اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه باغچه کاری و درختکاری ویژه تدریس علوم طبیعی در مدارس

این کارگاه مکملی نشاط آور برای دروس علمی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است. در این کارگاه، ضمن فراگیری فنون باغچه کاری در عمل، دانش آموزان با مبانی علوم زیست شناسی، آب شناسی، خاک شناسی و تغذیه، متناسب با مقطع تحصیلی خود آشنا می شوند. دانش آموزان می آموزند که چگونه با تفکیک زباله در منزل و مدرسه، برای باغچه کود بسازند. آنان در می یابند که طبیعت، حتی در محدودۀ باغچه ای کوچک، بسیار هوشمند است، حتی هوشمندتر از رایانه ها. آنها می آموزند که چگونه با همکاریِ نظام هوشمندِ طبیعت، با کمترین آب و بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی، می توان گل، گیاه و درخت، پرورش داد. دانش آموزان با یادگیری دستور غذاهای ساده به ارتباط بین باغچه و سفرۀ غذا پی می برند. همچنین، باغچه کاری در مدارس مشوق تحرک فیزیکیِ کودکان و نوجوانان است و موجب رشد ذهنی آنها از طریق هماهنگی چشم و دست می شود. نتیتنست نستیسنت سنت یت ینت نس ت ینت سینت سیاتی نتینت نتسنت سیننتستی

شواهد تجربی و علمی مؤید فواید باغچه کاری و درختکاری به دست دانش آموزان در مدارس است. پژوهش نشان داده است که به طور کلی حیاط مدرسه اگر سرسبز و متنوع باشد فرصت های بیشتری برای تحرک فیزیکیِ کودکان به وجود می آید. محیط های بازی کودکان اگر اسفالت یا جنس سخت دیگری باشد، تنها به یک نوع فعالیت فیزیکی، که همانا بازی های پرشتاب و رقابتی است، مجال می دهد. در صورتی که وجود درخت و باغچه و نیز زمین طبیعی در کنار زمین اسفالت شده فرصت های متنوعی را برای سلیقه ها، توان ها و استعدادهای مختلف کودکان برای تحرک فیزیکی ممکن سازد. تنت ینات صنتن ت ثنتن صت ثنت صنت نن سینیت دود ودود ودئید وشید وشید د

اطلاعات بیشتر در مورد اهمیتِ ایجاد فرصت های متنوع برای تحرک فیزیکی کودکان و نقش حیاط سبز در امور پرورشی مدارس در مقالۀ تحقیقاتی زیر به تفصیل همراه با کتابشناسی مفصل آمده است. به طور کلی کاهش اسفالت در حیاط مدارس از لحاظ اصلاح الگوی مصرف امری ضروری است. در ایام گرم سال سطوح سخت و تیره مانند آسفالت یا بتون موجب گرم شدن محیط مدرسه می شود و لذا استفاده از وسایل خنک کننده و نتیجتا مصرف برق بیشتر در ساختمان مدارس الزامی می گردد. همچنین، برای نظافت سطوح سخت معمولا از آب استفاده می شود. با کاستن از این نوع سطوح و استفاده از آب برای آبیاریِ درختان و باغچه ها می توان به هوای مطبوع، معتدل و پاکیزه تری (که برای تحرک فیزیکی کودکان مناسب تر است) دست یافت. دودبو تبتینت نستنستی نست ینست ینست ینس تینس ت ینسد ندص ن دثند صنثد نتص نتثنت صنتنت ثنتص نتثت  

J.E. Dyment and A.C. Bell. "Grounds for Movement: Green school grounds as sites for promoting physical activity" Health Education Research 23, no. 6 (2008): 952-962 [accessed May 16, 2009]

 

منبعی دیگر حاوی مطالب و مواد درسیِ سودمند برای تلفیق فعالیت های باغچه کاری و درختکاری با دروس علمی مدارس، وب سایت سازمانی مردم نهاد به نام لایف لَب است. این سازمان از سال 1978 تا کنون کوشیده تا از طریق احداث باغچه در مدارس آزمایشگاهی زنده برای تدریس علوم طبیعی به دانش آموزان به وجود آورد. ایتبتتسنیتسنی سنتی نسنسن تسنتس ینتس ینت سنی تسنت یسنتی سنتی نست ینست ینت سنیت

Life Lab Science Program [accessed May 16, 2009]

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ