اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش              پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات آموزشی توسعه محلی   

 

مقدمه

کارگاه های آموزشی

ااااااامهارت های ارتباطی

 اااااتسهیلگری برای حل مسایل محلی

اااااااگسترش فضای سبز شهری

اااااااااااااااااااااااامدارس

اااااااااااااااااااااااامساجد

اااااااااااااااااااااااابوستان ها

 اااااااااااااااااااااااامراکز توانبخشی

اااااااااااااااااااااااامؤسسات بازپروری

اااااااااااااااااااااااامجتمع های مسکونی

 

 

 

 

کارگاه باغچه کاری و درختکاری ویژه بهره برداری مولد از فضای سبز مجتمع ها و شهرک های مسکونی

 در غالب مجتمع ها و شهرک های مسکونی فضایی برای درختکاری، گلکاری و چمن اختصاص داده اند. معمولا مقادیر قابل توجهی آب صرف سبز نگه داشتن این فضا می شود. با کاربرد درست فنون انتخاب و پرورش گیاهان مثمر، ساکنین این اماکن در مصرف آب و دیگر هزینه های مرتبط با فضای سبزِ غیر مولد صرفه جویی کنند. شهرک نشینی و زندگی در مجتمع های مسکونی پدیدۀ اجتماعی جدیدی در فرهنگ ماست و عدم آشنایی ساکنین با فنون ارتباطی و تصمیم گیریِ گروهی غالبا به عدم مشارکت فکری و عملی همسایگان در انجام کارها و هدر رفتِ فرصت ها برای بهره گیری بهینه از منابع مشترک می انجامد. شرکت کنندگان در این کارگاه، علاوه بر فنون باغچه کاری و درختکاری و تبدیلِ بهداشتیِ زباله به کود، با اصول ارتباط انسانی روشن و محترمانه و تصمیم گیری گروهی نیز آشنا می شوند. کارمندان ساکن در مجتمع های مسکونی می توانند با استفاده از مهارت های آموخته در این کارگاه، در مجتمع اداری خود نیز اقدام به احداث باغچه های مولد کنند. نت نتص نتیت نتص ثصثت صثنت نتصثت نتصث  مدیدتید مصدن دثندصثد سوددیو یدوئدویئ دتبیند سبئید بیدودئدید د  د

 

 

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ