اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  
      خدمات پشتیبانی توسعه محلی  

اطلاع رسانی               آموزش               پشتیبانی               صفحه اصلی

خدمات اطلاع رسانی توسعه محلی   

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

برنامه ریزی و سیاستگذاری

نهاد شناسی

دانش بومی

ااااااااکارآفرینی

ااااااااآموزش عالی

ااااااامحکِ دانش رسمی

اااااااااصلاح کیفی الگوی مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش بومی: محک، محرک و مکمل دانش جدید

هر آنچه از میراث گذشتگان یک سرزمین که در رفع مسایل توسعه آن سرزمین به کار آید دانش بومی است. تا چندی پیش، ارزش دانش بومی در توسعه علم و فناوریِ مناسب در عصر جدید مورد تردید بود. اما امروزه، به برکت تلاش مستمر و مجدانه پژوهشگران ایرانی و خارجی بخشی از این دانش در ایران و جهان گردآوری و مستند سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در صد سال اخیر، پژوهش و کاربردِ دانش بومی اشکال مختلفی پیدا کرده است. قدیمی ترین کاربرد دانش بومی استفاده از آن به عنوان محکی برای کارآیی روش های صنعتی بوده است. آغاز اینگونه استفاده از دانش بومی به دهه های نخستین قرن بیستم بر می گردد. در صفحه خواندنی های دانش بومی در بخش خدماتِ پشتیبانیِ پژوهشِ همین سایت چند نمونه از آثاری که در این راستا توسط پژوهشگران غربی به چاپ رسیده معرفی شده است. کاربردِ محک گونۀ دانش بومی امروزه نیز برای شناسایی جعلیات علمیِ ناشی از تخلفات اخلاقی در پژوهش و نشر و حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در جامعه، دارای اهمیت بالایی است. برای مثال نگاه کنید به استفاده از دانش بومی و تجربیِ کشورمان در کشف ارتباطِ جعلیِ نمک طعام با فشار خون در صفحه مقاله ها و پیوندها. مثال دیگری از این دست، کشف جعلیات علمی در خصوص بذرهای اصلاح شده است که با انجام پژوهش مستقل با کشت قیاسی بذرهای بومی امکانپذیر شده است. اتید تیدصدصندثندندصثندصندصثند ندصند ندثندص ند ندصثند مصدم صدن ثدنص

از سوی دیگر، امروزه شاهدیم که با الهام گرفتن از دانش بومی جوامع کهن دنیا، روش ها و فناوری های مناسبی برای حل مسایل توسعه ابداع شده است. لذا دانش بومی را می توان به عنوان محرکی برای تحقیقات علمی و توسعه فناوری هایِ کارآمد به منظورِ بهره برداری متعادل و پایدار از منابع و پرهیز از نهاده های شیمیایی مورد استفاده قرار داد. موارد پرشماری نیز از کاربردِ دانش بومی به  عنوان مکمل برای روش ها و فناوری ها صنعتی وجود دارد. نمونه هایی از این دست نیز در بخش خواندنی های دانش بومی در خدماتِ پشتیبانیِ پژوهش همین سایت فراهم شده است. نیتسنت نتنت نتس سینتس ینتس ینست ینستی سنتی سنیت سنیتس نیتس نیت سنتی سنتی نستی سنت یسنت

پژوهش، مستند سازی و احیای دانش بومی مستلزم رعایت ملاحظات خاصی نیز هست. به لحاظ ارزش راهبردی دانش بومی در فرهنگ و اقتصاد جوامع کهن، باید کوشید که در پژوهش و کاربرد این میراث فرهنگیِ گرانقدر، ضمن تسریع فرآیند پژوهش، آگاهی عمومی از ارزشِ علمیِ دانش بومی در فرآیند توسعه نیز گسترش یابد تا از سوء استفاده شرکت های چند ملیتی از سرمایۀ دانشیِ کشورمان جلوگیری شود. در بخش خواندنی های دانش بومی، مقاله پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی به توصیف پدیده سرقت از منابع زیستی جوامع کهن دنیا می پردازد که ضرورت گردآوری و حفاظت از دانش بومی را تاکید می کند. یتسننتس نتی سنتی نستی سنیت نستی نس ینست ینست ینت سنیت سنیت سنیت

برای اطلاع بیشتر در مورد منابع دانش بومی در ایران و جهان به صفحه منابع اطلاعات تجربی و دانش بومی در خدمات پشتیبانی پژوهش این سایت مراجعه نمایید.  نیمن منس منس منی مسی مسنیمسی مسن یمسن یمسن یمسن یمسن مین سمین مسن یمسنی مسن   در ت سنتی سنتی سنیت سنتی سنیت سنیت سنیت سنی

 
 
 
آرم سایت، حمیرا شریفی 2008 آ