اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

کارگاه باغچه کاری و درختکاری ویژه فضای سبز مساجد و دیگر اماکن مقدس

نظر به اینکه مساجد، امامزاده ها و دیگر اماکن مقدس نقشی مرکزی در حیات اجتماعی و فرهنگی محله های شهری دارند، با ارائۀ آموزش مهارت های باغچه کاری و درختکاری، این اماکن می توانند در فرهنگ آموزیِ استفاده بهینه از منابع، عملدار و الگویی الهام بخش برای اصلاحات لازم باشند. کارگاه آموزشی فضای سبز ویژۀ اماکن مقدس علاوه بر آموزش مهارت های فنیِ کاشت و نگهداری گیاهان، شامل دروسی از قرآن و حدیث در خصوص آب، خاک، گیاهان و نقش انسان در آبادانی کرۀ ارض است. احداث باغچه به دست نمازگزارانِ جوان ایشان را به مشارکت بیشتر در امور عمرانی و عبادی مساجد و دیگر اماکن مقدس و نیز ترویج دانشِ دینی و علمی در محل کار و سکونت خود تشویق می کند. تین تنتس نت نتص نتیت نتص ثصثت صثنت نتصثت نتصث  مدیدتید مصدن دثندصثد سوددیو ئ دتبیند

 

 

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ