهت پژوهشِ ریشۀ نهادیِ شرایط نامطلوب کنونی در هر حوزه (مثل کشاورزی، تغذیه، حمل و نقل، آب و فاضلاب شهری و غیره) کوشید و سپس با ایجاد نهادهای سازنده، شرایط نامطلوب و مسئله ساز فعلی را به شرایط مطلوب و آسایش آفرین آینده بدل کرد. با استقرار نهادهای سازنده، می توان از الگوهای نامطلوب مصرف در مقیاس کلان پیشگیری کرد. شکی نیست که پیش نیازِ نهادسازی برای پیشرفت واقعی در هر سرزمین، تبیینِ تعریف، معیارها و شاخص های پیشرفت از دیدگاه فرهنگِ بومی آن سرزمین است. شانساش سنسین اشیمش امسیاش نسیس ماشسم  شمسیت ستنستی ستی نست ینست ینت سنیت سنی تنسیت 

در ادامه:

مقدمه

چند نکته نظری

کاربرد در اقتصاد توسعه

شناسایی نهادهای استعماری

نهادسازی برای پیشرفت بومی

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ