اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه باغچه کاری و درختکاری ویژۀ مؤسسات بازپروری و ندامتگاه ها

باغچه ملایم ترین آموزگار انضباط فردی و مسئولیت اجتماعی است. بدون انضباط و مسئولیت از سوی باغچه بان، گیاهی نمی روید و درختی به بار نمی نشیند. از سوی دیگر، باغچه بستری مناسب برای تعامل انسان ها با یکدیگر و با طبیعت است، تعاملی که خشونت، حسادت، سوء ظن، بدبینی و ناامیدی را نفی و ملایمت، سخاوت، خوشبینی و ایمان را تقویت می کند. تمرکز کارگاه آموزشی ویژۀ مؤسسات بازپروری و ندامتگاه ها، علاوه بر یادگیری فنون انتخاب، کاشت، مراقبت و تکثیر گیاهان، آموزش مهارت های کارآفرینی و مهارت های ارتباطی را نیز در بر می گیرد. تینست نسبیسیت نستینت سنیت سنتی سنت نست نست نست ینستی نست ینست

شواهد تجربی از تاثیر روحی-روانی باغچه کاری در بازپروری زندانیان شکی در قابلیت این روش در فرهنگ آموزی و یادگیری مهارت های زندگی باقی نگذاشته است. مثلا، کاربردِ تداوی از طریق باغچه کاری در زندانِ شهر سان فرانسیسکو در آمریکا و نتیجتا کاهشِ تعداد مجرمینِ بازگشتی به این زندان از نمونه های مشهور و الهام بخش استفاده از باغچه کاری به عنوان ابزاری برای بازپروری و مهارت آموزی است. برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه نمایید. مند ب بتن سنتنسیت نست ینس ینستینت سینت سنیت نس ینس یشوئدو ودیوشیدوس نیش ویشدوید بنش یو یشودینش ویدشو

Lisa Van Cleef. "Gardening Conquers All: How to cut your jail recidivism in half" San Francisco Chronicle (December 18, 2002) [accessed May 14, 2009]

 

شویدش ودیش ودن یت تیتسنت سنتسنیتنسیتسنی نس ینستی نسینست ین

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ