اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

 

 

احیای بذرهای بومی، نخستین گام در قطع وابستگی کشاورزی

کشتِ بذر اصلاح شده کشاورزان را به استفاده از کود و سموم شیمیایی و آبیاری بیش از حد مجبور می کند. ترویج بذر اصلاح شده و تراریخته بخشی از طرح نظام سیاسی- اقتصادی غرب برای تحکیم و تعمیق وابستگی های کشورهای ضعیف به قدرت های بزرگ جهان است. نهاد فراملیتی کشاورزی با نام های فریبنده ای چون انقلاب سبز و کشاورزی مدرن رابطه استعماریِ بهره کشی از منابع طبیعی و منابع انسانی کشورهای پیش مستعمره را بدون اعمال قدرت نظامی از سوی کشورهای استعمارگر تداوم بخشیده است. متن بالا تلاش گروهی از کشاورزان و اندیشمندانِ آگاهِ هندی در احیای بذرهای بومی منطقه خود را توصیف می کند. . بیت نتسنت سنتی نسیت نست ینست ینت سنیت نسیت سنت ی

 

 

 

پژوهش قیاسی بازده بذر بومی و بذر اصلاح شده در ایران

 ایستگاه تحقیقاتی دانش بومی خورهه، روستای خورهه، شهرستان محلات

(1377-1380)ا

 

 

 

 

 

 

نمونه ای از سیاستگذاری منطقه ای برای حفاظت از بذرهای اصیل در اروپا  تست سنت نس نست ینت

توسکانی، ایتالیا

سنتس یست نستی نس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای تامین و بهینه سازی مصرف انرژی

نمونه ای از فرهنگ پذیری در اصلاح الگوی مصرفِ انرژی

بازگشت به فرهنگ آموزی 

چهره ای ماندگار در احیای بذرهای اصیل

بدون شک یکی از فناوری های مناسب برای دستیابی به صرفه جویی عظیم در منابع فسیلی مثل نفت و گاز طبیعی، بذرهای اصیل است. بذرهای اصیل به بذرهایی گفته می شود که طی قرون از طریق لقاح طبیعی در محیط مزرعه تکثیر شده است. اینگونه بذرها نسبت به کلیه عواملِ محیطیِ اقلیم خود، از جمله آفات، امراض و تغییرات آب و هوایی، مقاوم اند. به این نوع بذر، بذر بومی نیز می گویند. نکته قابل توجه دیگر اینکه برای رشد کامل و ثمردهیِ رضایتبخش، بذرهای بومی نیازی به کود و سموم شیمیایی ندارند. آنچه موجب کنار گذاشته شدن بذرهای بومی و چیرگیِ بذرهای اصلاح شده و تراریخته در کشاورزی امروز است، باوری بی اساس در مورد میزان بازده این دو نوع بذر است.  بتسنتنستستستسنتس نتسنت ینست نستی نست ینتسنیت سنیت نست ینست ینتس ین

با پی ریزی و استقرار نهاد فراملیتی کشاورزی در جهان با عناوین فریبنده ای چون اصلاحات ارضی، انقلاب سبز و انقلاب سفید، به تدریج بذرهای اصیلِ جوامع کهن توسط بانک های بین المللیِ ذخیرۀ بذر جمع آوری و به جای آنها بذر اصلاح شده در میان کشاورزان جهان توزیع شد. بر خلاف بذر بومی، بذر اصلاح شده برای رشدِ کامل و ثمردهی نیازمند به کود شیمیایی است. به بیان کامل تر، کسی که بذر اصلاح شده می کارد برای کاشت، داشت و برداشتِ موفقیت آمیزِ محصول خود چاره ای جز استفاده از کود شیمیایی، سموم دفع آفات و آب زراعیِ بیشتر ندارد. استفاده غیر ضروری از این نهاده ها در کشاورزی، هزینه های فزاینده ای را بر کشاورزان، دولت ها و منابع طبیعی کشورها تحمیل کرده است. بخش عمده ای از این هزینه ها مربوط به منابع فسیلی مثل گاز طبیعی و نفت خام است که به عنوان مواد اولیه و منبع انرژی برای تولید نهاده های شیمیایی کشاورزی به مصرف می رسد. بتستس نتسی سنی نستی سنتی نست ینست ینست ینتسنیتسنیت

خانم واناجا رامپراساد، بنیانگذار سازمانِ مردم نهادِ بنیاد سبز در استان تامیل نادو در کشور هندوستان یکی از چهره های ماندگارِ احیای بذرهای بومی در جهان است. او و سایر اندیشمندان جهان که کمر به احیای بذرهای اصیل منطقه خود بسته اند چهره های ماندگار علم کشاورزی اند چون باور حاکم در این حوزه که بذرهای اصلاح شده از بذرهای بومی بهتر است را شجاعانه رد کرده و با انجام پژوهش مستقل ثابت کرده اند که واقعیت غیر از این است. دانشگاهیان، کارشناسانِ ترویج کشاورزی و سیاستگذاران این بخش جملگی بر این اعتقادند که بازده بذرهای اصلاح شده از بذرهای بومی بیشتر است. اما این باورِ نادرست صرفا ناشی از ابهامی است که در نهاد فراملیتی کشاورزی بین مفهوم بازده زراعی و بازده اقتصادی به وجود آمده است.  ستنستن تیسنست ینسین ستینس تین سیت سنت ینستی نست ینست ینست نیتس نیس

منظور از بازده زراعی مقدار محصولی است که کشاورز از هر واحد سطح برداشت می کند. اما بازده اقتصادی یعنی مقدار درآمدی که برای کشاورز پس از پرداخت همه هزینه های تولید باقی می ماند. بازده زراعیِ محصول برای کشاورزی که بذر اصلاح شده می کارد ممکن است بالاتر باشد، به ویژه در سال های اول کشت، چون با افزودن کود شیمیاییِ بیشتر به خاک او قادر است گیاه را به رشد و ثمردهی بیشتر وادار کند. اما به واسطه هزینه های مرتبط با کود، انواع سم و آب بیشتر، بازده اقتصادیِ وی در واحد سطح به مراتب پایین تر از زمانی است که بذر بومی می کاشت و از نهاده های صنعتی کشاورزی بی نیاز بود. در واقع تنها به لحاظ پرداختِ یارانه های دولتی به نهاده های شیمیایی در کشاورزی است که کشاورزان امروز می توانند به کشاورزی ادامه دهند. لذا وقتی کارشناسان از بازده سخن می گویند منظور ایشان در واقع بازده زراعی است. اما آنچه مخاطب ادراک می کند بازده اقتصادی است. این برداشتِ نادرست موجب ترویج بذرهای اصلاح شده، نابودی بذرهایِ پربازده بومی و تحکیم نهاد فراملیتی کشاورزی در جهان شده است. بتسنت ستینست ینستی نست ینست ینست ینست ینست نیت سنت سنتی

مسلما تلاش برای احیای بذرهای اصیل مادامی که کلیه صاحبنظران دانشگاهیِ کشاورزی به برتری بذرهای اصلاح شده معتقدند حرکتی حماسی و قهرمانانه است. خوشبختانه، پایمردی خانم رامپراساد در تامیل نادو در احیای اینگونه بذرها موفق شده که بی اساس بودن این باور را در میدان عمل به نخبگان کشاورزی در هندوستان به اثبات برساند. با توجه به تزایدِ آسیب پذیریِ جوامع به واسطۀ پدیده گرانی سوخت های فسیلی و تغییرات آب و هوایی، موفقیت کشاورزان بومیِ این منطقه زراعی در بهره گیری از بذرهای بومی موجب شده است فرهنگ جدیدی در محافلِ کارشناسی و علمیِ کشاورزی هند پذیرفته شود که عملا عقلانیت ادامه استفاده از بذرهای اصلاح شده را زیر سوال برده است. بتنسبتنستن نستنتن نت نت نت نت ن سنیت سنیت نس نست ینس تینس نی بتستن نست نستی  

در صفحه های دیگری از این وب سایت مطالب بیشتری در مورد دستاوردهای سازمان بنیاد سبز و لزوم احیا و حفاظت از بذرهای بومی آمده است لذا از تکرار این نکات در اینجا خودداری می کنیم.  برای مطالعه این متون به صفحات زیر مراجعه نمایید. منابع بیشتر در مورد دستاورهای توسعه محلیِ سازمان بنیاد سبز نیز در منابع این صفحه آمده است. تستس نتینس یتنسیت نسیت نست ینستنیس ینت سنی نست ینست نست ینست ی

سازمان بنیاد سبز: حفاظت از منابع طبیعی با جلب مشارکت مردمی و دانش بومی

بانک بذر محلی برای محافظت از تنوع زیستی در کشاورزی (پی دی اف)

پژوهش دانش بومی، شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی (پی دی اف)

پژوهش قیاسی بازده بذر بومی و بذر اصلاح شده در ایران

منابع

- Vanaja Ramprasad. Community seed banks for maintaining genetic diversity. (accessed 6 May 2013) ترجمه فارسی

-  _____. Disseminating traditional seed storage practices through people's participation. (accessed 6 May 2013)

- ______. How sustainable is organic farming? Two views. (accessed 6 May 2013) 

-  _____. Protecting farmers' rights, Free trade: bless or curse?  (accessed 6 May 2013)

-  _____. Underutilised crops and their role in subsistence agriculture. (accessed 6 May 2013)

-  _____. Women guard the sacred seeds of biodiversity. (accessed 6 May 2013)

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ