اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

     ااااااااااااااااکشاورزی

اااااااااا- حمایت از کشاورزی سالم

اااااااااا- حمایت از کشاورزی شهری

اااااااااا- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

ااااااااااااااااشهرسازی

ااااااااااااااااانرژی

نهاد شناسی

دانش بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

مطالعه موردی: کشاورزی سالم در اتریش

منابع

 

احیای کشاورزی سالم (کشاورزی ارگانیک) در کشور اتریش دارای سابقه ای نسبتا طولانی است. اولین مزارع کشت ارگانیک در این کشور در دهه 1950 احداث شد. با گسترش کشاورزی سالم در این کشور متعاقبا در سال 1983 دولت اتریش اقدام به وضع مقرراتی برای نظارت بر تولید محصولات ارگانیک کرد. در سال 1989 این مقررات بخشی از فصل 8 قانون کشاورزی اتریش شد. با پیوستن اتریش به اتحادیه اروپایی در سال 1994، قانون ملی این کشور با قانون اتحادیه جایگزین شد اما تا آن زمان بازار رو به رشدی برای محصولات سالم در کشور به وجود آمده بود. تبتسننتینت سنتسنیت سنیت  تسنستی سنت سنتت سنت سنت نسیت نسیت نس ی

پس از پیوستن به اتحادیه اروپایی دولت اتریش موظف شد که برای اجرای قوانین اتحادیه در کشور اقدام کند. به همین منظور طرحی موسوم به برنامه کشاورزی-زیست محیطی اتریش همراه با طرح عملیاتیِ توسعه کشاورزی سالم موسوم به طرح عملیاتیِ کشاورزی بیودینامیک برای اجرا در مدتی محدود تدوین شد. تا کنون چهار طرح از نوع اول و سه طرح از نوع دوم توسط وزارت کشاورزی اتریش به مرحله اجرا درآمده است. تبتتینتست ستنتت نستن سینت سنتنت نتنس تنت نست ینست نست ینست سنیت سنت سنیت

از اهداف طرح کشاورزی-زیست محیطی اتریش، تشویق روش هایی در کشاورزی است که ضمن تولید محصولات کشاورزیِ موردِ نیاز کشور به زیستگاه ها و منابع طبیعی آسیب نرسد. این طرح تضمین می کند که در صورت هرگونه آسیب به منابع و زیستگاه های طبیعی، اقدامات جبرانی برای ترمیم صورت گیرد. از منظر این سیاستِ ملی، حفاظت از زیستگاه های طبیعی بدون حفاظت از خاک و از آبراه ها (مثل رودخانه ها، نهرها و چشمه ها) و منابع آب های زیر زمینی میسر نیست. نتنت نتسن سنتی نسیت سنیت نسی تنسیت نسیت سنتی نست ینس یسنی تسن یسی

سیاستگذاران اتریشی در این طرح اقدامات انگیزشی جهت تشویق کشاورزان به معرفی روش های تولید بدون اتکا به نهاده های شیمیایی را گنجانده اند به صورتی که حاصل تلاش اقتصادی آنها با هدف این طرح در حفاظت از محیط زیست، زیستگاه ها و منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی در تضاد قرار نگیرد. تینتست ت نست نست نستی سنیت نست نست نسیت سنت سنیت سن یتتبینت نستینتس

طرح عملیاتیِ کشاورزی بیودینامیک اتریش برای سال های 10-2008 مشخصا حاوی اهداف آن دولت در راستای شکل دهی به توسعه کشاورزی سالم بوده است. لزوم هماهنگ کردن سیاست های کشاورزی کشور با اتحادیه و در ضمن پاسخگویی به تقاضای داخلی برای محصولات غیر شیمیایی از طریق تولیدات داخلی، ارتباط بهتر و آموزش در مورد کشاورزی سالم و مزایای آن و هدف افزایش 20 درصدی سهم تولیدات کشاورزی سالم در کل تولیدات کشاورزی کشور در این طرح عملیاتی دیده شده است. در سال 1991، نخستین مقررات دامداری سالم نیز به طرح های عملیاتی این کشور افزوده شد. این مقررات با ارائه حمایت های مالی به کشاورزان سالم و انجمن های صنفی کشاورزان سالم همراه بود. تبتنیت سنتننمنسن سمن منس مسنی مسنیمسنیم سیمن سمین سمیننستی نستی نستی سنت ینست ینتت نت نت سیی

سیاستگذاری کشاورزی سالم در کشور اتریش تسهیلات بانکی برای کشاورزان را طوری طراحی کرده است که تمامی مراحل تولید را در بر می گیرد و پیوستن کشاورزان بیشتری به این بخشِ در حال رشد را تشویق می کند. به دلیل تنوع جغرافیایی کشور، خدمات و تسهیلات دولتی بر اساس نیازهای کشاورزان محلی و بر حسب مقتضیات جغرافیایی و فعالیت های تولیدی وی انعطاف پذیر است. تیتسنت سینت سنتی نستی سنتی سنتی سنتی سنت ینستینست ینت سنیت سن

سیاست های کنونی اتریش با محوریت افزایش تقاضا برای تولیدات ارگانیک طراحی شده اند. به این معنی که تاکید زیادی بر بالا بردن آگاهی مصرف کنندگان به مزایای استفاده از محصولات سالم شده است. از سوی دیگر، آموزش حرفه ای برای کشاورزان ، اعطای زمین به کشاورزان جوان، مدرنیزه کردن شیوه های کسب و کارِ کشاورزان، شیوه های ابتکاری تولید، تبلیغات، خدمات ترویجی و آموزشی و تحقیقات کشاورزی نیز از موارد تاکید سیاست های کنونی این کشور است. به علت تداخل بذرهای تراریخته با کشاورزی ارگانیک، کاربرد تکنولوژی خطرناک و نامناسبِ دستکاری ژنتیکی در کشاورزی اتریش بسیار محدود است. اگر چه مقررات اتحادیه اروپایی و توافق نامه های سازمان تجارت جهانی به اتریش اجازه نمی دهد که کشت بذرهای تراریخته را ممنوع کند، این کشور مقرراتی بسیار جدی در محدود ساختن کشت اینگونه محصولات وضع کرده است. تتسبتسنب سنت نست نتس ینبتس نبتس بنتسنبس تنست سنت بسنت بسنبت سن تسنبس

به برکت سیاست های تسهیل کنندۀ کشاورزی سالم، تعداد کشاورزان سالم در اتریش بین سال های 1990 و 1995 ده برابر شد. امروز، سهم کشاورزی ارگانیک در اتریش به 19/5 درصد رسیده است. قسمت اعظم این موفقیت مدیون پیروزی دولت این کشور در آموزش مصرف کنندگان و آگاه سازی ایشان از مزایای محصولات سالم است. به لحاظ افزایش تقاضای قشر مصرف کننده بسیاری از سوپرمارکت ها فروش محصولات ارگانیک را آغاز کرده و بازار بسیار پررونقی را برای کشاورزان سالم رقم زده اند. بتنستسنتنت نست بنست سنبتنت نبتسنت سنبت سنستن سبنست بسنتب سنتتینتنست نتس نتس ینت سنیت سنیت

بررسی معیارهای مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و سلامت محصولات چون میزان حاصلخیزی خاک، تنوع زیستی، تنوع و غنای زیستگاه ها، میزان نیترات در محصولات غذایی، نشان می دهد که سیاستگذاری هایِ پشتیبانِ کشاورزی سالم در اتریش به طور همه جانبه نتایج مطلوبی داشته است. انتت نتسن سنت نست ینست ینست ینست ینتسینت سینتسنی تسنیت سنت ینست ینست ین س

یکی از امیدوار کننده ترین دستاوردهای کشاورزی سالم در اتریش این است که دو سوم محصولات ارگانیک این کشور در داخل به مصرف می رسد. مابقی به کشورهای همسایه نزدیک، یعنی آلمان و ایتالیا صادر می شود. پس نه تنها تولید، بلکه توزیع (حمل و نقل) محصولات سالم این کشور هم از نظر محیط زیست تخریب کمتری به بار می آورد. مهم ترین آموزه تجربه اتریش برای دیگر کشورها این است که موفقیت گذار از کشاورزی شیمیایی به کشاورزی سالم در چارچوب سیاستگذاریِ دولتی از بسیاری از کاستی ها و دوباره کاری ها می کاهد، به ویژه اینکه بین تقاضا و عرضه محصولات سالم تعادل ایجاد می کند و بدینوسیله موجب تشویق تعداد بیشتری از کشاورزان برای پیوستن به نظام کشاورزی جدید می گردد.  هماهنگ کردن جامعه مصرف کننده با بازار محصولات سالم از طریق اطلاع رسانی و آموزش انجام می گیرد. اما ارائه خدمات اطلاع رسانی و آموزشی مناسب فقط به اقشار مصرف کننده محدود نشده بلکه دیگر بازیگران نظام جدید کشاورزی از جمله برخی از صنایع غذایی، انجمن های صنفی و نخبگان علمی را نیز در بر گرفته و ایشان را نیز در موفقیت چشمگیر این کشور در این راستا مشارکت داده است. تیتنت ستسنت نستین سینتس ینت سنیت سنت یسنتی نسیت نسیت نسیت نسیت نس

برنامه ریزی و سیاستگذاری در حمایت از کشاورزی سالم

ویژگی ها و مزایا

برنامه ریزی راهبردی

آموزش و اطلاع رسانی

بازاریابی مستقیم

منابع

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ