اادر خدمت اصلاح الگوی مصرف

 
 

سایت اطلاع رسانی اسفندیار عباسی

  دریافت قلم فارسی (فونت) مناسب  

صفحه اصلی    معرفی سایت    تازه های سایت    همکاری با سایت   درباره اسفندیار عباسی    تماس با ما

مقاله ها و پیوندها:    بخش اول - آلودگی اطلاعاتی    بخش دوم - توسعه محلی 

خدمات پشتیبانی پژوهش            خدمات پشتیبانی نشر             خدمات پشتیبانی توسعه محلی

 برای پژوهشگران          برای اولیا و مربیان           برای برنامه ریزی و سیاستگذاری       

    ا مقاله ها و پیوندها - توسعه محلی و اصلاح الگوی مصرف ا

 

مقدمه

نمونه های موفق توسعه محلی

فناوری های مناسب

اااااااااا- آب

اااااااااا- غذا

اااااااااا- انرژی

اااااااااا- ضایعات

اااااااااا- حمل و نقل

اااااااااا- ساخت و ساز

اقتصاد

جهانبینی و فرهنگ

جامعه سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوری های مناسب برای پرهیز از ضایعات

 از مجموعه فناوری های مناسب هم اکنون آب، ساخت و ساز، انرژی و حمل و نقل درون شهری برای مطالعه آماده است. اتی نستی نست یبتنیتنس نیتسنتی نستی نستی

 

تتت

ااااااااااااااااااااااااآب              تتنتتت       ساخت و ساز

  

حمل و نقل درون شهری     بffjksjksd kjsd ksj dانرژیfااااااااااااااا

 

اطلاعات مرتبط با فناوری های مناسب در مورد غذا و ضایعات در آینده نزدیک به سایت اضافه خواهد شد.  تبسیسیسی

 تیتنست تسینست ینتس نتی سن تینس ینس تینس تینس نی س یسن یتنست ینس

غذا          ب

ضایعات         ت

 

 

 

 

 
 
 
آرم و طراحی سایت، حمیرا شریفی 2008 آ