اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

سازۀ نمونه

گالری

خدمات طراحی و ساخت

آموزش ساخت با ابرخشت

 

 

 

 

 

 

ا* کُنج بهشت- خانه ایرانیِ قرن 21            اسفندیار عباسی، حمیرا شریفی   1393

استفاده از این طرح با ذکر نام طراحان و این سایت بلامانع است.      تتسنیت سنی نسیت نسیس یسیت سی

 

 

ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و ساز بومی مناسب تر است؟

    

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. بیشتر بخوانید   بببیبیب یبتیننشت نتسنت سینتسنیت نسیت نسیت سنتی

 

 

روستاییان: ما به شهر مهاجرت می کنیم که پیشرفت کنیم

ساخت خانه های پیشرفتۀ ابرخشتی جایگاه روستا به عنوان کانونی برای پیشرفت محلی و ملی را تثبیت می کند و شأنِ این کانون های مستعد برای خودکفایی و خود اتکایی را مطابق با انتظار کنونی نسل جوان و تحصیلکردۀ آن بالا می برد. اجرای طرح پژوهش مشارکتی خورهه در ایران به طور مستند نشان داد که عامل اصلی مهاجرت از روستا باورِ عمومی جامعه به پیشرفت در شهر است و نه صرفا فقدان کار، کمی درآمد و یا نبودِ جاده های آسفالته در روستا. لذا برای احیای روستاها می باید الزاما نشان داد که پیشرفت فردی، اجتماعی و اقتصادی در همه جا امکانپذیر است کما اینکه روستاهای سالم قرن 21 در اقصی نقاط دنیا این را عملا نشان داده اند. همانطور که در طرح خانه، خانواده، امید، کار توضیح داده شده است، ساخت بنای پیشرفته ابرخشتی می تواند نقطه شروعی برای تبدیل روستاهای آسیب پذیر امروز به روستاهای پیشرفته، مولد و مقاوم قرن 21 باشد. بیشتر بخوانید  بتیتبیسست نیت نیت نست نست سیت نست ینت سینت

 

 

 

بناهای مقاوم به زلزله با ابرخشت، مورد تایید مقررات ساختمان

ویژگی های فنی و مصالح این نوع ساخت و ساز مورد تایید مسئولین در نظام مهندسی و مقررات نظارتی ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکاست. بیشتر بخوانید  ستسن نست نسیت نسمسنت سمنتی

 

 

 

گزارش رسمی مسئولین صدور پروانۀ ساختِ بناهای مقاوم به زلزله

نخستین بار که مهندسِِ معمار نادر خلیلی طرح پیشنهادی ساخت بناهایی با کیسۀ شنی را ارائه کرد، ما در شهرداری هیسپریا با تردید و حتی می توان گفت تمسخر با این طرح برخورد کردیم. در واقع اگر ادب حکم نمی کرد به چنین پیشنهادی بلند می خندیدیم. کی می توانست باور کند که کسی خاک بکر بیابان را بگیرد، کیسه های پلاستیکی را با آن پر کند و بعد این کیسه ها را تا ارتفاع 4 یا 5 متری روی هم بچیند و با آنها خانه ای ایمن بسازد؟... بیشتر بخوانید تبتس نتنستی نستینسی نست نست ینس تینست ینتسینتسنی

 

 

 

چرا خانه سازی بیاموزیم؟

طراحیِ بناهای مقاوم به زلزله توسط مهندسِ معمار استاد نادر خلیلی (1386-1314)  تحولی  بهنگام در تاریخِ تکامل علم و حرفه معماری است. در اختیار داشتنِ این فناوری هوشمندانه برای مردم عادی، دولت ها و سازمان های بین المللیِ امدادرسان امیدبخش و توانمندساز است. طبعا با افزایش بروزِ حوادث طبیعیِ و انباشتِ خسارات و هزینه های اقتصادی آنها، سازمان های امدادرسان قادر به کمک رسانی و اسکانِ بموقعِ آسیب دیدگان نخواهند بود. و نظر به اینکه بیشترین هزینه ها متوجه بازسازی امکاناتِ زیرساختی و مسکن است، تواناییِ ساخت مسکنِ مقاوم در برابر زلزله به دست خود مردم، فرصتی مغتنم است. بیشتر بخوانید  تسنتنست ینستی نستینت سینت سنیت

 

نسسیتسینتس

 ساخت و ساز با ابرخشت در گوشه و کنار جهان

    پُرتلند، آمریکا

     لهستان

دانشگاه تنری، تنری، ژاپن   ا

سایر جاهای دنیا     د  

 

 

 

تنست یسنتی ساینسا سنلاس نیاس مسا

راهنمای ساختِ سرپناهِ فوری و خانه مقاوم به زلزله

ساخت سرپناه اضطراری با همان مصالح و اصولی ساخته می شود که در خانه های مقاوم به زلزله به کار می رود. با تشکر از سخاوت موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا، این راهنما در اینجا، مستقیما از سایت این موسسه، قابل دریافت است. برگردان فارسی این راهنما توسط سایتِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است.   بتسنتسنت نستی نسیتنسیت نست نستی نس تینست ینتس ین

 

پایان بحران مسکن: خود-خانه سازی با برزو پرِسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای ساخت و ساز

ساخت و ساز با فناوریِ اَبَرخِشت در ایران - فرصت ها

بازگشت به طراحی بومی

بازگشت به مصالح بومی

بازگشت به دانش بومیِ مسکن سازی

      نمای بزرگتر*        گالری    

قابل توجه علاقمندان به:ا

خانه سازی در روستا

توسعۀ جاذبه های گردشگری

موفقیتِ بیشتر در اجرای طرح های ملی و بین المللی توسعه روستایی

مراکز تفریحی و فرهنگی در شهرهای بزرگ

ایمنی و امنیت در بلایای طبیعی

نواندیشی و نوآوری از یک سو و ضرورتِ دستیابی به توانِ مقاومت در برابر بحران های اقتصادی و زیست محیطی از سوی دیگر دو مفهوم کلیدی در مباحث توسعه در عصر حاضر است. بدون توجه به این دو، برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب امکانپذیر نیست. در این راستا، یکی از مباحث علمیِ امروز، یکپارچه سازی، و یا به تعبیری دیگر، یک کاسه کردن کلیه آگاهی های بشر، اعم از دانش رسمی و دانش بومی و سنتی است. و یکی از مصادیق یکپارچه سازی دانش، ظهور انواع فناوری های  مناسبی است که در جوامع مختلف در حال تبلور است. این فناوری ها با تکیه بر دانش بومی و تجربیِ قرون گذشته، علم روز و نیز مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جوامع مختلف به وجود آمده تا جوامع انسانی بتوانند راه حل هایی هوشمندانه و پایدار برای مسایل کنونی بشر ابداع کنند. بیتنست نستینستینس ینتس نیت سنیت نسیت نست ینست ینست ینست ینست ین

فناوری مناسب برای ساخت و ساز یکی از این فناوری هاست که با آگاهی روز افزون جهانیان در مورد پدیدۀ تغییرات آب و هوایی و احتمالِ بروز مکررترِ بلایای طبیعی در آینده به وجود آمده است. تصویر بالا و تصاویرِ گالریِ این بخش، از ماکت سازه ای طراحی و ساخته شده (تا پایان مرحله سفتکاری) با بهره گیری از فناوری ابرخشت گرفته شده است. فناوریِ ابرخشت، برگرفته از دانش معماریِ سنتی ایران، یکی از پر جاذبه ترین ها در میان دیگر فناوری های مناسبِ ساخت و ساز در جهان است. به لحاظ مهیا بودن مصالح بومیِ مورد نیاز این فناوری (یعنی خاک) در بسیاری از نقاط دنیا و آسانیِ نسبیِ یادگیری اصول ساخت، جهان شاهد ترویج این فناوریِ مناسب در بسیاری از کشورها بوده است.  بتسنت سنتسنت سنتی نسیت نسیت نست سنتی نستی نستی نست ینست نست ینتس نیت سنت ی

در جای دیگر از این سایت به معرفی، تشریح جزییات مهندسی و تایید مقررات ساختمانی این فناوری پرداخته ایم. در زیر به فرصت هایی که در کشور ما برای بهره گیری از این فناوری وجود دارد می پردازیم. تتبسن سنتی سنتی نستی نستی نستی نستی نسیت نستی نستی نستی نست ینست نیت سنتی سنت یسنت

   خ خانه سازی در روستا

با گرانتر شدن حامل های انرژی در آینده، می توان انتظار داشت که هزینه مسکن  نیز، بیش از پیش، رو به فزونی خواهد بود. بسیاری از مصالح صنعتی از مصرف کنندگان کلانِ انرژی اند و ناگزیر جوامع برای خانه سازی و تامین مسکن مورد نیاز خود می باید به نوآوری دست یازند. از سوی دیگر، گرانی انرژی همچنین می طلبد که سازه هایی ساخته شود که بتوان در آنها در فصول مختلف، با مصرف انرژی کمتر، از دمای مطبوع تری بهره برد. در سازه های امروزی با دیوارهای نازک و پنجره های بزرگ و متعدد و اتکای صد در صدی به سوخت های فسیلی برای تامین دمای مناسب در آنها، مصرف و اتلاف انرژی بسیار بالاست. لذا یکپارچه سازی دانش و آگاهی بشر در این حوزه که شاملِ ترکیب دانش بومیِ هزاران ساله و دانش جدید برای استفاده بهینه از انرژی است مسکن سازی با ابرخشت را از اقدامات بخردانه معرفی می کند. بی جهت نیست که با استناد به اصول معماریِ به روز دنیا، ساخت با ابرخشت یکی از پیشرفته ترین شیوه های ساخت محسوب می شود.  تبتسنیت سنتیسنیت سنی تبسنت نستی نسیت نسیت سنت

در راستای فراهم کردنِ روستاهای کشور با این فناوری پیشرفته، سایتِ اطلاع رسانیِ در خدمت اصلاح الگوی مصرف از طریق پژوهش مشارکتی و به منظور اجرای طرحی مردمی با عنوان خانه، خانواده، امید، کار اقدام به طراحی نمونه ای از مسکن مناسب برای ساخت در روستا کرده است. پس از دهه های متمادی بی توجهی به عمران روستاها در سراسر جهان، بهره گیری از این فناوری در تامین مسکن در روستا ضمن بالابردن مقبولیت و مطلوبیت روستانشینی برای نسل جوان امروز، زمینه حرکت به جلو در دیگر عرصه ها، یعنی عرصه اقتصادی، زیست محیطی، فنی و اجتماعی را فراهم می کند. خصوصیات فنی - مهندسی - فرهنگی این سازه نه تنها با توجه به مقتضیات فناوری ابرخشت و محدودیت های زمان ما در مصرف انرژی، بلکه با رعایت نیازها و سلیقه های خانواده های جوانِ نسل حاضر در ایران تعیین شده است. تستسلیلیلیل لیلیل یلیل یلییلی یلنیت سنیتسنیتسنیت سنت سنیت سن 

ا  توسعۀ جاذبه های گردشگری

محیط طبیعی ایران بسیار چشمگیر و متنوع است. در کویر، ساحل و مناطق کوهستانی مناظر دیدنی بسیار است. اما بی توجهی به بازسازیِ بناهای سنتی در روستاهای کشور در چند دهه گذشته و ساخت و ساز بناهای نامتجانس با پیروی از هر آنچه در هر دوره در شهرها مُد بوده، جلوه های ویژۀ بومی که قاعدتا مورد انتظار گردشگران داخلی و خارجی است را از چهرۀ بسیاری از روستاها زدوده است. طراحی متنوع و بومیِ سازه های ابرخشتی قادر است روستاهای ایران را در مدتی نسبتا کوتاه، همچون محیط طبیعیِ جذابِ آنها، چشم نواز و روح افزا و نتیجتا جاذب گردشگر کند. بتسنتی نتی نبیتستن نتسیتنسی ستننتس ت نیست نسیت نسیت نست ینستی نست ن سنتی ن

م موفقیتِ بیشتر در اجرای طرح های ملی و بین المللی توسعه روستایی

بدون اغراق، بسیاری از طرح های توسعه روستایی در کشور با چالش عدم همکاری روستانشینان روبروست. همانطور که مهم ترین آموختۀ پژوهش مشارکتیِ طرح توسعه همه جانبۀ محلی در روستای خورهه محلات نیز نشان داد، عامل اصلیِ مهاجرت از روستا به شهر، صرفا فقدانِ کار، کمی درآمد، نبودِ خیابان های آسفالته و نظیر اینها نیست، بلکه تصور نادرستِ کنونیِ جامعه ما از روستانشینی در مقابل شهرنشینی است. از این منظرِ نادرست، برای پیشرفتِ فردی و اجتماعی می باید الزاما شهرنشین شد. لذا روستانشینان جوان، به ویژه قشر تحصیلکرده، غالبا ترجیح می دهند که به رغم شرایط ناسالم زندگی در بسیاری از شهرها (به لحاظ ازدحام، گرانی و آلودگی آب و هوا)  از موطن خود کوچ کنند. یا اینکه با وارد کردنِ جلوه های شهرنشینی به روستای خود، مثل ساخت و ساز شهری، صرفا ظاهر آن را شهری کنند.  بتسن تنسیت نستی نیست نسیتبیبتنستی سنتی سنت نس ینس تی نست ینست ینست ینست ینت س

فناوری ابرخشت با خصوصیات فنی - مهندسی بسیار پیشرفته، زیرساخت عمرانی برای تحولِ هر روستای کوچک یا بزرگ و تبدیل آن به یک روستای سالم قرن بیست و یکم را به وجود می آورد. روستاهای خودکفا و نوآورِ قرن 21، که در بسیاری از نقاط دنیا گوی سبقت را در پیشرفت و ثروت از پیشرفته ترین شهرهای دنیا ربوده اند، الگویی افتخار آمیز برای توسعه همه جانبه با سازگاری کامل با فرهنگ و اقلیم بومی هر نقطه، به منظور دستیابی به محیطی سالم و مناسب برای اسکان و اشتغال نسل جوان امروز را فراهم کرده اند. بتنتنتنستیتنیتبنتی نیتت نتستنتنت نتنبیبیببتیتبتنتینت نیتبنیت ینت بنینیت ببیتنینیبنمیبن

 ن م مراکز تفریحی و فرهنگی در شهرهای بزرگ

بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور ما، به لحاظ طبیعی زیبا اما از لحاظ فرهنگی فاقد جلوه ها و زیبایی های بومی است. با ترویج ساخت و ساز با ابرخشت، حداقل در مراکز تفریحی و فرهنگی، می توان خصوصیات کالبدی شهرها را از نظر فرهنگی به تدریج بازسازی کرد. موزه ها، کتابخانه ها، رستوران ها و دیگر اماکن عمومی را با فناوری ابرخشت بسازیم تا به تدریج، با نوآوری های بیشتر در طراحی و ساخت، بر تعداد قطب های گردشگری کشور افزوده شود. تبست نت سنیت سنیت نسیت نسیت نست ینس تینست نست ینت سینت سنی تسن یتبیتسنتنستنسیت نستی ن

م ایمنی و امنیت در بلایای طبیعی

همانطور که تجارب جهانی و تجربه سیل در شمال کشور ما در زمستان 1392 نشان می دهد، ایمنی و امنیت اجتماعی از جمله مواهبی است که در صورت بروز بلایای طبیعی به خطر می افتد. امروزه جمعیت های بزرگ و کوچک در شهر و روستا برای غذا و دیگر نیازمندی های اساسی خود بسیار بیش از پیش به بیرون از محیط خود وابسته اند. این وابستگی موجب می شود که پس از وقوع حوادثی چون زلزله یا سیل، ذخایر غذایی، آبِ شرب و دارو به سرعت کاهش یافته و موجب بحرانِ نا ایمنی و نا امنی اجتماعی شود. لذا، حرکت به سوی خودکفایی و خوداتکایی نه تنها یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بلکه از جمله ملاحظات امنیتی کشورهاست. همانطور که در صفحات فناوری ابرخشت و خصوصیات فنی-مهندسی-فرهنگی توصیف شده سازه های پیشرفته امروزی با ابرخشت نه تنها سازه هایی مقاوم به تخریب اند، بلکه با طراحی هوشمندانه می توانند از وابستگی های خانوارها بکاهد و از این رو از لحاظ مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نیز سودمند محسوب می شوند. را پیش از بروز بلایای طببییسبسیسیبسستسنیت سنت سی ستیبیعی تسهیل کند. ،

 

 

 ا ابرخشت یا خشت، کدامیک برای ساخت و سازِ بومی مناسب تر است؟

فناوری ابرخشت برخاسته از معماری بومیِ مناطق گرم و خشک ایران است. این فناوری در مقایسه با ساخت و ساز با خشتِ سنتی دارای مزایایی است. اما ساخت و ساز با خشت و دیگر مصالح بومی نیز در مقایسه با ابرخشت دارای امتیازاتی است. برای انتخاب روش مناسب برای ساخت و ساز، توجه به ویژگی هر یک از این روش ها مطلوب است: اینسنسیت سین بتنستنتس نتس ن سنیتسنیت سنیتسین تسیت سینت سیت سنتی سنت ی

 مزایای ابرخشت در مقایسه با خشت

مطلوب تر برای شروع به ساختِ سریع در مواقع اضطراری ■ 

 بی نیاز از خشت سازی و انتظار برای خشک شدن خشت ■ 

توانایی بیشتر برای مقاوم سازی بنا در برابر زمین لرزه ■ 

انعطاف پذیری بیشترِ ابرخشت در مقایسه با ابعاد سختِ خشتِ خشک

آموزش سریع تر مهارت های ساخت و ساز

مورد پسند بیشترِ نسل امروز

مناسب برای ساخت سازه های هنری و تفریحی به منظور جذب و اسکان گردشگر

 

مزایای خشت در مقایسه با ابرخشت

بی نیازی کامل از خرید مصالح غیر محلی (مثل گونی پلاستیکی و سیم خاردار)ا ■ 

  نیاز کمتر به نیروی کار (کار با ابرخشت، کارگر بیشتر و نیرومندتر می طلبد.)ا ■ 

توانایی بیشتر در اضافه کردن اتاق ها در دفعات ■ 

 آشنایی قبلی فرهنگی با خشت و سازه های خشتی

سیتنستی تسینتنستین سسن تنسیت نستینستینستی نست ینتسینتسنیت سنی

همانطور که

خواندنی های مرتبط

یکپارچه سازی دانش

Agrawal, A. 1995. Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. Development and Change 26:413-439.

Aikenhead, G. S., and M. Ogawa. 2007. Indigenous knowledge and science revisited. Cultural Studies of Science Education 2:539-620.

Baker, L. M., and Mutitjulu Community. 1992. Comparing two views of the landscape: aboriginal traditional ecological knowledge and modern scientific knowledge. Rangeland Journal 14(2):174-89.

Johannes, R. E. 1998. The case for data-less marine resource management: examples from tropical nearshore fisheries. Trends in Ecology and Evolution 13:243-246.

Rist, S., and F. Dahdouh-Guebas. 2006. Ethnosciences: a step towards the integration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management of natural resources for the future. Environment Development and Sustainability
8:467-493.
(accessed 6 June 1393)

فناوری ابرخشت

http://calearth.org -  موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا.

www.earthbagbuilding.com  سایت تخصصی و مشاورۀ ساخت و ساز با ابرخشت - 

- Nader Khalili and Iliona Outram. Emergency Sandbag Shelter and Ecovillage. Hesperia, CA: Cal-Earth Press, 2008.

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ