اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

ااااااااااااااااااااتغییرات آب و هوایی

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

(climate change) تغییرات آب و هوایی

 انگیزۀ تعیین کننده برای تحقیق و توسعه فناوری های مناسب، یعنی فناوری هایی که اتکایِ کمتری به سوخت های فسیلی دارند، را می توان پدیده گلخانه ای دانست. صاحبنظران این حوزه تحقیقاتی موافق اند که پاسخ جوامع بشری به تغییرات آب و هوایی می باید شامل اقداماتی باشد که انتشار گازهای گلخانه ای در جوّ را کاهش دهد. برخی دیگر از صاحبنظران معتقد اند که تغییرات آب و هوایی در واقع یکی از تبعات مجموعه فعالیت هایی است که فناوری ای موسوم به مهندسی آب و هوایی به وجود آورده است. ایشان با ارائۀ شواهدی علمی نشان داده اند که فناوری های الکترومغناطیسیِ مرتبط با مهندسی آب و هوایی و مواد شیمیایی ای که برای تغییرات جوی به جو کره زمین افزوده می شود موجب زوال لایۀ اوزون و تغییراتی در آب و هوا شده است که به انباشت گازهای گلخانه ای نسبت داده می شود. توصیف کامل تری از این نظریه در این پژوهش جامع (ص 104) آمده است. اما در اینجا همین گفته بس که مهندسی آب و هوایی به فناوری ضدبشری و تسلیحاتی بدل شده است که قادر به ایجاد انواع پدیده های جوی از جمله توفان، سیل، خشکسالی و زمین لرزه است. به هر حال، هر یک از این نظریه ها که درست باشد، فاصله گرفتن از فناوری های توسعه و ابتکار در ایجاد فناوری های مناسب امری حیاتی است. از یک سو استفاده از فناوری های صنعتی به مصرف سوخت های فسیلی و گازهای گلخانه ای بیشتر منجر شده و از سوی دیگر همین فناوری ها به استخراج منابع سوختی و کانی بیشتر که فناوری های ضدبشری ای چون مهندسی آب و هوایی را امکانپذیر کرده دامن زده است. بتسنی سنب شمتیمنشت مینتب شمنیت شمتب شمنیت شمتی شمت بمسنیت  

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ